Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08714 - Wagenpark stad Antwerpen - Bestek GAC_2017_00085: Raamovereenkomst voor het aankopen van vrachtwagens (met en zonder opbouw), het leveren van wisselstukken en het uitvoeren van herstellingen (inclusief een optioneel onderhoudscontract). Perceel 1: Vrachtwagens met dieselmotor. Wijziging opdracht 2 (dossier VC1802) - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08714 - Wagenpark stad Antwerpen - Bestek GAC_2017_00085: Raamovereenkomst voor het aankopen van vrachtwagens (met en zonder opbouw), het leveren van wisselstukken en het uitvoeren van herstellingen (inclusief een optioneel onderhoudscontract). Perceel 1: Vrachtwagens met dieselmotor. Wijziging opdracht 2 (dossier VC1802) - Goedkeuring 2021_CBS_08714 - Wagenpark stad Antwerpen - Bestek GAC_2017_00085: Raamovereenkomst voor het aankopen van vrachtwagens (met en zonder opbouw), het leveren van wisselstukken en het uitvoeren van herstellingen (inclusief een optioneel onderhoudscontract). Perceel 1: Vrachtwagens met dieselmotor. Wijziging opdracht 2 (dossier VC1802) - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, § 3, 4° van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Argumentatie

Gelet op de prijsstijging door de leverancier, verzoekt de opdrachtnemer om de volgende prijsverhogingen te hanteren:

  • voor de voertuigen van het CF, XF, NGD en LF gamma: een prijsstijging van maximaal 8,5%.

Het verzoek van de opdrachtnemer werd grondig en aan de hand van verschillende objectieve documenten onderbouwd.

Aan de voorwaarden voor een wijziging op basis van artikel 38/9 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 wordt voldaan. De omstandigheden waarnaar verwezen wordt, waren onvoorzienbaar op het moment van de intekening van de opdracht. De aanzienlijke prijsstijging van onder andere de grondstoffen is tot stand gekomen na de indiening van de offerte voor deze opdracht, zodat de opdrachtnemer er toen redelijkerwijze geen rekening mee heeft kunnen houden. 

Gelet op het bovenstaande, werd in onderling overleg met de opdrachtnemer overeengekomen om de nieuwe prijzen te hanteren tot 22 juni 2022.

Na deze periode zijn de oorspronkelijke tarieven terug van toepassing, tenzij de opdrachtnemer opnieuw een verzoek indient en het college opnieuw een prijsaanpassing goedkeurt.

Juridische grond

In toepassing van artikel 38/9 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 kan de opdracht op vraag van de opdrachtnemer worden gewijzigd, voor zover de opdrachtnemer kan aantonen dat de herziening noodzakelijk is geworden door omstandigheden die redelijkerwijze niet voorzienbaar waren bij de indiening van zijn offerte, deze omstandigheden niet konden worden ontweken en de gevolgen ervan niet konden worden verholpen niettegenstaande hij al het nodige daartoe heeft gedaan. De wijziging kan bestaan uit hetzij een verlenging van de uitvoeringstermijn hetzij, wanneer er sprake is van een zeer belangrijk nadeel, een andere vorm van herziening of de verbreking van de opdracht. 

Aanleiding en context

Fase

Bestuursorgaan

Datum

Jaarnummer

Bestek GAC_2017_00085 - Raamovereenkomst voor vrachtwagens (met of zonder opbouw), het leveren van wisselstukken en het uitvoeren van herstellingen (inclusief een optioneel onderhoudscontract) - Bestek en procedure - Goedkeuring

college

2 februari 2018

00974

Bestek GAC_2017_00085. Raamovereenkomst vrachtwagens (met of zonder opbouw), het leveren van wisselstukken en het uitvoeren van herstellingen (inclusief een optioneel onderhoudscontract) - Gunning - Goedkeuring

college

1 juni 2018

04493

Bestek GAC_2017_00085. Raamovereenkomst vrachtwagens (met of zonder opbouw), het leveren van wisselstukken en het uitvoeren van herstellingen (inclusief een optioneel onderhoudscontract) - Wijziging opdracht 1- Goedkeuringcollege23 juli 202106128


Op 1 juni 2018 keurde het college van burgemeester en schepenen de gunning van perceel 1 ‘Vrachtwagens met Dieselmotor’ van het bestek GAC_2017_00085 ‘Raamovereenkomst voor het aankopen van vrachtwagens (met en zonder opbouw), het leveren van wisselstukken en het uitvoeren van herstellingen (inclusief een optioneel onderhoudscontract)’ goed aan de firma Truck Trading Association nv, Bellevuedreef 3, 2970 Schilde, met ondernemingsnummer 0422.124.796.

Op 23 juli 2021 keurde het college van burgemeester en schepenen de wijziging van opdracht 1 van perceel 1 'Vrachtwagens met Dieselmotor’ van het bestek GAC_2017_00085 ‘Raamovereenkomst voor het aankopen van vrachtwagens (met en zonder opbouw), het leveren van wisselstukken en het uitvoeren van herstellingen (inclusief een optioneel onderhoudscontract)’ goed aan de firma Truck Trading Association nv, Bellevuedreef 3, 2970 Schilde, met ondernemingsnummer 0422.124.796.

Op 24 september 2021 lichtte de opdrachtnemer de aanbestedende overheid in dat de leverancier van de vrachtwagens, DAF Trucks NV, een stijging van de prijs van de voertuigen aankondigde. Dit is onder andere te wijten aan het wereldwijde grote tekort aan grondstoffen, materialen en onderdelen met ongekende kostenstijgingen tot gevolg. 

Dit heeft een aanzienlijke impact op deze opdracht, die volgens de opdrachtnemer redelijkerwijze niet kon worden voorzien bij het indienen van de offerte dan wel de sluiting van de opdracht en volgens hem een wijziging aan de opdracht rechtvaardigt

Algemene financiële opmerkingen

De opdrachtnemer vraagt een prijsaanpassing op verschillende inventarisposten.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de bovenvermelde wijziging 2, een prijsaanpassing voor de opdracht op basis van bestek GAC_2017_00085, raamovereenkomst voor het leveren van vrachtwagens (met of zonder opbouw),  het leveren van wisselstukken en het uitvoeren van herstellingen (inclusief een optioneel onderhoudscontract),  perceel 1 bij de firma Truck Trading Association nv, Bellevuedreef 3, 2970 Schilde met ondernemingsnummer 0422.124.796, goed. 

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Prijsaanpassing op basis van bestek GAC_2017_00085 - raamovereenkomst voor de aankoop van vrachtwagens perceel 1 bij de firma:
Truck Trading Association nv
Bellevuedreef 3
2970 Schilde
Ondernemingsnummer: 0422.124.796.
Rekeningnummer: BE57 2200 3616 1535

budgetplaats:5374000000
budgetpositie:241
functiegebied:2WNS040107A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA050309
budgetperiode:2100-2200
met orderbons

Bijlagen

  • prijsstijging_wijziging_opdracht_2.xlsx