Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08616 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Cultuur. Bibliotheek Park van Merksem. Van Heybeeckstraat 28 a, 2170 Merksem - Herinrichting bibliotheek Park Merksem. Projectomschrijving en projectbudget. Opdracht aan AG Vespa - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08616 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Cultuur. Bibliotheek Park van Merksem. Van Heybeeckstraat 28 a, 2170 Merksem - Herinrichting bibliotheek Park Merksem. Projectomschrijving en projectbudget. Opdracht aan AG Vespa - Goedkeuring 2021_CBS_08616 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Cultuur. Bibliotheek Park van Merksem. Van Heybeeckstraat 28 a, 2170 Merksem - Herinrichting bibliotheek Park Merksem. Projectomschrijving en projectbudget. Opdracht aan AG Vespa - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Op 25 november 2019 (jaarnummer 652) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst 2019-2024 tussen de stad Antwerpen en AG Vespa goed. Specifiek met betrekking tot realisatie van bouw- en onderhoudsprojecten  van het stedelijk patrimonium zijn onder andere volgende artikels van toepassing:

  • in artikel 6 §3 wordt de opdracht aan AG Vespa voor het patrimoniumbeheer van het stedelijk patrimonium omschreven. De beleidsbeslissing tot het realiseren van bouw- en onderhoudsprojecten ligt bij de stad Antwerpen. De stad legt tevens het projectbudget vast. 
  • artikel 6  Â§3.4 bepaalt dat AG Vespa instaat voor de realisatie van bouw- en onderhoudsprojecten van het stedelijk patrimonium en dat deze opdracht de beslissingsbevoegdheid inzake het plaatsen en uitvoeren van overheidsopdrachten omvat, in eigen naam en voor rekening van de stad. De stad dient hiervoor de beleidsbeslissing tot realisatie van het project te nemen en het projectbudget vast te leggen.
  • in artikel 7, Lastgeving stedelijk patrimonium, verleent de stad een volmacht aan AG Vespa om in de realisatie van bouw-, onderhouds- en publieke domein projecten alle daden van beschikking en beheer te stellen in eigen naam en voor rekening van de stad voor wat betreft het stedelijk patrimonium. Onder deze lastgeving valt expliciet ook de bevoegdheid tot het nemen van alle beslissingen in het kader van overheidsopdrachten met betrekking tot het stedelijk patrimonium;
  • in artikel 11 §2 staat dat in uitvoering van de beheersovereenkomst, de stad alle kosten die AG Vespa opneemt, ten laste neemt.

Argumentatie

Het gebouw in de Van Heybeeckstraat 28a, 2170 Merksem is nog in goede staat maar het interieur is sterk verouderd. Het interieur geeft nog vorm aan een klassieke bibliotheektypologie. De routing, de ruimte-indeling, het lichtontwerp (zowel kunst- als daglicht), het kleur- en materiaalgebruik is traditioneel vorm gegeven.
Het interieur voldoet niet aan de behoeften van de huidige klantprofielen, niet meer aan de werking en organisatie van de huidige bibliotheek.
De bibliotheek is volop in transitie. Naast het boek eisen nieuwe media hun plaats op in bibliotheekcollecties. De veranderende rol van de bibliotheek in de samenleving vraagt een herinrichting met een eigen hedendaagse leesbare (interieur)architectuur voor de bibliotheek en het onthaal. Deze herinrichting kadert in het bibplan 2020 – 2025 waarbij drempels maximaal worden weggewerkt door onbemande openingsuren, het toevoegen van een medialab, een betere zonering met presentatie en het toepassen van de blauwdruk onthaalzones voor bibliotheken. 

De realisatie van de opdracht wordt uitgevoerd door AG Vespa.

Juridische grond

Artikel 30, §1 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt met betrekking tot in-housetoezicht volgende voorwaarden:

1° de aanbestedende overheid oefent op die rechtspersoon toezicht uit zoals op haar eigen diensten;
2° meer dan 80 % van de activiteiten van de gecontroleerde rechtspersoon behelst de uitvoering van taken die hem zijn toegewezen door de controlerende aanbestedende overheid of door andere, door diezelfde aanbestedende overheid gecontroleerde rechtspersonen; en
3° er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde rechtspersoon, met uitzondering van geen controle of blokkerende macht opleverende vormen van participatie van privékapitaal, vereist krachtens de nationale wetgeving, in overeenstemming met de verdragen, die geen beslissende invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon.

Aanleiding en context

Fase
Bestuursorgaan
Datum
Jaarnummer
Goedkeuring Groepsarchitectuur Verzelfstandiging - AG Vespa
Beheersovereenkomst 2019-2024
Gemeenteraad25 november 2019652
Goedkeuring BIB-plan 2020-2025College9 oktober 20208347

Algemene financiële opmerkingen

Het totale investeringsbudget voor het project herinrichting bibliotheek Park Merksem wordt geraamd op 553.615,80 EUR, inclusief btw, erelonen, voorstudies, buitenaanleg en 10% onvoorziene omstandigheden. 

Het budget voor dit project is voorzien op de drie onderstaande boekingsadressen.

  • Budget herinrichting: 2021-2022/5322600000/221/2BRS010203P09918/SUB_NR/2SA070709
  • Budget meubilair: 2021/5322600000/240/2BRS010203P09918/SUB_NR/2SA070709
  • Budget onderhoud: 2022/5322600000/221/2SBS070101P09918/SUB_NR/2SA080119

Het budget  wordt reeds vastgelegd in bestelbon (zie financiële tabel onderaan). 

AG Vespa zal na de projectvoorbereidende werken het bouwproject verder in opdracht opnemen voor een maximum bedrag van 553.615,80 EUR, inclusief btw en 10% voor onvoorziene omstandigheden en onder de voorwaarde dat het totale projectbudget is opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025.

AG Vespa voert de opdracht uit in eigen naam en voor rekening van de stad Antwerpen. Het project zal maar door AG Vespa worden opgenomen voor zover er door de stad Antwerpen tijdig voldoende middelen worden voorzien.

Toekomstige vastleggingen zullen later voorgelegd worden aan het college. Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat AG Vespa de realisatie van hoger vermelde opdracht opneemt voor een maximumbedrag van 553.615,80 EUR inclusief btw en 10% voor onvoorziene omstandigheden en onder de voorwaarde dat het totale projectbudget is opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. Het project zal maar door AG Vespa worden opgenomen voor zover er door de stad Antwerpen tijdig voldoende middelen worden voorzien.

Artikel 2

Het college keurt de projectomschrijving voor hoger vermelde opdracht goed.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan:

Bedrijfseenheid  
Taak
AG Vespaherinrichtingswerken aan bibliotheek Park van Merksem, Van Heybeeckstraat 28a, 2170 Merksem.

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Budget herinrichting

AG Vespa
Paradeplein 25
2018 Antwerpen

NBE0267402076
IBAN: BE37 0910 1270 6928
65.000,00 EUR, inclusief btwbudgetplaats:5322600000
budgetpositie:221
functiegebied:2BRS010203P09918
subsidie:SUB_NR
begrotingsprogramma:2SA070709
budgetperiode:2100
4005473432
Budget herinrichting

AG Vespa
Paradeplein 25
2018 Antwerpen

NBE0267402076
IBAN: BE37 0910 1270 6928
285.000,00 EUR, inclusief btw
budgetplaats:5322600000
budgetpositie:221 
functiegebied:2BRS010203P09918 
subsidie:SUB_NR 
begrotingsprogramma:2SA070709 
budgetperiode:2200
4005473432
Budget meubilair

AG Vespa
Paradeplein 25
2018 Antwerpen

NBE0267402076
IBAN: BE37 0910 1270 6928
25.000,00 EUR, inclusief btwbudgetplaats:5322600000
budgetpositie:240
functiegebied:2BRS010203P09918 
subsidie:SUB_NR 
begrotingsprogramma:2SA070709 
budgetperiode:2200
na overdracht van het investeringsbudget van 2100 naar 2200
4005473432
Budget onderhoud

AG Vespa
Paradeplein 25
2018 Antwerpen

NBE0267402076
IBAN: BE37 0910 1270 6928
178.615,80 EUR, inclusief btw

Budgetplaats: 5322600000
Budgetpositie: 221
Functiegebied: 2SBS070101P09918
Subsidie: SUB_NR
Begrotingsprogramma: 2SA080119
Budgetperiode: 2200


4005473432

Bijlagen

  • 001669_herinrichting_BibliotheekParkMerksem_Projectomschrijving.pdf