Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08607 - Stadsdagen - Aanvraag Ondernemen en Stadsmarketing /Visit gebruik Handelsbeurs - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08607 - Stadsdagen - Aanvraag Ondernemen en Stadsmarketing /Visit gebruik Handelsbeurs - Goedkeuring 2021_CBS_08607 - Stadsdagen - Aanvraag Ondernemen en Stadsmarketing /Visit gebruik Handelsbeurs - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur is het college bevoegd voor de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels.

Argumentatie

Op 19 juli 2019 vond het congres ‘Integere Haven’ plaats in Rotterdam. In navolging van dit congres zal op vrijdag 1 april 2022 het congres ‘Beveiligde Haven’ plaatsvinden te Antwerpen. Dit congres is een samenwerking tussen het Havenbedrijf Antwerpen, de stad Antwerpen, het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam. Het Havenbedrijf Antwerpen host dit congres samen met de stad Antwerpen. Het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam zijn betrokken bij de inhoudelijke vormgeving van het programma. Het programma bestaat uit een plenair gedeelte, lunch, werksessies, VIP besprekingen en receptie.

Aanleiding en context

De stadsdag is een gebruiksrecht voor het stadsbestuur om gedurende een dag te beschikken over patrimonium dat in concessie of beheer werd gegeven.

Op 23 maart 2016 werd voor notaris Jan Boeykens een notariële akte verleden aangaande erfdienstbaarheden en toekennen van stadsdagen in de Handelsbeurs. Volgens deze overeenkomst heeft de stad recht op acht stadsdagen op een weekdag en twee stadsdagen op een weekenddag. Momenteel zijn nog acht stadsdagen (weekdag) en twee stadsdagen (weekend) beschikbaar voor 2022.

Op 15 november 2019 (jaarnummer 9338) besliste het college om de goedkeuring van stadsdagen in de Handelsbeurs niet te delegeren.

Het college besliste eveneens dat het evenement waarvoor de stadsdag wordt aangevraagd, moet voldoen aan volgende criteria:

  • geen winstgevend of commercieel doel hebben; 
  • in overeenstemming zijn met de voorwaarden die vermeld worden in de desbetreffende beheers- of concessieovereenkomst of het convenant; 
  • binnen het kader passen van het bestuursakkoord en bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen van de stad Antwerpen; 
  • in overeenstemming zijn met de A-waarden (kostenbewustzijn, diversiteit, integriteit, klantgerichtheid, samenwerken); 
  • stroken met de wetten van het Belgische volk en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.

De stad ontving van de dienst Ondernemen en Stadsmarketing /Visit het verzoek om op 1 april 2022 de Handelsbeurs ter beschikking te stellen voor het congres Beveiligde Haven. De dienst Ondernemen en Stadsmarketing /Visit vraagt hiervoor een stadsdag aan.

Adviezen

concessiehouder Gunstig advies

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de aanvraag goed van de dienst Ondernemen en Stadsmarketing/Visit voor het gebruik van de Handelsbeurs op 1 april 2022 mits het evenement mag plaatsvinden conform de op dat moment geldende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.