Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08715 - Wagenpark stad Antwerpen - Satellic. Kilometerheffing voertuigen stad Antwerpen. Vastlegging krediet 2022 (dossier SB/VC/VK2216-1548) - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08715 - Wagenpark stad Antwerpen - Satellic. Kilometerheffing voertuigen stad Antwerpen. Vastlegging krediet 2022 (dossier SB/VC/VK2216-1548) - Goedkeuring 2021_CBS_08715 - Wagenpark stad Antwerpen - Satellic. Kilometerheffing voertuigen stad Antwerpen. Vastlegging krediet 2022 (dossier SB/VC/VK2216-1548) - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De publicatie in het Belgisch Staatsblad van 10 augustus 2015 vermeldt dat Satellic NV, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Machelen met ondernemingsnummer BE 0556.799.596, instaat voor de registratie van de verreden kilometers, berekening van de verschuldigde heffing en inning en doorstorting van de verschuldigde tolgelden. 

Dit betekent dat Satellic een volledig kilometerheffingssysteem installeert en bedient. Elke weggebruiker die in aanmerking komt, moet een contract met Satellic aangaan, aangezien Satellic op dit moment de enige actieve tolheffer is in België.

Om de facturen van de tolheffing te kunnen betalen worden vastleggingen gemaakt.

De bedragen die vastgelegd worden zijn geraamd op een vloot van ongeveer 330 voertuigen stadsbreed. De prijzen voor de tolheffing verschillen naargelang het gewicht van het voertuig, het wegtype en de emissieklasse.

Juridische grond

Artikel 12 § 6, 1° van het decreet van 3 juli 2015 tot ‘invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband’ bepaalt voor welke voertuigen er belasting moet betaald worden en legt het bedrag van de belasting vast.

Aanleiding en context

Vanaf 1 april 2016 moet er voor alle vrachtwagens van meer dan 3,5 ton tol betaald worden van zodra ze zich begeven op autosnelwegen en een aantal regionale en gemeentelijke wegen op het Belgisch grondgebied.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de uitgave van 90.000,00 EUR voor de kilometerheffing geheven door Satellic NV, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Machelen met ondernemingsnummer 0556.799.596 voor voertuigen groter dan 3,5 ton, die eigendom zijn van de stad Antwerpen, goed voor de periode 2022.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
kilometerheffing voertuigen

Satellic NV
Leonardo Da Vincilaan 19 
1831 Machelen

ondernemingsnummer: 0556.799.596
rekeningnummer: BE05 8260 0051 0275

90.000,00 EUR

budgetplaats: 5374000000
budgetpositie: 640
functiegebied: 2WNS040107A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA050309
budgetperiode: 2200 

4005474188

Bijlagen

  • 2016_CBS_00773_thesaurievoorschot_20211015084334.008_X.pdf