Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08679 - Ondersteuning. Marketing en communicatie - Stadsmarketingfonds. Full circle - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08679 - Ondersteuning. Marketing en communicatie - Stadsmarketingfonds. Full circle - Goedkeuring 2021_CBS_08679 - Ondersteuning. Marketing en communicatie - Stadsmarketingfonds. Full circle - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Argumentatie

De bedrijfsdirecteur Ondernemen en Stadsmarketing oordeelde dat dit dossier in aanmerking komt om in te dienen, vermits het voldoet aan de vooropgestelde beoordelingscriteria volgens artikel 9 van het reglement.

In lijn met het reglement, heeft de aanvrager het volledige dossier opgemaakt teneinde dit voor de ondersteuning door het college te laten goedkeuren.

  • de samenwerking met de verschillende partners is zeer ruim en ook typisch Antwerps. Ze betrekken daarbij een deel van de gekende venues in de stad Antwerpen die voor de werkgroep 'nachtleven' eveneens geprefereerde stakeholders zijn;
  • de organisatoren hebben al drie edities lang bewezen steeds meer actoren op het veld te betrekken en ook steeds meer internationale bezoekers te verleiden. Het aanbod werd verruimd van clubs over musea en restaurants tot winkels, boten en markten. Het is een meerwaarde voor het bruisen van het Antwerpse nachtleven;
  • het project is onderscheidend vanwege de multidisciplinaire aanpak, de link tussen clubs, cultuur en horeca en de toevoeging van een congres dat de deelname nastreeft van alle betrokken sectoren en de link legt naar het stedelijk beleid. Het is in die zin innovatief en kent ook een uitstraling buiten de stad Antwerpen en zelfs internationaal;
  • Full Circle is relevant voor verschillende doelgroepen: de deelnemende bewoners, steeds meer bezoekers van buitenaf, studenten en zeker ook de, door corona zwaar getroffen, evenementensector en horeca;
  • met de coronamaatregelen is het wenselijk om een recovery plan voor nachtleven te ondersteunen. Door de crisis zit een groot deel van de evenementensector zonder werk en lijdt een enorm omzetverlies. Daarenboven maken de coronamaatregelen het niet makkelijker om een evenement financieel haalbaar uit te voeren. 

Op basis van het reglement wordt een eerste schijf van 15.000,00 EUR uitbetaald binnen 30 dagen na goedkeuring door het college. De overige 15.000,00 EUR wordt uitbetaald na een gunstige beoordeling van het (financieel) eindverslag na afloop van het project.

Als voorwaarde voor de ondersteuning vraagt de stad Antwerpen het engagement om in persberichten, interviews,… de samenwerking met de stad Antwerpen en de ondersteuning van het stadsmarketingfonds expliciet te vermelden en maximaal aan bod te laten komen.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing.

Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2006 (jaarnummer 2730) dat het reglement op de toelagen vastlegt.

Op 16 december 2019 (jaarnummer 794) keurde de gemeenteraad het nieuwe toelagereglement van het stadsmarketingfonds goed, dat in werking trad vanaf 1 januari 2020. Artikel 7 van dit vernieuwde reglement bepaalt dat het college oordeelt of de kandidaat-aanvrager in aanmerking komt om het dossier in te dienen en kan deze bevoegdheid delegeren aan de algemeen directeur. 

Aanleiding en context

De stad Antwerpen heeft de ambitie om door middel van een relevante en onderscheidende marketing en communicatie het streven te versterken om van de stad Antwerpen de best mogelijke leef-, leer-, werk- en beleefstad te maken. Het stadsmarketingfonds biedt een kader om projecten te stimuleren en financieel te ondersteunen die, in lijn met het stadsbrede merkstrategie, bijdragen aan deze doelstelling.

Op 2 mei 2018 (jaarnummer 236) keurde de gemeenteraad het 'Reglement Stadsmarketingfonds' en de 'Financiële richtlijnen Stadsmarketingfonds' goed. 

Op 29 november 2019 (jaarnummer 9849) legde het college het nieuwe toelagereglement van het stadsmarketingfonds, dat in werking treedt vanaf 1 januari 2020, ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Op 16 december 2019 (jaarnummer 794) keurde de gemeenteraad een tweede, vernieuwde versie van het reglement goed. Artikel 9 van dit vernieuwde reglement bepaalt dat het college oordeelt of de kandidaat-aanvrager in aanmerking komt om het dossier in te dienen. Het college delegeert deze bevoegdheid aan de algemeen directeur.

Op 28 januari 2020 (jaarnummer 178) keurde de algemeen directeur goed dat deze bevoegdheid gedelegeerd wordt aan de bedrijfsdirecteur Ondernemen en Stadsmarketing.

Op 31 mei 2021 (jaarnummer 319) keurde de gemeenteraad aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Full Circle 

Full Circle is een organisatie van Pinky Swear vzw. Het is een vierdaags, stadsbreed muziek- en cultuurfestival, gekoppeld aan muziekconferenties. Het is een evenement voor de brede elektronische muzieksector dat de stad Antwerpen nationaal en internationaal op de kaart zet. Full Circle is met andere woorden geen doorsnee clubavond. Het evenement onderscheidt zich door een combinatie van muziek, cultuur en educatie aan te bieden aan de hand van muziekconferenties en live concerten op verschillende locaties op meerdere dagen in de stad Antwerpen. Full Circle is een stadsfestival dat ook in tijden van corona de positieve beeldvorming van de stad Antwerpen als bruisende metropool van cultuur en nightlife versterkt bij haar inwoners en haar nationale en internationale bezoekers. Full Circle biedt kansen aan lokaal talent en streeft ernaar om toegankelijk te zijn voor een breed publiek met focus op jongeren. 

Als katalysator van het Antwerpse nachtleven verbindt Full Circle zowel het beleid met de evenementensector, de evenementensector met het publiek en de evenementensector onderling met het oog op een bruisend Antwerps nachtleven. 

  • 10, 12 en 13 november: Full circle, driedaags stadsbreed muziek- en cultuurfestival;
  • 17 november: Inside the Circle, conferentie voor de professionele sector. Panelgesprekken en workshops om een dialoog tussen sector en beleid en sector onderling te creëren (post-corona, veiligheid, buurtoverleg, crowdmanagement,…).

Voor dit project kan het Stadsmarketingfonds een ondersteuning van 30.000,00 EUR toekennen. De totale kost van Full Circle bedraagt 109.100,00 EUR.

Algemene financiële opmerkingen

Een ondersteuning zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS06 - Marketing en communicatie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist om een ondersteuning van 30.000,00 EUR toe te kennen aan Pinky Swear vzw, Van Campenhoutstraat 19, 2600 Berchem, ondernemingsnummer BE0712.521.121 voor het evenement Full Circle.

Artikel 2

Het college keurt de uitbetaling van de ondersteuning van 30.000,00 EUR aan Pinky Swear vzw, Van Campenhoutstraat 19, 2600 Berchem, ondernemingsnummer BE0712.521.121 voor Full Circle goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Uitbetaling ondersteuning aan
Pinky Swear vzw
Van Campenhoutstraat 19
2600 Berchem
ondernemingsnummer BE0712.521.121
rekeningnummer BE94001850635314


30.000,00 EUR budgetplaats: 5317600000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2SBS060103A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA080119
budgetperiode: 2100
4505129313