Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08728 - District Merksem. Akkerbouwstraat. Wegeniswerken. SWOU12235 - Projectdefinitie en concept. Mobiliteitsvoorwaarden - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08728 - District Merksem. Akkerbouwstraat. Wegeniswerken. SWOU12235 - Projectdefinitie en concept. Mobiliteitsvoorwaarden - Goedkeuring 2021_CBS_08728 - District Merksem. Akkerbouwstraat. Wegeniswerken. SWOU12235 - Projectdefinitie en concept. Mobiliteitsvoorwaarden - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Akkerbouwstraat is een lokale straat.

Het college is bevoegd voor mobiliteitsvoorwaarden.

Argumentatie

Een nieuw profiel zorgt ervoor dat er aan beide zijden van de rijweg ruimte vrijkomt voor parkeren, kleine en grote boomvakken. De grote boomvakken worden ingericht als ‘bioswale’, een groenzone waarin regenwater kan infiltreren. Door het deel tussen de Frans Adriaenssensstraat en de Moeshofstraat enkelrichting te maken, kunnen er ook in dat deel van de straat parkeerstroken en groenvakken aan beide zijden komen. 

Op de kruispunten komen plateaus met ruimte voor bomen, zitbanken en fietsbeugels.

Mobiliteitsvoorwaarden

 • snelheidsregime: zone 30 
 • snelheidsremming
 • voorrangsregeling: voorrang van rechts
 • verkeerssamenstelling: gemengd verkeer
 • parkeerorganisatie: daar waar mogelijk langsparkeren 
 • rijrichting: 
  • enkelrichting tussen Moeshofstraat en Laaglandlaan behouden
  • enkelrichting invoeren tussen Frans Adriaenssensstraat en Moeshofstraat richting Moeshofstraat 

Parkeerbalans
Het concept resulteert in een parkeerbalans van 39 plaatsen in de bestaande toestand naar 37 plaatsen in de nieuwe toestand. Dit is een gevolg van de aanleg van verkeersplateaus, voetpaduitstulpingen en groenvakken waarin plaatselijk ook water kan infiltreren. 

Bomenbalans
Het concept resulteert in een positieve bomenbalans. Op dit moment zijn er geen bomen aanwezig. Het nieuwe ontwerp voorziet circa 35 nieuwe bomen.

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

De Akkerbouwstraat ligt in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem met waar mogelijk bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering ) voorgesteld. Er worden verschillende ‘bioswales’ aangelegd waar lokaal regenwater kan infiltreren.

Inspraak

In februari 2021 vond een digitale bevraging plaats bij de bewoners in de straat. Bewoners konden aangeven wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe straat en wat hun wensen zijn op vlak van groen, water, verblijfsruimte, mobiliteit en parkeren, … 

Bewoners wensen onder andere dat er in het nieuwe ontwerp:

 • ruimte komt voor groen en bomen, maar wel met behoud van de parkeerplaatsen;
 • meer ruimte komt voor fietsers;
 • de snelheidsbeperking van 30 km/u wordt afgedwongen; 
 • de kruispunten worden herbekeken;
 • sluipverkeer wordt vermeden;
 • de kasseien in de rijweg verdwijnen.
Een aantal bewoners geeft ook aan dat ze een geveltuintje wensen.

Aanleiding en context

fase

actie

datum

jaarnummer

info bewoners

digitale bevraging

1 tot 15 februari 2021

 

adviezen

Coördinatieoverleg Openbaar Domein

14 juni 2021

 

projectdefinitie en conceptgoedkeuring districtscollege14 oktober 2021
248

Het district Merksem wil een groene en veilige woonstraat inrichten, met aandacht voor verblijven in de publieke ruimte.

op 14 oktober 2021 (jaarnummer 248) keurde het districtscollege de projectdefinitie en het concept voor de wegeniswerken in de Akkerbouwstaat, district Merksem, goed.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de mobiliteitsvoorwaarden ter goedkeuring voor.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op SUB_NR/INTERN/2200 en 2300/5072500000/224/2MER010102M01301/2ME090200.

Adviezen

Coördinatieoverleg Openbaar Domein zitting van 14 juni 2021 Gunstig onder voorwaarden
 • Het coördinatieoverleg openbaar domein geeft gunstig advies op de projectdefinitie en het concept op voorwaarde dat:
  • onderzocht wordt of er speelaanleidingen kunnen toegevoegd worden aan de bioswales, rekening houdend met de veiligheidsaspecten ten aanzien van de rijweg.
   Dit zal in de volgende fase worden onderzocht.
  • onderzocht wordt of het straatgedeelte dat nu dubbelrichtingsverkeer is, enkelrichting kan gemaakt worden, om zo meer opportuniteiten te creëren voor groen en wateropvang.
   Het conceptplan werd aangepast, de volledige straat wordt enkelrichting met aan beide zijde ruimte voor groen en wateropvang.
  • de aansluitingen van de verkeersplateaus op de bestaande situatie uitgewerkt worden conform de principes van het draaiboek openbaar domein.
   Dit zal in de volgende fase worden meegenomen.
  • onderzocht wordt in overleg met het district of in het dubbelrichtings-straatgedeelte een extra boom(vak) in de objectenstrook voorzien kan worden.
   Het conceptplan werd aangepast. Door het enkelrichting maken van het dubbelrichtingsdeel is er meer ruimte voor extra boomvakken.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0101 - Bouwen aan een leefbaar en groen district
2MER010102 - Slim investeren in het openbaar domein
2MER010102M01301 - SWOU12235 Akkerbouwstraat

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van de projectdefinitie en het concept (17 september 2021) voor de wegeniswerken in de Akkerbouwstraat, district Merksem.

Artikel 2

Het college keurt de mobiliteitsvoorwaarden goed.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20210215_12235_PVE_rapport_digitale_bevraging.pdf
 • 20210917_12235_PD_CON.pdf