Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08605 - Stadsdagen - Aanvraag De Veerman gebruik HETPALEIS - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08605 - Stadsdagen - Aanvraag De Veerman gebruik HETPALEIS - Goedkeuring 2021_CBS_08605 - Stadsdagen - Aanvraag De Veerman gebruik HETPALEIS - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Overeenkomstig artikel 56 §3, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur is het college bevoegd voor de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels.

Argumentatie

De Wondere pluim is een literair schrijfgebeuren voor lagere schoolkinderen, georganiseerd door ouders, De Veerman en in samenwerking met de stad Antwerpen. Net zoals vorig jaar zal er in deze editie ook een samenwerking zijn met het MAS. Naar traditie (buiten afgelopen corona jaren) houden we het slotfeest in HETPALEIS. Honderden kinderen worden met hun ouders en leerkrachten uitgenodigd voor het feestelijk gebeuren. Naast de prijsuitreiking worden er liedjes gezongen en lezen beroemde ouders verhalen voor. Deze editie wordt extra speciaal: De Wondere Pluim bestaat namelijk 20 jaar! 

Aanleiding en context

De stadsdag is een gebruiksrecht voor het stadsbestuur om gedurende een dag te beschikken over patrimonium dat in concessie of beheer werd gegeven.

Op 5 maart 2021 (jaarnummer 1795) keurde het college de overeenkomst goed met HETPALEIS. Volgens deze overeenkomst heeft de stad jaarlijks recht op 20 stadsdagen, waarvan er momenteel nog 11 beschikbaar zijn voor 2022.

Op 19 september 2014 (jaarnummer 9426) besliste het college om de goedkeuring van stadsdagen te delegeren aan de algemeen directeur, met uitzondering van een aantal grote locaties waaronder HETPALEIS.

Het college besliste eveneens dat het evenement waarvoor de stadsdag wordt aangevraagd, moet voldoen aan volgende criteria:

  • geen winstgevend of commercieel doel hebben;
  • in overeenstemming zijn met de voorwaarden die vermeld worden in de desbetreffende beheers- of concessieovereenkomst of het convenant;
  • binnen het kader passen van het bestuursakkoord en bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen van de stad Antwerpen;
  • in overeenstemming zijn met de A-waarden (kostenbewustzijn, diversiteit, integriteit, klantgerichtheid, samenwerken);
  • stroken met de wetten van het Belgische volk en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.

De stad ontving van De Veerman het verzoek om op 11 juni 2022 HETPALEIS ter beschikking te stellen voor het slotfeest De Wondere Pluim. 

Adviezen

Concessiehouder Gunstig advies

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de aanvraag goed van De Veerman voor het gebruik van HETPALEIS op 11 juni 2022, mits het evenement mag doorgaan conform de op dat moment geldende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.