Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08606 - Stadsdagen - Aanvraag KOD Basisschool Andromeda gebruik HETPALEIS - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08606 - Stadsdagen - Aanvraag KOD Basisschool Andromeda gebruik HETPALEIS - Goedkeuring 2021_CBS_08606 - Stadsdagen - Aanvraag KOD Basisschool Andromeda gebruik HETPALEIS - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Overeenkomstig artikel 56 §3, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur is het college bevoegd voor de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels.

Argumentatie

De leerlingen van het vierde leerjaar voeren een zelfgemaakte musical op waarbij zang, dans, toneel en circus centraal staan. Familieleden van de leerlingen en andere leerlingen van de school vormen het publiek. 

De school wenst voor dit evenement gebruik te maken van HETPALEIS en vraagt hiervoor in totaal twee stadsdagen aan.

De concessiehouder gaat akkoord met deze aanvraag.

Aanleiding en context

De stadsdag is een gebruiksrecht voor het stadsbestuur om gedurende een dag te beschikken over patrimonium dat in concessie of beheer werd gegeven.

Op 5 maart 2021 (jaarnummer 1795) keurde het college de overeenkomst goed met HETPALEIS. Volgens deze overeenkomst heeft de stad jaarlijks recht op 20 stadsdagen, waarvan er momenteel nog 10 beschikbaar zijn voor 2022.

Op 19 september 2014 (jaarnummer 9426) besliste het college om de goedkeuring van stadsdagen te delegeren aan de algemeen directeur, met uitzondering van een aantal grote locaties waaronder HETPALEIS.

Het college besliste eveneens dat het evenement waarvoor de stadsdag wordt aangevraagd, moet voldoen aan volgende criteria:

  • geen winstgevend of commercieel doel hebben;
  • in overeenstemming zijn met de voorwaarden die vermeld worden in de desbetreffende beheers- of concessieovereenkomst of het convenant;
  • binnen het kader passen van het bestuursakkoord en bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen van de stad Antwerpen;
  • in overeenstemming zijn met de A-waarden (kostenbewustzijn, diversiteit, integriteit, klantgerichtheid, samenwerken);
  • stroken met de wetten van het Belgische volk en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.

De stad ontving van het Katholiek Onderwijs Deurne (KOD) basisschool Andromeda het verzoek om op 27 en 28 juni 2022 HETPALEIS ter beschikking te stellen voor een schoolmusical. De basisschool Andromeda vraagt hiervoor twee stadsdagen aan.

Adviezen

Concessiehouder Gunstig advies

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de aanvraag goed van KOD basisschool Andromeda voor het gebruik van HETPALEIS op 27 en 28 juni 2022, mits het evenement mag doorgaan conform de op dat moment geldende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.