Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08602 - Stadsdagen - Aanvraag Sporting A gebruik Handelsbeurs - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08602 - Stadsdagen - Aanvraag Sporting A gebruik Handelsbeurs - Goedkeuring 2021_CBS_08602 - Stadsdagen - Aanvraag Sporting A gebruik Handelsbeurs - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur is het college bevoegd voor de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels.

Argumentatie

Op vrijdag 10 december 2021 organiseert Sporting A, de sportdienst van de stad Antwerpen, de Night of the Diamonds. Dat is de laureatenviering, waar de Antwerpse (top)sportatleten en –clubs die een nationale of internationale titel behaalden in het sportjaar in de bloemetjes gezet worden. 

Het concept is opgehangen aan de diamant (link tussen Antwerpen en topprestaties): de laureaten worden gehuldigd in een show. Deze editie wordt extra groot, want wegens corona heeft de vorige editie niet kunnen plaatsvinden. Dit jaar vieren ze de laureaten van 2020 en 2021, dus ook de olympiërs horen hier bij. 

Voor dit evenement vraagt Sporting A 1 weekdag en 1 weekendavond.

De erfpachter gaat akkoord met deze aanvraag.

Aanleiding en context

De stadsdag is een gebruiksrecht voor het stadsbestuur om gedurende een dag te beschikken over patrimonium dat in concessie of beheer werd gegeven.

Op 23 maart 2016 werd voor notaris Jan Boeykens een notariële akte verleden aangaande erfdienstbaarheden en toekennen van stadsdagen in de Handelsbeurs. Volgens deze overeenkomst heeft de stad recht op acht stadsdagen op een weekdag en twee stadsdagen op een weekenddag. Momenteel zijn nog zeven stadsdagen (weekdag) en twee stadsdagen (weekend) beschikbaar voor 2021.

Op 15 november 2019 (jaarnummer 9338) besliste het college om de goedkeuring van stadsdagen in de Handelsbeurs niet te delegeren.

Het college besliste eveneens dat het evenement waarvoor de stadsdag wordt aangevraagd, moet voldoen aan volgende criteria:

  • geen winstgevend of commercieel doel hebben; 
  • in overeenstemming zijn met de voorwaarden die vermeld worden in de desbetreffende beheers- of concessieovereenkomst of het convenant; 
  • binnen het kader passen van het bestuursakkoord en bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen van de stad Antwerpen; 
  • in overeenstemming zijn met de A-waarden (kostenbewustzijn, diversiteit, integriteit, klantgerichtheid, samenwerken); 
  • stroken met de wetten van het Belgische volk en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.

De stad ontving van de dienst Sporting A het verzoek om op 10 december 2021 de Handelsbeurs ter beschikking te stellen voor Night of the Diamonds. Sporting A vraagt hiervoor een stadsdag aan op een weekdag en een stadsdag op een weekendavond.

Adviezen

concessiehouder Gunstig advies

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de aanvraag goed van de dienst Sporting A voor het gebruik van de Handelsbeurs op 10 december 2021 mits het evenement mag plaatsvinden conform de op dat moment geldende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.