Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08717 - Wagenpark stadsbeheer - Bestek GAC/2018/00638. Raamcontract voor het leveren van vloeibare brandstoffen voor motorvoertuigen en bijhorend tankkaartsysteem. Vastlegging krediet 2022 (dossier SB/VC VK2217 - 18115) - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08717 - Wagenpark stadsbeheer - Bestek GAC/2018/00638. Raamcontract voor het leveren van vloeibare brandstoffen voor motorvoertuigen en bijhorend tankkaartsysteem. Vastlegging krediet 2022 (dossier SB/VC VK2217 - 18115) - Goedkeuring 2021_CBS_08717 - Wagenpark stadsbeheer - Bestek GAC/2018/00638. Raamcontract voor het leveren van vloeibare brandstoffen voor motorvoertuigen en bijhorend tankkaartsysteem. Vastlegging krediet 2022 (dossier SB/VC VK2217 - 18115) - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 § 3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Aanleiding en context

Fase Bestuursorgaan Datum Jaarnummer
goedkeuring procedure en bestek GAC/2018/00638 college 24 mei 2019 4412
gunning bestek GAC/2018/00638 college 27 september 2019   7817


Het college gunde op 27 september 2019 (jaarnummer 7817) bestek GAC/2018/00638 voor het leveren van vloeibare brandstoffen voor motorvoertuigen aan Total Belgium NV, Handelsstraat 93 te 1040 Brussel, met ondernemingsnummer 0403 063 902.

Om de facturen verder te kunnen betalen moet budget voor het jaar 2022 vastgelegd worden, met name 2.500.000,00 EUR (inclusief btw).

Afhankelijk van de prijsschommelingen op de markt, kunnen bijkomende vastleggingen noodzakelijk zijn in 2022.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de vastlegging van 2.500.000,00  EUR (inclusief btw), voor het leveren van vloeibare brandstoffen voor motorvoertuigen en tankkaartsystemen door Total Belgium NV, Handelsstraat 93, 1040 Brussel met ondernemingsnummer 0403 063 902 conform bestek GAC/2018/00638, goed. 

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Leveren van vloeibare brandstoffen voor motorvoertuigen en tankkaartsystemen

Total Belgium NV
Handelsstraat 93
1040 Brussel

ondernemingsnummer: 0403 063 902
rekeningnummer: BE62 2100 4700 7161
2.500.000,00  EUR
(inclusief btw)
budgetplaats:5374000000
budgetpositie:614131
functiegebied:2WNS040107A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:Intern
begrotingsprogramma:2SA050309 
budgetperiode: 2200
4005474525