Terug
Gepubliceerd op 19/11/2021

2021_CBS_08617 - AG Vespa. Beleids- en beheerscyclus - Administratieve correctie AG Vespa jaarrekening BBC 2019 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08617 - AG Vespa. Beleids- en beheerscyclus - Administratieve correctie AG Vespa jaarrekening BBC 2019 - Goedkeuring 2021_CBS_08617 - AG Vespa. Beleids- en beheerscyclus - Administratieve correctie AG Vespa jaarrekening BBC 2019 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 16§5 van de beheersovereenkomst, stelt de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 243 Decreet Lokaal Bestuur, de jaarrekening vast.

Argumentatie

De toezichthoudende overheid vraagt een administratieve rechtzetting van schema J6 (balans) om een overeenstemming te bekomen tussen de berekening van het beschikbaar budgettair resultaat in schema J5 (liquiditeitenrekening) en schema J6 (balans).

In bijlage het aangepaste schema J6 waarin deze rechtzetting werd verwerkt.

Aanleiding en context

Op 29 juni 2020 (jaarnummer 380) adviseerde de gemeenteraad de toezichthoudende overheid om de BBC jaarrekening van 2019 van AG Vespa overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur goed te keuren.

De toezichthoudende overheid vraagt een administratieve rechtzetting van schema J6 (balans). Op 29 oktober 2021 stelde de raad van bestuur van AG Vespa deze rechtzetting aan de BBC jaarrekening 2019 vast en besliste deze voor advies voor te leggen aan de gemeenteraad.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad adviseert de toezichthoudende overheid om de aanpassing aan schema J6 van jaarrekening 2019 van AG Vespa overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur goed te keuren.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.