Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08661 - Bestek GAC_2021_01808. Aankoop belijningsrobot, inclusief toebehoren en herstel- en wisselstukken contract - Gunning - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08661 - Bestek GAC_2021_01808. Aankoop belijningsrobot, inclusief toebehoren en herstel- en wisselstukken contract - Gunning - Goedkeuring 2021_CBS_08661 - Bestek GAC_2021_01808. Aankoop belijningsrobot, inclusief toebehoren en herstel- en wisselstukken contract - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.

Inzake de kwalitatieve selectie werden alle inschrijvers betrouwbaar en geschikt bevonden.

De offertes van alle  inschrijvers werden regelmatig bevonden en als volgt beoordeeld: 

GunningscriteriumGewichtMilati Grass Machines bvRLB Systemen bvba
Prijs7040,2470
Kwaliteit robot10910
Dienstverlening554,5
Waarborg(termijn)151215
TOTAAL10066,2499,5

De offertes worden als volgt definitief gerangschikt:

  1. RLB Systemen bvba; 
  2. Milati Grass Machines bv. 

Juridische grond

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 35 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

In toepassing van artikel 57 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, kan de aanbestedende overheid – wanneer ze de noodzaak daartoe aantoont – een opdracht plaatsen die één of meer vaste gedeelten en één of meer voorwaardelijke gedeelten omvat. Hoewel de sluiting van de opdracht betrekking heeft op de volledige opdracht, is de aanbestedende overheid enkel gebonden door de vaste gedeelten. De uitvoering van de voorwaardelijke gedeelten is afhankelijk van een beslissing van de aanbestedende overheid die aan de opdrachtnemer wordt meegedeeld overeenkomstig de in de opdrachtdocumenten bepaalde modaliteiten. De uitvoering van het voorwaardelijk gedeelte mag de algemene aard van de opdracht niet wijzigen.

Aanleiding en context

Voor de opdracht 'Aankoop belijningsrobot, inclusief toebehoren, herstel- en wisselstukken contract' werd onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking GAC_2021_01808 uitgeschreven. Op 30 september 2021 dienden de volgende firma’s een offerte in:

  • MILATI GRASS MACHINES B.V., BUITENDIJKS 45 te 3356 LX PAPENDRECHT, NEDERLAND, met ondernemingsnummer NL813984518B01;
  • RLB SYSTEMEN BVBA, HAVENLAAN 9, 3980 TESSENDERLO, met ondernemingsnummer 0876.668.182.

Algemene financiële opmerkingen

Deze overeenkomst voorziet in de aankoop van een belijningsrobot. Deze kosten worden afgerekend op investeringskredieten. Naast die aankoop wordt ook in een herstel- en wisselstukkencontract voorzien,  voor een periode van 10 jaar vanaf de betreffende aankoop (dit is de gemiddelde economische levensduur van dergelijke producten). Deze uitgaven worden verrekend op exploitatiekredieten. Ook de aankoop van belijningsverf (toebehoren) voor een maximale periode van 5 jaar wordt verrekend op exploitatiekrediet.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS05 - Sport
2BRS0501 - Sporthoofdstad Vlaanderen
2BRS050101 - Onderhoud en toegankelijkheid sportinfrastructuur

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de gunning goed voor de aankoop van een belijningsrobot, inclusief toebehoren en herstel- en wisselstukken contract, op basis van bestek GAC_2021_01808, aan RLB SYSTEMEN BVBA, HAVENLAAN 9, 3980 TESSENDERLO, met ondernemingsnummer 0876.668.182.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Aankoop belijningsrobot, inclusief toebehoren en herstel- en wisselstukken contract
(aankoop belijningsrobot)
18.150,00 EUR, btw inbegrepen budgetplaats:5113500000
budgetpositie:231
functiegebied:2BRS050101A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA070742
budgetperiode: 2100
4005474534
Aankoop belijningsrobot, inclusief toebehoren en herstel- en wisselstukken contract
(toebehoren, herstel en wisselstukken)

budgetplaats:5115000000
budgetpositie:6141
functiegebied:2BRS050101A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA070742
budgetperiode:2100
budgetperiode:2200,2300,2400,2500,2600,2700,2800,2900,3000,3100, mits goedkeuring van de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan door college en gemeenteraad 

per orderbonBijlagen

  • 01808_gunningsverslag_belijningsrobot.pdf