Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08694 - Correctiebestelling - Campagne Antwerpen future proof meetingbestemming - Vastlegging krediet - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08694 - Correctiebestelling - Campagne Antwerpen future proof meetingbestemming - Vastlegging krediet - Goedkeuring 2021_CBS_08694 - Correctiebestelling - Campagne Antwerpen future proof meetingbestemming - Vastlegging krediet - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
 Het college keurde onder meer goed om  – met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad Antwerpen als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, ≤ 5.500,00 EUR: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • de algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van de stad Antwerpen en OCMW Antwerpen;
    • de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan te allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring.
  • Uitgaven exploitatie en investering, > 5.500,00 EUR: goedkeuring door het college na centraal visum.

De totstandkoming van de video was een moeilijk proces omwille van de veranderende maatregelen en het gebrek aan hybride meetings tijdens de zomermaanden die zouden kunnen dienen als bewijsvoering voor onze boodschap. Door de vele ad hoc beslissingen dient nu een correctiebestelling opgemaakt te worden.

Aanleiding en context

Voor de mediacampagne rond Antwerpen Meetingbestemming, die werd opgestart om de stad Antwerpen internationaal op de kaart te zetten als future proof meetingbestemming door aan te tonen dat de stad Antwerpen volledig mee is met het nieuwe gegeven rond hybride meetings, werd een video gemaakt die gericht verspreid wordt via de vakmedia.

Om de economische motor van de stad Antwerpen terug aan te zwengelen wordt er in de video getoond dat de stad Antwerpen niet alleen over state of the art meetingtechnologie beschikt om hybride en multi-hub meetings te organiseren, maar dat de stad Antwerpen ook dé meetingbestemming bij uitstek is met een aantrekkelijk nevenaanbod, makkelijke bereikbaarheid, ... Omwille van de coronamaatregelen gedurende het afgelopen jaar kwam de MICE-sector immers zwaar onder druk te staan. Met deze campagne wil de stad Antwerpen de sector daarom zoveel mogelijk ondersteunen en zoveel mogelijk mensen toeleiden naar deze locaties zodat geleden verlies zo snel mogelijk gerecupereerd kan worden.

De mediacampagne Antwerpen future proof meetingbestemming start vanaf 26 oktober 2021 en wordt nadien aan de hand van always on-contentmarketing verdergezet in de stedelijke communicatiekanalen.

Op 31 mei 2021 (jaarnummer 319) keurde de gemeenteraad de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Algemene financiële opmerkingen

De aankoop van de video gebeurt via de raamovereenkomst met Sputnik TV bv, goedgekeurd in collegezitting van 31 juli 2020 (jaarnummer 6481).

De video maakt onderdeel uit van de relance voor de MICE-sector voor de afdeling  Visit Antwerpen van de bedrijfseenheid Ondernemen en Stadsmarketing. De kostprijs van de video is 12.243,00 EUR inclusief btw op functiegebied 2LWS010103A00000, budgetplaats 5318000000.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de correctiebestelling 4005473582 goed voor een bedrag van 12.243,00 EUR inclusief btw aan Sputnik TV bv, Klokstraat 12/B, 2600 Antwerpen, ondernemingsnummer BE 0862 245 074, voor de aankoop van een video voor de internationale promotie van Antwerpen als future proof meetingbestemming.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Sputnik TV bv

Klokstraat 12/B,

2600 Antwerpen
  

OND: BE 0862 245 074
IBAN: BE43 7350 0811 0501

12.243,00 EUR incl. BTW

budgetplaats: 5318000000
budgetpositie: 613
functiegebied: 2LWS010103A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA060521
budgetperiode: 2100

4005473582
Bijlagen

  • Sputnik_OfferteMeetingCity_VideoMeetingCity (1).pdf