Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08595 - Toelating muziekactiviteit - TRX vzw, Theaterplein zonder nummer (zn), 2000 Antwerpen. Dossiernummer MUZA2021/045/PV - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08595 - Toelating muziekactiviteit - TRX vzw, Theaterplein zonder nummer (zn), 2000 Antwerpen. Dossiernummer MUZA2021/045/PV - Goedkeuring 2021_CBS_08595 - Toelating muziekactiviteit - TRX vzw, Theaterplein zonder nummer (zn), 2000 Antwerpen. Dossiernummer MUZA2021/045/PV - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

Hoofdstuk 6.7 van Vlarem titel II bepaalt dat van het maximale geluidsniveau vastgelegd in het Vlarem, kan worden afgeweken wanneer een muziekactiviteit voorafgaand is aangevraagd en het college de muziekactiviteit toelaat. Het college kan beperkende maatregelen opleggen.

Argumentatie

Omdat het evenement doorgaat in de omgeving van woningen, is het niet onmogelijk dat omwonenden overlast kunnen ondervinden ten gevolge van de elektronisch versterkte muziek. Hierdoor bestaat er aanleiding om voorwaarden op te leggen om deze overlast tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Het college beslist op basis van de voorwaarden zoals voorgesteld door de dienst Vergunningen en sluit zich aan bij deze motivatie.

Juridische grond

Vlarem titel II stelt het maximaal geluidsniveau vast voortgebracht door muziek in een tent, in openlucht of in een andere openbare inrichting dan een openbare inrichting zoals vermeld in rubriek 32.1 of 32.2 van de Vlarem-indelingslijst, en in private inrichtingen.

Aanleiding en context

Aanvrager: TRX vzw - Noordersingel 28 - 2140 Borgerhout (Antwerpen). De aanvraag omvat muziekoptredens tijdens het event "Bedankingsmaand jongeren in opdracht van de stad" op woensdag 3 november van 14.00 uur tot 20.00 uur op het Theaterplein zn te 2000 Antwerpen (kenmerk AGEV: 159863).

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist de milieutechnische geluidsnormen, zoals geformuleerd in de argumentatie, goed te keuren, onder voorwaarde dat een evenemententoelating wordt verleend aan TRX vzw - Noordersingel 28 - 2140 Borgerhout (Antwerpen) voor het organiseren van "Bedankingsmaand jongeren in opdracht van de stad" . Het evenement gaat door op woensdag 3 november 2021 van 14.00 uur tot 20.00 uur, Theaterplein zn te 2000 Antwerpen. Het college wijst erop dat in de evenemententoelating in strengere zin kan afgeweken worden van deze geluidsnormen en openingsuren om redenen van veiligheid en openbare orde. Het college wijst de organisator erop dat de maatregelen genomen door hogere overheden, die de verspreiding van het coronavirus tegengaan, zoals beschreven in de geldende Ministeriële Besluiten, omzendbrieven, politieverordeningen en protocols onverminderd van toepassing zijn.

Artikel 2

Het college wijst erop dat wanneer het evenement wordt toegelaten, de exploitant volgende geluidsvoorwaarden dient na te leven:

Voorwaarden om de kans op gehoorschade bij bezoekers te vermijden:

 • het gemiddelde geproduceerde geluidsniveau mag 90 dB(A) LAeq,15min niet overschrijden. Als het maximale geluidsniveau, gemeten als 97 dB(A) LAmax,slow niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan;
 • het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats. De meetplaats bevindt zich tussen 1,5 en 3 meter boven de vloer. De meetplaats bevindt zich ter hoogte van de mengtafel voor zover de mengtafel zich tussen het publiek en centraal tussen de belangrijkste luidsprekers bevindt. Indien de mengtafel zich op een andere plaats bevindt, situeert de meetplaats zich tussen het publiek en  centraal tussen de belangrijkste luidsprekers;
 • op initiatief en op kosten van de exploitant wordt ofwel LAeq, 15min, ofwel LAmax,slow continu gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage 5.32.2.2bis van Vlarem titel II. Dit houdt in dat:
  1. de meet- en registratieapparatuur voldoet aan de eisen gesteld voor klasse 2-meetinstrumenten in de NBN-normen (NBN EN 60651 1996 of recenter);
  2. de meet- en registratieapparatuur moet zo geïnstalleerd worden dat die niet kan worden gemanipuleerd door derden. Dit geldt ook voor de meetmicrofoon;
  3. de meetmicrofoon van de meet- en registratieapparatuur moet zo geïnstalleerd worden dat hij niet afgeschermd wordt voor het geluid waaraan bezoekers worden blootgesteld;
  4. de meet- en registratieapparatuur moet zo uitgerust zijn dat gedurende de volledige activiteit kan gemeten worden.
 • het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon.
 • de meetplaats is toegankelijk voor de toezichthoudende overheid. De meet- en registratieapparatuur kan steeds gecontroleerd worden door de toezichthoudende overheid.

Let wel: de verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de toegestane norm gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten inzake meet- en registratieapparatuur zoals hiervoor vermeld.

Voorwaarden om geluidshinder te beperken:

 • het maximale geluidsniveau dat wordt waargenomen 1,5 meter vóór de gevels van de dichtstbijzijnde woningen mag niet hoger zijn dan 75 dB(A) en 85 dB(C);
 • het aandeel van zware bastonen (gemeten 2 meter vóór de luidsprekers) dient zodanig beperkt dat de waarde “LCeq – LAeq” steeds kleiner blijft dan 10 dB;
 • de geluidsinstallatie wordt georiënteerd naar het plein (richting Nieuwstad);
 • de geluidsinstallatie wordt bij voorkeur midden onder de luifel geplaatst;  
 • de organisator/initiatiefnemer zorgt ervoor dat tijdens de muziekactiviteit een verantwoordelijke, die in staat is het geproduceerde geluid te wijzigen op aanduiding van de toezichthouders of politie, steeds telefonisch bereikbaar is. De gegevens betreffende deze verantwoordelijke, zoals naam en gsm-nummer, worden vooraf bezorgd aan de toezichthouders (MI@antwerpen.be) en aan de lokale politie leefmilieu (leefmilieu@politie.antwerpen.be);
 • de organisator/initiatiefnemer dient zich strikt te houden aan de onderrichtingen van de toezichthouders zoals bepaald in artikel 16.3.1 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid. In geval van geluidsoverlast kunnen deze steeds strengere normen opleggen.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.