Terug
Gepubliceerd op 13/12/2021

2021_CBS_08615 - Kenniscentrum Vlaamse Steden - Samenwerkingsovereenkomst: 1 januari 2022 - 31 december 2026 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08615 - Kenniscentrum Vlaamse Steden - Samenwerkingsovereenkomst: 1 januari 2022 - 31 december 2026 - Goedkeuring 2021_CBS_08615 - Kenniscentrum Vlaamse Steden - Samenwerkingsovereenkomst: 1 januari 2022 - 31 december 2026 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Argumentatie

De samenwerking tussen de 13 centrumsteden, de VVSG en het kenniscentrum Vlaamse Steden werd geëvalueerd voor de voorbije periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2021.

De doelstelling van de interlokale vereniging is om de aanwezige kennis in de centrumsteden inzake stedelijke ontwikkelingen te vergaren, te ontsluiten en te gebruiken om zowel het eigen beleid in de steden als het stedelijke beleid van de centrale overheden (Vlaanderen, België, Europa) te inspireren.

Het bestaan van het Kenniscentrum wordt door de centrumsteden als positief ervaren. Niet alleen door de inhoud maar ook door de manier van werken, geeft het Kenniscentrum aan hoe stedelijke vraagstukken kunnen worden aangepakt: door intense netwerking tussen stedelijke actoren.

Gezien de positieve samenwerking met de 13 centrumsteden, de VVSG en het Kenniscentrum Vlaamse Steden is het aangewezen de samenwerking voor een volgende periode, van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026, verder te zetten.

Voor de inhoudelijke uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst 2022-2026 trad het Kenniscentrum Vlaamse steden met alle betrokken partners in gesprek over de thema’s, uitdagingen en programma’s die de ruggengraat moeten vormen van de werking de volgende jaren. Het Kenniscentrum Vlaamse steden bezocht daarom de managementteams van de centrumsteden. Tijdens dat bezoek werd besproken welke grote thema's/ programma's/uitdagingen de volgende jaren prioritair op te nemen in de planning/werking van het Kenniscentrum. Op 31 maart 2021 vond dit overleg met het managementteam van de stad Antwerpen plaats. Op 26 mei 2021 keurde het managementteam enkele aanbevelingen goed tot op te nemen en te continueren thema's (jaarnummer 72).

Juridische grond

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Aanleiding en context

In de schoot van de 13 centrumsteden en de VVSG werd in 2006 een kenniscentrum opgericht onder de vorm van een interlokale vereniging, genaamd Kenniscentrum Vlaamse Steden. In het begin van 2007 startte het kenniscentrum zijn werking. Het college nam in zitting van 19 mei 2006 (jaarnummer 6003) kennis van de oprichting van het Kenniscentrum Vlaamse Steden en keurde het lidmaatschap principieel goed voor vijf jaar.

Op 8 mei 2009 (jaarnummer 6045) evalueerde het college de werking van het Kenniscentrum Vlaamse Steden. Met beslissing van 19 december 2011 (jaarnummer 1498) werd een samenwerkingsovereenkomst voor de periode 1 januari 2012 - 1 januari 2017 door de gemeenteraad goedgekeurd.  

Op de gemeenteraad van 19 december 2016 (jaarnummer 837) werd de continuering van de samenwerkingsovereenkomst voor de periode 1 januari 2017- 31 december 2021 goedgekeurd.

In voorbereiding van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de periode 1 januari 2022 - 31 december 2026 deed het managementteam op de zitting van 26 mei 2021 enkele aanbevelingen tot op te nemen en te continueren thema's (jaarnummer 72).

Algemene financiële opmerkingen

Artikel 5 van de Samenwerkingsovereenkomst 2022-2026 bevat de basisbedragen die de centrumsteden bijdragen voor de financiering van de interlokale vereniging, alsook het principe van de indexering van het lidgeld met ingang vanaf 2024. 

  • Voor 2022 dragen de steden onder de 70.000 inwoners 12.532 euro bij. Steden vanaf 70.000 tot 100.000 inwoners dragen elk 16.292 euro bij. Steden boven de 100.000 inwoners dragen elk 20.052 euro bij.

  • Voor 2023 dragen de steden onder de 70.000 inwoners 13.159 euro bij. Steden vanaf 70.000 tot 100.000 inwoners dragen elk 17.107 euro bij. Steden boven de 100.000 inwoners dragen elk 21.054 euro bij.

  • Vanaf 2024 worden de bovengenoemde bedragen geïndexeerd. Als referentie wordt het indexcijfer van de consumptieprijzen van mei gebruikt. 

De aanpassing aan de index wordt jaarlijks meegedeeld aan de Deelnemende Besturen ten laatste op 1 juli van het jaar voorafgaand aan het werkjaar waarop de lidmaatschapsbijdrage van toepassing is. Het Beheerscomité kan elke andere aanpassing van de bijdragen dan de indexaanpassing voorstellen maar deze moet dan ter goedkeuring voorgelegd worden aan de deelnemende stadsbesturen. De bijdragen zullen vanuit het Beheerscomité ten laatste tegen 30 juni opgevraagd worden aan de Deelnemende Partijen.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS01 - Bestuurszaken

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de evaluatie van de werking van het Kenniscentrum Vlaamse Steden voor de periode 1 januari 2017 tot 31 december 2021.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed tussen de 13 Vlaamse centrumsteden en de VVSG betreffende het Kenniscentrum Vlaamse Steden voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden (zetel bij vzw VVSG)

Bischoffsheimlaan 1-8

1000 Brussel

ondernemingsnummer: NBE0451857573

rekeningnummer: BE10091011569604


2022: 20.052 €
2023: 21.054 €
2024 en verder: volgens indexatie
budgetplaats: 5160100000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 2SBS010109A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA080110
budgetperiode: 2200 - 2600
jaarlijks af te rekenen,

mits goedkeuring meerjarenplan door college en gemeenteraad

Bijlagen

  • Samenwerkingsovereenkomst 2022 - 2026
  • Bijlage 1 bij samenwerkingsovereenkomst 2022 - 2026 (presentatie)
  • Evaluatierapport 2017 - 2020