Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08673 - Ondersteuning - Economie en Industrie. Inopsys nv. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2021. Afsprakennota - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08673 - Ondersteuning - Economie en Industrie. Inopsys nv. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2021. Afsprakennota - Goedkeuring 2021_CBS_08673 - Ondersteuning - Economie en Industrie. Inopsys nv. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2021. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Argumentatie

De ondersteuning heeft als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van  nieuwe Best Beschikbare Technieken (BBT) voor de sanering van met PFAS gecontamineerd water.

De beloftevolle en in BlueChem actieve scaleup Inopsys nv kan een waardevolle bijdrage leveren tot het ontwikkelen van deze nieuwe BBT. Met de ondersteuning van de stad Antwerpen kan Inopsys nv een belangrijk luik van het ontwikkelingstraject financieren en haar technologie versneld finaliseren en valideren. Inopsys nv zal zo bijdragen aan de saneringsaanpak van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en aan de kennisopbouw bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) als inbreng voor Vlaamse BBT-studies. Op die manier draagt de ondersteuning bij aan het versneld verbeteren van de volksgezondheid en de leefbaarheid van door PFAS aangetaste locaties in de Antwerpse regio.

Daarnaast moet de ondersteuning ervoor zorgen dat Inopsys nv een versnelde impuls krijgt voor zijn groei en internationalisering. Indien succesvol, kan Inopsys nv nadien via publiek-private samenwerkingen met overheden of intercommunales een consortium vormen om de technologie op te schalen en te valoriseren, eerst in Vlaanderen en daarna wereldwijd.

De ondersteuning sluit zo aan bij twee stedelijke beleidsprioriteiten: enerzijds stimuleren van innovatie en ondernemerschap, en anderzijds verbeteren van de volksgezondheid, duurzaam milieu en leefbaarheid.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Aanleiding en context

Over PFAS
PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) is een verzamelnaam voor meer dan 6.000 stoffen. Omwille van hun eigenschappen (water-, vet- en vuilafstotend en bestand tegen hoge temperaturen) wordt PFAS in vele industriële en consumentenproducten gebruikt.

PFAS zijn synthetische chemische stoffen en komen dus niet van nature voor in het milieu. Toch zijn PFAS wijdverspreid aanwezig in het milieu door hun oplosbaarheid, sorptie en resistentie tegen biologische en chemische afbraak.

Vanwege gezondheidsrisico’s is het gebruik van bepaalde PFAS-stoffen (met name PFOS en PFOA) verboden en werden de laatste jaren de toxicologische grenswaarden internationaal sterk aangescherpt (voor PFOS met een factor 1.000 en PFOA met een factor 10.000).

PFAS in Vlaanderen
Ook in Vlaanderen zijn PFAS in het milieu aanwezig. Sinds juni 2021 voert OVAM een inventarisatie van mogelijke risicolocaties voor bodemverontreiniging met PFAS in Vlaanderen uit. De lijst van mogelijke risicolocaties telt meer dan 4.000 sites.

Aanpak PFAS-problematiek
Naar aanleiding van de vastgestelde aanwezigheid van PFAS op de terreinen en in de omgeving van 3M in Zwijndrecht/Antwerpen, stelde de Vlaamse Regering in juni 2021 een opdrachthouder aan voor de coördinatie van de aanpak van de PFAS problematiek.

In het eerste tussentijds rapport van de opdrachthouder wordt gesteld dat: “Voor sites die verontreinigd zijn met PFAS zijn nieuwe geïntegreerde sanerings- en beheersconcepten nodig” (zie https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/46455, 10 september 2021, p.7). Voorliggend besluit wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe saneringstechnieken. 

Algemene financiële opmerkingen

Met dit besluit wordt de afsprakennota en de uitbetaling van een ondersteuning van maximum 99.000,00 EUR aan Inopsys nv, ondernemingsnummer 0630.861.670, Zandvoortstraat 12-A, 2800 Mechelen, ter goedkeuring voorgelegd aan het college, onder voorbehoud van de goedkeuring van de nominatieve toekenning van de ondersteuning door de gemeenteraad zoals opgenomen in de vierde aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 op boekingsadres 5318500000 / 6496600 / 2LWS040107A00000 / 2100.

Indien het een uitgave op exploitatiekrediet betreft, is de procedure voor het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiekrediet zoals goedgekeurd door het college van toepassing.

Gelet op de looptijd van het project wordt de ondersteuning, onder voorbehoud van de goedkeuring van de nominatieve toekenning van de ondersteuning door de gemeenteraad, uitbetaald in één schijf. Dit wijkt af van de procedure voor het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiebudget, zoals goedgekeurd door het college in de zitting van 27 november 2015 (jaarnummer 9823).

Op 27 november 2015 (jaarnummer 9823) keurde het college de procedure voor het uitbetalen van de toelagekredieten goed.

Een geldelijke ondersteuning zal enkel uitbetaald worden indien er geen openstaande, niet betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS04 - Economie en industrie
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS02 - Leefmilieu
2LMS0203 - Antwerpen wordt een natuur- en milieubewuste stad

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de afsprakennota met Inopsys nv, Zandvoortstraat 12-A, 2800 Mechelen, ondernemingsnummer 0630.861.670, voor het project ‘Ontwikkeling saneringstechnieken voor met PFAS gecontamineerd water’ met looptijd van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021, goed, onder voorbehoud van de goedkeuring van de nominatieve toekenning van de ondersteuning door de gemeenteraad.

Artikel 2

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning aan Inopsys nv, Zandvoortstraat 12-A, 2800 Mechelen, ondernemingsnummer 0630.861.670, voor het project ‘Ontwikkeling saneringstechnieken voor met PFAS gecontamineerd water’ voor een bedrag van 99.000,00 EUR goed, onder voorbehoud van de goedkeuring van de nominatieve toekenning van de ondersteuning door de gemeenteraad.

Artikel 3

Het college beslist in afwijking van het algemeen principe van uitbetalen van toelagekredieten exploitatiebudget aan derden om de ondersteuning aan Inopsys nv volledig uit te betalen in plaats van in twee schijven, onder voorbehoud van de goedkeuring van de nominatieve toekenning van de ondersteuning door de gemeenteraad.

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Ondersteuning aan:

Inopsys nv
 Zandvoortstraat 12-A

2800 Mechelen

OND: 0630.861.670

IBAN: BE67 0017 5668 8487
99.000,00 EURbudgetplaats: 5318500000
budgetpositie: 6496600
functiegebied: 2LWS040107A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA060590
 budgetperiode: 2100
4505129507