Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08666 - Bestek GAC_2021_01769. Raamovereenkomst voor opleidingen BA4 en BA5 - Bestek en procedure - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08666 - Bestek GAC_2021_01769. Raamovereenkomst voor opleidingen BA4 en BA5 - Bestek en procedure - Goedkeuring 2021_CBS_08666 - Bestek GAC_2021_01769. Raamovereenkomst voor opleidingen BA4 en BA5 - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Argumentatie

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met de volgende gunningscriteria:

  1. prijs op een totaal van 33 punten.
  2. opleidings- en begeleidingsvoorstel: didactische aanpak op 42 punten.
  3. organisatie van de kennis- en praktijktest aan het einde van de opleiding op 5 punten.
  4. ervaring van de trainers op 5 punten.
  5. proefles op 15 punten.

Om de administratieve last voor de aanbestedende overheid en de inschrijvers te beperken, werd in het bestek een bijzondere regeling getroffen over het gunningscriterium proefles.

Juridische grond

In toepassing van artikel 89, §1, eerste lid, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omdat het geraamde bedrag van de opdracht lager ligt dan het in dit artikel vastgelegd bedrag van 750.000 EUR (zonder belasting over de toegevoegde waarde) voor de opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten opgesomd in bijlage III.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

In toepassing van de artikelen 2, 6° en 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal de stad Antwerpen optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze gecentraliseerde aankoopactiviteiten en aanvullende aankoopactiviteiten verricht die bestemd zijn voor andere aanbesteders die in de opdrachtdocumenten zijn aangeduid.

Aanleiding en context

De stad Antwerpen stelt een groot aantal technische medewerkers tewerk, die binnen hun functie aan of in de nabijheid van elektrische installaties werken. Voor deze medewerkers wil de stad Antwerpen in een opleiding BA4 “gewaarschuwd medewerker� en BA5 “vakbekwaam medewerker� voorzien. Dit is een wettelijke verplichting, bovendien hecht de stad veel belang aan welzijn en veiligheid op de werkvloer. Hiervoor werd in het verleden raamovereenkomst GAC/2016/3986 afgesloten. Deze overeenkomst loopt ten einde op 2 januari 2022. Om in de toekomst dergelijke opleidingen te kunnen inrichten, is het aangewezen om tijdig een nieuwe overeenkomst op te maken.

De Gemeenschappelijke Aankoopcentrale stelt voor om hiervoor onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking GAC_2021_01769 uit te schrijven.

Algemene financiële opmerkingen

Bij deze raamovereenkomst treedt de stad op als aankoopcentrale voor de aankoopgroep van de stad Antwerpen. Indien andere entiteiten dan de stad afnemen op deze raamovereenkomst, zal dat gebeuren in eigen naam en voor eigen rekening. De vastleggingen voor die deelopdrachten zullen dan ook op de eigen budgetten gebeuren.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt bestek GAC_2021_01769 voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor opleidingen BA4 en BA5 goed en keurt eveneens goed dat:

  • hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt uitgeschreven;
  • de stad voor deze opdracht optreedt als aankoopcentrale voor de aankoopgroep van de stad Antwerpen.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

GAC_2021_01769 Raamovereenkomst voor opleidingen BA4 en BA5  


budgetplaats: 5201200000
budgetpositie: 61418
functiegebied: 2SBS080504A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080112
budgetperiode: 2200, 2300, 2400, 2500, 2600 mits goedkeuring van de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan door college en gemeenteraad

met orderbonsBijlagen

  • 01769_bestek.pdf
  • 01769_Bijkomende bijlagen_toelichtingen.pdf
  • 01769_inventaris.xlsx