Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08583 - Omgevingsvergunning - OMV_2021130170. Florastraat 10. District Borgerhout - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08583 - Omgevingsvergunning - OMV_2021130170. Florastraat 10. District Borgerhout - Goedkeuring 2021_CBS_08583 - Omgevingsvergunning - OMV_2021130170. Florastraat 10. District Borgerhout - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2021130170

Gegevens van de aanvrager:

Karen en Martijn Milants - Gys met als adres Isabella Brantstraat 61 te 2018 Antwerpen

Ligging van het project:

Florastraat 10 te 2140 Borgerhout (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 25 sectie A nr. 112K7

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

uitbreiden van een eengezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          30/10/1950: toelating (179#1007) voor het herstellen van de bezetting aan de voorgevel;

-          27/06/1933: toelating (1399#13929) voor herstellingswerken voorgevel;

-          05/08/1912: toelating (1399#5585) voor de bouw van een vitrien;

-          11/11/1909: toelating (1399#4922) voor het herbouwen van twee huizen.

Vergunde toestand/Geacht vergunde toestand

-          functie: eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • hoofdbouw van 3 bouwlagen onder zadeldak in gesloten bebouwing met een bouwdiepte van circa 8,84 m;
 • een uitbreiding op het gelijkvloers en de 1ste verdieping aan de linkerzijde tot tegen de achterste perceelsgrens;
 • veranda en open koer aan de rechterzijde;
 • kroonlijsthoogte van circa 12,20 m en een nokhoogte van circa 14,27 m;

-          gevelafwerking:

 • voorgevel op het gelijkvloers afgewerkt met decoratieve tableaus.

Huidige toestand

-          functie en bouwvolume: in overeenstemming met vergunde toestand;

-          gevelafwerking:

 • voorgevel in een grijze cementering;
 • buitenschrijnwerk in wit geschilderd hout;
 • horizontale lijsten en balkon in de voorgevel bruin geschilderd;
 • plint in grijze natuursteen;
 • gewijzigde indeling van de ramen in de voorgevel op de gelijkvloerse en 2de verdieping;
 • balustrade in zwart staal.

Gewenste toestand

-          functie: eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • hoofdbouw van 3 bouwlagen onder een zadeldak in gesloten bebouwing met een bouwdiepte van circa 9,03m;
 • achterbouw van 2 bouwlagen onder een plat dak tot tegen de achterste perceelsgrens aan de rechterzijde;
 • open koer aan de linkerzijde;
 • kroonlijsthoogte van 12,20m en een nokhoogte van 16,44m;
 • dakterras op het platte dak van de achterbouw;

-          gevelafwerking:

 • geïsoleerde en gepleisterde voorgevel in een witte kleur;
 • buitenschrijnwerk in donkergrijze aluminium;
 • horizontale lijsten en plint in grijze natuursteen;
 • bakgoot in grijze bekleding;
 • nieuwe steunconstructie voor balkon, grijs geschilderd;
 • balustrade in zwart staal;
 • donkergrijze dakpannen en zonnepanelen.

Inhoud van de aanvraag

-          slopen van de veranda op het gelijkvloers;

-          slopen van het zadeldak;

-          optrekken van het gebouw door het plaatsen van een nieuw zadeldak;

-          inrichten van een dakterras op de 2de verdieping;

-          isoleren en wijzigen van de voorgevel.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de binnenstad van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Leien en de Kleine Ring.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 • artikel 40 Privaat gescheiden rioolstelsel en afvoerleidingen:

de riolering wordt aangepast maar de DWA en de RWA worden niet afzonderlijk aangebonden aan de straat;

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijndecreet: het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen
(Het Rooilijndecreet kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het Rooilijndecreet.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De vergunde eengezinswoning omvat een hoofdbouw van 3 bouwlagen onder een zadeldak met een kroonlijsthoogte van 12,20m en een nokhoogte van 14,27m. De hoofdbouw is aangevuld met een achterbouw van 2 bouwlagen onder een plat dak tot tegen de achterste perceelsgrens langs de linker zijde en een veranda aan de rechter zijde van het perceel.

 

In voorliggende aanvraag wordt de veranda gesloopt waardoor er meer open ruimte ontstaat op het niveau van het gelijkvloers. Dit wordt gunstig beoordeeld. Ook wordt er op het platte dak van de achterbouw een dakterras voorzien waardoor de woning wordt voorzien van extra buitenruimte. Het terras bevindt zich naast de hoger opgaande scheimuur met de linker aanpaler en houdt voldoende afstand van de achterste perceelgrens waardoor er vanaf het terras geen onaanvaardbare storende zichten zijn naar de aangrenzende eigendommen.

 

Daarnaast wordt het bestaande zadeldak afgebroken en vervangen door een nieuw zadeldak met een nokhoogte van 16,44m. Hierdoor ontstaat een grotere verdiepingshoogte op de 3de verdieping waardoor de zolderruimte kan worden omgevormd tot een bijkomende slaapkamer die bereikbaar is via een nieuwe vaste trap.

 

Visueel-vormelijke elementen

De bestaande voorgevel in grijze cementering wordt in voorliggende aanvraag geïsoleerd en voorzien van nieuw pleisterwerk in een witte kleur. Daarnaast wordt de gevel voorzien van nieuw buitenschrijnwerk in donkergrijze aluminium. De bruin geschilderde houten lijsten en dorpels worden vervangen door nieuwe dorpels en lijsten in een grijze natuursteen. De bestaande houten bakgoot wordt afgewerkt in een grijze bekleding en het bestaande balkon wordt voorzien van een nieuwe grijs geschilderde steunconstructie. De geplande werken, inclusief het na-isoleren van de gevel, zijn vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar. Door het energiezuinig renoveren van woningen wordt er bijgedragen aan de klimaatambities, wat wordt gestimuleerd.

 

De arrière-corps is een veel voorkomend detail bij aaneengesloten bebouwing. Ter hoogte van de perceelsgrens springt het gevelvlak terug, en dit over de volledige gevelhoogte. Dit levert een verticale ritmering op die percelering in het straatbeeld nuanceert. Het is wenselijk om dit detail eigen aan de stedelijke context te behouden.

 

Wanneer er zich in de bestaande toestand openbare verlichtingsarmaturen (of andere elementen van nutsvoorzieningen) bevinden aan de gevel moeten deze na het uitvoeren van de werken opnieuw gemonteerd worden aan de gevel op een duurzame manier (eventueel met een achterliggende constructie). Deze elementen moeten ten allen tijde kunnen hersteld worden of weggenomen worden. Indien nodig wordt hiervoor contact opgenomen met de dienst openbaar domein.

 

Wanneer er pleisterwerk is voorzien als gevelmateriaal, worden de randen van bijvoorbeeld raamopeningen voorzien van hoekprofielen. Dergelijke hoekprofielen moeten onzichtbaar worden uitgevoerd.

 

Wanneer de nieuwe constructie tot op het openbaar domein komt moet er rekening mee worden gehouden dat het voetpad in de toekomst hersteld kan worden zonder dat er aan de voorgevel ingrepen moeten gebeuren. Dit kan door de bestaande stoeptegel voor de werken weg te nemen en na de werken terug te plaatsen.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Mits het naleven van de gestelde voorwaarden voldoet de woning aan de actuele eisen wat betreft hinderaspecten, gezondheid en gebruiksgenot.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1.       de DWA en de RWA afzonderlijk aan te bieden aan de straat conform de bepalingen van artikel 40 en 41 van de bouwcode;

2.       de arrière-corps te behouden en vrij te laten van materiaal en isolatie;

3.       de elementen voor straatverlichting of nutsvoorzieningen die zich aan de gevel bevinden in de bestaande toestand, integraal te verplaatsen;

4.       de hoekprofielen die inherent zijn aan het gevelpleisterwerk, onzichtbaar uit te voeren;

5.       de nieuwe constructie te laten aansluiten op het openbaar domein zodanig dat toekomstige werkzaamheden aan het openbaar domein kunnen plaatsvinden, los van herstelwerken aan de nieuwe constructie;

6.       na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Fasering

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

11 augustus 2021

Volledig en ontvankelijk

9 september 2021

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

8 november 2021

Verslag GOA

18 oktober 2021

naam GOA

Wim Van Roosendael

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1.      de DWA en de RWA afzonderlijk aan te bieden aan de straat conform de bepalingen van artikel 40 en 41 van de bouwcode;

2.      de arrière-corps te behouden en vrij te laten van materiaal en isolatie;

3.      de elementen voor straatverlichting of nutsvoorzieningen die zich aan de gevel bevinden in de bestaande toestand, integraal te verplaatsen;

4.      de hoekprofielen die inherent zijn aan het gevelpleisterwerk, onzichtbaar uit te voeren;

5.      de nieuwe constructie te laten aansluiten op het openbaar domein zodanig dat toekomstige werkzaamheden aan het openbaar domein kunnen plaatsvinden, los van herstelwerken aan de nieuwe constructie;

6.      na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.