Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08552 - Politiezone Antwerpen - Bestek GAC_2021_01837 - Deelname plaatsingsprocedure stad Antwerpen voor het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering en machtiging in het kader van deze occasionele gezamenlijke opdracht - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Serge Muyters, korpschef; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08552 - Politiezone Antwerpen - Bestek GAC_2021_01837 - Deelname plaatsingsprocedure stad Antwerpen voor het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering en machtiging in het kader van deze occasionele gezamenlijke opdracht - Goedkeuring 2021_CBS_08552 - Politiezone Antwerpen - Bestek GAC_2021_01837 - Deelname plaatsingsprocedure stad Antwerpen voor het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering en machtiging in het kader van deze occasionele gezamenlijke opdracht - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Twee of meer aanbestedende overheden kunnen overeenkomen om bepaalde specifieke opdrachten gezamenlijk te plaatsen. Wanneer een volledige plaatsingsprocedure gezamenlijk wordt doorlopen namens en voor rekening van alle betrokken aanbestedende overheden, zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor het nakomen van hun verplichtingen. Dit geldt ook wanneer een aanbestedende overheid de plaatsingsprocedure beheert en optreedt voor rekening van zichzelf en voor rekening van de andere betrokken aanbestedende overheden. Als een plaatsingsprocedure niet in haar geheel wordt uitgevoerd namens en voor rekening van de betrokken aanbestedende overheden, zijn zij alleen gezamenlijk verantwoordelijk voor de gezamenlijk uitgevoerde delen.

Elke aanbestedende overheid is als enige verantwoordelijk voor het nakomen van haar verplichtingen met betrekking tot de delen die zij in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert.

In casu hebben meerdere entiteiten van de groep stad Antwerpen hun interesse geuit om deel te nemen aan de plaatsingsprocedure om aansprakelijkheidsverzekeringen af te sluiten. Om te vermijden dat elke aanbestedende overheid elke beslissing apart dient goed te keuren, wat tot een aanzienlijk lang besluitvormingsproces zou leiden, vraagt de stad Antwerpen aan de betrokken entiteiten om het college van de stad Antwerpen machtiging te verlenen om in naam en voor rekening van het college van burgemeester en schepenen:

  • de plaatsingsprocedure en de voorwaarden ervan vast te stellen;
  • de plaatsingsprocedure en de gunning ervan te voeren.

Juridische grond

In toepassing van artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, kunnen bepaalde specifieke opdrachten voor diensten door twee of meerdere aanbestedende overheden gezamenlijk worden geplaatst. De betrokken aanbestedende overheden kunnen één aanbestedende overheid onder hen aanduiden die de plaatsingsprocedure beheert en die optreedt voor rekening van zichzelf en voor rekening van de andere betrokken aanbestedende overheden.

Aanleiding en context

Op 31 december 2022 lopen de huidige aansprakelijkheidsverzekeringen (Polissen 45.410.908, 010.730.484-300 en 010.730.484-123 bij Ethias nv, Rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, met ondernemingsnummer 0404.484.654) ten einde. Om de continuïteit te waarborgen, zal de stad Antwerpen een plaatsingsprocedure uitschrijven (GAC_2021_01837) om nieuwe verzekeringen te bekomen met ingangsdatum 1 januari 2023. Meerdere entiteiten van de groep stad Antwerpen hebben hun interesse geuit om deel te nemen aan deze plaatsingsprocedure. Daartoe zal de stad Antwerpen in toepassing van artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten een plaatsingsprocedure onder de vorm van een occasionele gezamenlijke opdracht uitschrijven. Een occasionele gezamenlijke opdracht is een opdracht die al dan niet integraal gezamenlijk gerealiseerd wordt in naam van en voor rekening van meerdere aanbesteders.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de deelname aan de plaatsingsprocedure onder de vorm van een occasionele gezamenlijke opdracht voor het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen (GAC_2021_01837) goed.

Artikel 2

Het college keurt goed dat er machtiging verleend wordt aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen om in naam en voor rekening van Politiezone Antwerpen: 

  • de plaatsingsprocedure en de voorwaarden ervan vast te stellen;
  • de plaatsingsprocedure en de gunning ervan te voeren.

Artikel 3

Het college keurt goed dat Politiezone Antwerpen haar aandeel in de kosten zal dragen.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.