Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08569 - Omgevingsvergunning - OMV_2021134917.Hortensiastraat 20. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08569 - Omgevingsvergunning - OMV_2021134917.Hortensiastraat 20. District Antwerpen - Goedkeuring 2021_CBS_08569 - Omgevingsvergunning - OMV_2021134917.Hortensiastraat 20. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2021134917

Gegevens van de aanvrager:

Brahim Lagmaui met als adres Elisabethlaan 57 te 2600 Antwerpen

Ligging van het project:

Hortensiastraat 20 te 2020 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 9 sectie I nr. 2311Y

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

regulariseren van de bestaande verharding en het wijzigen van de voorgevel

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          03/01/2014: vergunning (3562#8539) voor het verbouwen van een meergezinswoning;

-          08/05/2007: proces verbaal (AN.66.LB.053477/2007) voor het volledig verharden van de voortuin, het verwijderen van de voortuinafsluiting en het plaatsen van een schotelantenne tegen de voorgevel zonder stedenbouwkundige vergunning;

-          26/10/1956: toelating (18#36010) voor het oprichten van een appartementsgebouw.

Vergunde toestand/Geacht vergunde toestand

-          een meergezinswoning met vier appartementen;

-          een bouwvolume van vier bouwlagen onder plat dak in gesloten bebouwing met een bouwdiepte van circa 15,15 m en een kroonlijsthoogte van circa 11,95 m;

-          de voorgevel is afgewerkt met bruingrijze parementsteen, blauwe hardsteen ter hoogte van het gelijkvloers, dorpels in blauwe hardsteen, buitenschrijnwerk in antraciet pvc, balustrades in rvs en dakrandbekleding in wit pvc;

-          groene voortuin.

Huidige toestand

-          gewijzigde balustrades;

-          de balustrades voor de ramen aan de rechterzijde zijn gesupprimeerd;

-          de voorgevel op het gelijkvloers is niet uitgevoerd zoals vergund, de sectionaalpoort is nog aanwezig;

-          de volledige voortuin is verhard.

Gewenste toestand

-          het regulariseren van de gewijzigde balustrades;

-          het plaatsen van ramen op het gelijkvloers, het wijzigen van de grijs geschilderde parementstenen omkadering rond de voordeur naar een bekleding in blauwe hardsteen;

-          het wijzigen van de dakrandbekleding naar grijze vezelcement gevelpanelen;

-          het regulariseren van de volledig verharde voortuin.

Inhoud van de aanvraag

-          het regulariseren van de gewijzigde voorgevel;

-          het regulariseren van de volledig verharde voortuin.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 • Artikel 19 Tuinafsluitingen: de voortuin moet afgesloten worden door een levende afsluiting, een muurtje of een hek met een hoogte van maximum 1 meter. Tot de voortuinafsluiting behoren zowel de afsluiting langs openbare ruimte als afsluitingen tussen voortuinen onderling. De voortuinafsluiting is enkel aanwezig tussen het perceel met het buurpand nummer 18;
 • artikel 27 Open ruimte: voortuinen zijn vrij van constructies met uitzondering van tuinafsluitingen, brievenbussen. Enkel de strikt noodzakelijke verhardingen zijn toegelaten:
  • paden, palend aan de bebouwing en toegangspaden met een maximumbreedte van 1,50 meter
  • opritten naar een garage, carport of autostaanplaatsen met een maximumbreedte van 3 meter per autostaanplaats.

De volledige voortuin is verhard.

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021�)
De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijndecreet: het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen
(Het Rooilijndecreet kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het Rooilijndecreet.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Beoordeling afwijkingen van de voorschriften

De aanvraag wijkt af van artikel 19 en 27 van de bouwcode. Er kan niet op geldige wijze afgeweken worden van deze artikels. Dit wordt verder gemotiveerd onder de rubriek ‘Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen’ en wordt als voorwaarde opgenomen bij de vergunning.

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag omvat geen functiewijziging. De meergezinswoning blijft behouden waardoor de functionele inpasbaarheid gegarandeerd wordt.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

Er worden geen volumetrische wijzigingen voorzien ten opzichte van de vergunde toestand waardoor het advies inzake schaal en ruimtegebruik niet beoordeeld wordt.

 

Visueel-vormelijke elementen

De aanvraag beoogt enkele aanpassingen aan de voorgevel ten opzichte van de vergunde toestand met referentie 20135864. Zo wordt de borstwering (RVS) op de verdiepingen enkel voorzien ter hoogte van de erker en wordt het verticaal spijlenwerk van de borstwering gewijzigd naar een horizontale uitvoering. Voor het overige wordt het materiaal van de kroonlijst en de bekroning van de erker gewijzigd van wit pvc naar een grijs vezelcement paneel. Hiermee wordt de dakrandbekleding in harmonie gebracht met het antracietkleurig schrijnwerk en vormt de gevel één geheel. De visueel-vormelijke elementen worden aldus gunstig beoordeeld.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Volgens de afgeleverde vergunning 20135864 wordt de garagepoort verwijderd in functie van de inrichting van een bijkomende woonentiteit op het gelijkvloers. Bijhorend werd voorzien om de verharding die als oprit diende voor de garage te verwijderen en de voortuin groen aan te leggen. In voorliggende aanvraag wenst men de verharding te behouden en te regulariseren. Dit is echter strijdig met artikel 27 van de bouwcode dat stelt dat enkel de strikt noodzakelijke verhardingen zijn toegelaten.

Gezien de context in de straat (=een aaneenschakeling van garagepoorten) kan er een autostaanplaats voorzien worden in de voortuin. In voorwaarde bij de vergunning wordt er echter opgenomen om de autostaanplaats aan te leggen in de vorm van een karrespoor (= 2 afzonderlijke sporen van maximum 60 cm breed en daartussen groen in volle grond) met een totale maximumbreedte van 3 meter en een toegangspad naar de inkomdeur van maximum 1,5 meter. De overige zones van de voortuin dienen groen te worden aangelegd in volle grond. Op die manier blijft er een deel beschikbaar voor natuurlijke infiltratie van regenwater in de bodem, zodat de openbare riolering minder belast wordt en het risico op problemen met de waterhuishouding vermindert. Bovendien zorgt de groenaanleg hoe klein ook voor een natuurlijke oase in de bebouwing voor vogels, insecten,… en zorgt ze ervoor dat de opwarming van de stedelijke omgeving verminderd wordt.

Tot slot wordt er in voorwaarde opgelegd om de voortuin (exclusief de oprit en het toegangspad naar de inkomdeur) af te sluiten met een muurtje of een hek conform artikel 19 van de bouwcode.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke bouwaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien, het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de inhoud van de aanvraag geen impact heeft op de parkeerbehoefte.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1.      na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021;

2.      volgende voorwaarden omtrent de inrichting van de voortuin dienen strikt te worden nageleefd:

 • de autostaanplaats mag in totaal maximum 3 meter breed zijn en dient te worden aangelegd in de vorm van een karrespoor (= twee stroken van maximum 60 cm breed met tussenin groen in volle grond);
 • het toegangspad naar de inkomdeur mag maximum 1,5 meter breed zijn;
 • de overige zones van de voortuin dienen groen te worden aangelegd in volle grond;
 • de voortuin  dient (exclusief de oprit en het toegangspad naar de inkomdeur) afgesloten te worden met een muurtje of een hek conform artikel 19 van de bouwcode.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Fasering

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

22 augustus 2021

Volledig en ontvankelijk

13 september 2021

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

12 november 2021

Verslag GOA

19 oktober 2021

naam GOA

Gerd Cryns

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1.      na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021;

2.      volgende voorwaarden omtrent de inrichting van de voortuin dienen strikt te worden nageleefd:

 • de autostaanplaats mag in totaal maximum 3 meter breed zijn en dient te worden aangelegd in de vorm van een karrespoor (= twee stroken van maximum 60 cm breed met tussenin groen in volle grond);
 • het toegangspad naar de inkomdeur mag maximum 1,5 meter breed zijn;
 • de overige zones van de voortuin dienen groen te worden aangelegd in volle grond;
 • de voortuin  dient (exclusief de oprit en het toegangspad naar de inkomdeur) afgesloten te worden met een muurtje of een hek conform artikel 19 van de bouwcode.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.