Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08663 - Bestek GAC_2020_01422. Raamovereenkomst met betrekking tot het reinigen en herstellen van textiel en kledij - Gunning - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08663 - Bestek GAC_2020_01422. Raamovereenkomst met betrekking tot het reinigen en herstellen van textiel en kledij - Gunning - Goedkeuring 2021_CBS_08663 - Bestek GAC_2020_01422. Raamovereenkomst met betrekking tot het reinigen en herstellen van textiel en kledij - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.

De offerte van de inschrijver werd regelmatig bevonden en als volgt beoordeeld:

Criteria

Gewicht

GAZELLE

Prijs

   50

   50 

Plan van aanpak

   30

   20,63

 Duurzaamheid

   20

   20

Totaal

 100

 90,63

 De opdracht kan toegewezen worden aan de enige inschrijver.

  Juridische grond

  In toepassing van artikel 38, §8 samen gelezen met artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte, nadat zij desgevallend de resterende inschrijvers in kennis heeft gesteld van haar voornemen om de onderhandelingen af te sluiten en een gemeenschappelijke termijn heeft vastgesteld voor de indiening van nieuwe of aangepaste offertes. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria.

  In toepassing van artikel 66, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, ziet de aanbestedende overheid erop toe dat de offerte afkomstig is van een inschrijver waaraan de toegang tot de opdracht niet is ontzegd op grond van de uitsluitingsgronden en die voldoet aan de door de aanbestedende overheid vastgestelde selectiecriteria en, in voorkomend geval, de niet-discriminerende regels en criteria inzake de beperking van het aantal aan de selectiecriteria beantwoordende kandidaten.

  In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

  In toepassing van artikel 35 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

  Aanleiding en context

  Voor het afsluiten van een raamovereenkomst met betrekking tot het reinigen en herstellen van textiel en kledij, werd mededingingsprocedure met onderhandeling (met Europese bekendmaking) GAC_2020_01422 uitgeschreven. Op 19 juli 2021 diende WASSERIJ GAZELLE BV, GUDDEGEMSTRAAT 37, 2160 WOMMELGEM, met ondernemingsnummer 0735.842.790 een offerte in.

  Algemene financiële opmerkingen

  Bij deze raamovereenkomst treedt de stad op als aankoopcentrale voor de aankoopgroep van de stad Antwerpen. Indien andere entiteiten dan de stad afnemen op deze raamovereenkomst, zal dat gebeuren in eigen naam en voor eigen rekening. De vastleggingen voor die deelopdrachten zullen dan ook op de eigen budgetten gebeuren.

  Beleidsdoelstellingen

  5 - Woonstad
  2WNS04 - Stads- en buurtonderhoud
  2WNS0401 - Reguliere taken stads- en buurtonderhoud
  2WNS040108 - Reguliere werking stadsbeheer algemeen

  Besluit

  Het college van burgemeester en schepenen beslist:

  Artikel 1

  Het college keurt de gunning goed voor het afsluiten van een raamovereenkomst met betrekking tot het reinigen en herstellen van textiel en kledij, op basis van bestek GAC_2020_01422, aan WASSERIJ GAZELLE, GUDDEGEMSTRAAT 37, 2160 WOMMELGEM, met ondernemingsnummer 0735.842.790.

  Artikel 2

  De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

  Omschrijving

  Bedrag

  Boekingsadres

  Bestelbon

  Raamovereenkomst met betrekking tot het reinigen en herstellen van textiel en kledij


  budgetplaats: 5370500000
  budgetpositie: 6141
  functiegebied: 2WNS040108A00000
  subsidie: SUB_NR
  fonds: INTERN
  begrotingsprogramma: 2SA050309
  budgetperiode: 2100
  budgetperiode: 2200, 2300, 2400, 2500  mits goedkeuring van de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan door college en gemeenteraad.

  met orderbons  Bijlagen

  • 01422_20211021_gunningsverslag.pdf