Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08614 - Uitlichting stadhuis - Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen en Steden tegen de doodstraf - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08614 - Uitlichting stadhuis - Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen en Steden tegen de doodstraf - Goedkeuring 2021_CBS_08614 - Uitlichting stadhuis - Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen en Steden tegen de doodstraf - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Art 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Argumentatie

Het college keurde in zitting van 10 februari 2017 (jaarnummer 1357) een principebeslissing goed rond solidariteitsuitingen door het stadsbestuur. Daarin staat onder andere dat voor het uitlichten van een gebouw de aanvraag ofwel moet vertrekken vanuit de context van erkende (inter)nationale themadagen en –weken in België of vanuit internationaal, Europees of nationaal verband (VN, EU, ngo’s, enzovoort). Deze aanvragen voldoen aan deze criteria.

In zitting van 27 oktober 2017 (jaarnummer 09373) keurde het college het gunningsbesluit goed voor het huren, plaatsen en in gebruik stellen van een installatie voor de uitlichting van het stadhuis, op basis van bestek GAC/2017/4827.

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden. 

Aanleiding en context

Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen

De algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft op 17 december 1999 een "Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen" als resolutie aangenomen. Deze jaarlijkse dag is op 25 november 2000 voor het eerst over de wereld uitgeroepen. In verschillende steden start de campagne van 1712 op de vooravond van deze dag en ook in Antwerpen zal op dinsdag 24 november 2021 de boodschap 'Stop geweld. Chat - mail - bel 1712'  op het stadhuis geprojecteerd worden. 

Steden tegen de doodstraf

Naar aanleiding van Werelddag van Steden voor het Leven – Steden tegen de doodstrafâ€� zullen er op 30 november 2021 op verschillende plaatsen in de wereld markante gebouwen symbolisch in het groen worden uitgelicht. De keuze voor 30 november verwijst naar de eerste afschaffing van de doodstraf door een moderne staat, met name het groothertogdom Toscane, op 30 november 1786. De doodstraf wordt op wereldschaal almaar minder uitgevoerd. Met ‘Cities for Life’ willen de organisatoren en de deelnemende steden deze trend toejuichen en aandringen op een totale afschaffing van de doodstraf. De aanvrager verzoekt om hiervoor het stadhuis uit te lichten.


Algemene financiële opmerkingen

Om het college een duidelijk overzicht te geven van de totale kostprijs worden de uitgaven die reeds zijn goedgekeurd in het kader van het budgethouderschap ter kennis meegegeven aan het college. Het college dient deze uitgaven niet goed te keuren. 

omschrijving bedrag bestelbonnummer
uitlichting stadhuis - Play AV 4.160,97 EUR  4005473825

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de uitlichting goed van het stadhuis op 24 november 2021 tussen 17.00 uur en 23.59 uur, in het kader van de Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen.

Artikel 2

Het college keurt de uitlichting goed van het stadhuis op 30 november 2021 tussen 17.00 uur en 23.59 uur, in het kader van Steden tegen de doodstraf.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan:

Dienst  Taak 
BZ/Team Stadhuis om de uitlichting van het stadhuis op 24 november 2021 en 30 november 2021 te organiseren
SB/L/BOF om stroomvoorziening op de Grote Markt te voorzien
 

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.