Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08579 - Omgevingsvergunning - OMV_2021103862. Victor Jacobslei 44. District Berchem - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08579 - Omgevingsvergunning - OMV_2021103862. Victor Jacobslei 44. District Berchem - Goedkeuring 2021_CBS_08579 - Omgevingsvergunning - OMV_2021103862. Victor Jacobslei 44. District Berchem - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2021103862

Gegevens van de aanvrager:

de heer Sebastiaan Wouters met als adres Kruikstraat 22 bus 11 te 2018 Antwerpen

Ligging van het project:

Victor Jacobslei 44 te 2600 Berchem-Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 21 sectie B nrs. 0 en 43Y6

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

regulariseren van de gewijzigde voorgevel

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          12/09/1991: weigering (961#954) voor een regularisatie van een voorgevelverbouwing;

-          05/08/1991: herstelvordering (199186) als herstel dient de aanpassing aan de omgeving gevorderd;

-          28/07/1990: proces-verbaal (199034) voor het uitvoeren van vergunningsplichtige werken aan de voorgevel zonder vergunning.

Vergunde/vergund geachte toestand

-          functie:

 • een eengezinswoning in de rij opgetrokken over drie bouwlagen;

-          bouwvolume:

 • op basis van de kadastergegevens een gunstig advies vermoeden van vergunning voor een gelijkvloers, eerste verdieping en bewoonbare daklaag;
 • wegens het ontbreken van voldoende foto’s van de achtergevel is geen advies vermoeden van vergunning mogelijk voor de specifieke dakvorm;

-          gevelafwerking:

 • ramen zoals weergegeven op de geveltekening “V_1_Voorgevelâ€� worden niet vergund geacht.

Huidige toestand

-          functie:

 • een eengezinswoning in de rij opgetrokken over drie bouwlagen;

-          bouwvolume:

 • op de bovenste bouwlaag werd de voorgevel rechtgetrokken zodat het mansardedak verdween;

-          gevelafwerking:

 • het schrijnwerk ter hoogte van de gelijkvloerse en eerste verdieping werd gewijzigd;
 • de ramen en inkomdeur ter hoogte van de gelijkvloerse verdieping werd voorzien van een ondoorzichtige folie en reclame;
 • de rechtgetrokken voorgevel op de bovenste verdieping van het pand werd afgewerkt  met grijze leien;
 • op de bovenste verdieping werd centraal in de voorgevel een raamopening voorzien;
 • zowel het nieuwe raam op de bovenste verdieping als het raam op de gelijkvloerse verdieping werden vervangen door een raam in PVC in een witte kleur;
 • de vernieuwde voorgevel werd bovenaan afgewerkt met een bakgoot uitgevoerd in wit PVC.

Gewenste toestand

-          functie:

 • een eengezinswoning in de rij opgetrokken over drie bouwlagen;

-          bouwvolume:

 • het bouwvolume blijft ongewijzigd ten opzichte van de huidige toestand van het pand;

-          gevelafwerking:

 • nieuwe raamopening en nieuwe structuur op de bovenste bouwlaag in de voorgevel;
 • de voorgevel bovenaan afwerken met een nieuwe witte bakgoot;
 • nieuwe ramen met schrijnwerk naar oorspronkelijk model.

Inhoud van de aanvraag

-          regulariseren van volgende uitgevoerde werken aan de voorgevel en het dak:

 • het rechttrekken van de voorgevel op het 2de niveau waardoor het mansardedak verdween;

-          de voorgevel tot één geheel maken door middel van:

 • de structuur van het metselwerk op de bovenste verdieping af te stemmen op dat van de overige delen van de voorgevel;
 • nieuwe raamopeningen op de bovenste bouwlaag te voorzien;
 • nieuwe ramen naar oorspronkelijk model;
 • het plaatsten van een nieuwe bakgoot.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Vergunningen Stedenbouw/ vergund geacht

9 september 2021

10 september 2021

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

9 september 2021

20 september 2021

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag is niet in overeenstemming met de volgende bepalingen van de bouwcode:

 • Artikel 34 Stabiliteit en scheidingsmuren:
  aangezien het gabarit van de links aanpalende woning onvoldoende op de snede en het terreinprofiel weergegeven werd, is het niet af te leiden of de minimale brandopstand van 30 centimeter voorzien werd;
 • Artikel 38 Groendaken:
  het gewijzigde dak van het hoofdvolume betreft over het grootste deel een hellingshoek van minder dan 10°, maar werd niet als groendak aangelegd.
   

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijndecreet: het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen
(Het Rooilijndecreet kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen)
Het Rooilijndecreet is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De aanvraag betreft een eengezinswoning met 3 bouwlagen, waarvan de bovenste bouwlaag op dit moment een mansardedak betreft. De voor- en achtergevel van de daklaag werden reeds rechtgetrokken. Hierdoor werd de daklaag omgevormd naar een volwaardige verdieping.

 

Dit sluit maximaal aan bij de overige woningen van het ensemble waar de woning onderdeel van uitmaakt. Bij dit ensemble is drie bouwlagen kenmerkend. De rechtgetrokken gevels en het nieuwe platte dak komen niet voorbij het gabarit van de aanpalende eengezinswoningen. Dit wordt gunstig geadviseerd.

 

Cultuurhistorische aspecten - Visueel-vormelijke elementen

De aanvraag heeft betrekking op een pand dat geen vastgesteld erfgoedstatuut heeft en niet gelegen is in che-gebied. Het pand vormt echter samen met de buurpanden een ensemble van burgerwoningen in gele baksteen opgetrokken en deze reeks is beeldbepalend voor dit gedeelte van de Victor Jacobslei. Bij herinventarisatie zouden deze panden als ensemble worden opgenomen.

 

Gelet op de potentiële erfgoedwaarde werd het advies van de stedelijke dienst monumentenzorg gevraagd. Volgde afweging werd op genomen in het advies: “Men wenst de hybride dakvorm aan te passen tot een volwaardige gevel door de consoles te verwijderen en een nieuwe gevel in gele baksteen met dezelfde afwerking en detaillering (inclusief consoles onder de nieuwe kroonlijst) te voorzien. Er wordt nieuw houten schrijnwerk in de voorgevel geplaatst.

Het voorstel betekent een opwaardering voor zowel het pand zelf doordat de beeld verstorende dakvorm wordt aangepast tot een volwaardig deel van de gevel, als ook een verbetering voor het algemene straatbeeld en voor het ensemble van de 5 burgerhuizen. Het wordt dan ook ten zeerste geapprecieerd dat er dergelijke inspanningen worden geleverd ondanks het ontbreken van enig erfgoedstatuut.”

 

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt wordt het advies van de stedelijke dienst monumentenzorg integraal bijgetreden. De restauratie van de ramen naar oorspronkelijk model is noodzakelijk om de woning opnieuw samenhang te geven met de mooie woningen in de omgeving en architectuur van de gewijzigde verdieping sluit maximaal aan bij de oorspronkelijke architectuur van de woning. Dergelijke kwalitatieve uitwerking is inderdaad noodzakelijk.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1.      het platte dak van het hoofdvolume als een groendak aan te leggen, conform artikel 38 van de bouwcode;

2.      het gedeelte van de scheidingsmu(u)r(en) dat geen opstand heeft van minimaal 0,30 meter ten opzichte van het hoogste aangrenzende dakvlak, te voorzien van een niet-brandbare strook (reactie bij brand van minimum klasse A2FL-s2) van minstens 30 cm breed voorzien tussen het groendak en de scheidingswand;

3.      na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021;

Uitsluitingen

4.      alle handelingen, werken en wijzigingen buiten deze in functie van de gevel.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Fasering

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

1 september 2021

Volledig en ontvankelijk

9 september 2021

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

8 november 2021

Verslag GOA

19 oktober 2021

naam GOA

Wim Van Roosendael

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1.      het platte dak van het hoofdvolume als een groendak aan te leggen, conform artikel 38 van de bouwcode;

2.      het gedeelte van de scheidingsmu(u)r(en) dat geen opstand heeft van minimaal 0,30 meter ten opzichte van het hoogste aangrenzende dakvlak, te voorzien van een niet-brandbare strook (reactie bij brand van minimum klasse A2FL-s2) van minstens 30 cm breed voorzien tussen het groendak en de scheidingswand;

3.      na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021;

Uitsluitingen

4.      alle handelingen, werken en wijzigingen buiten deze in functie van de gevel.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.