Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08588 - Omgevingsvergunning - OMV_2021115593. Klein Hagelkruis ZN. District Ekeren - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08588 - Omgevingsvergunning - OMV_2021115593. Klein Hagelkruis ZN. District Ekeren - Goedkeuring 2021_CBS_08588 - Omgevingsvergunning - OMV_2021115593. Klein Hagelkruis ZN. District Ekeren - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

  1. de gemeentelijke projecten;
  2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2021115593

Gegevens van de aanvrager:

India en Halit Hasimbegovic - Ak met als adres Markt 18 bus 2 te 2180 Antwerpen

Ligging van het project:

Klein Hagelkruis ZN te 2180 Ekeren (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 35 sectie F nr. 574F2

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

bouwen van een eengezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          08/02/2021: ongegronde, niet rechtsgeldige, melding (20211326) voor het vellen van 2 bomen;

-          16/04/2021: voorwaardelijke vergunning (20204439) voor het bouwen van een eengezinswoning;

-          14/08/2019: voorwaardelijke vergunning (20194) voor het wijzigen van de grondoppervlakte van lot 1 in verkaveling 20132;

-          22/03/2013: vergunning (20132) voor het verkavelen van een perceel in 3 loten voor woningbouw.

 

Vergunde toestand

-          eengezinswoning van 2 bouwlagen onder zadeldak in halfopen bebouwing – vergunning nog rechtsgeldig doch werken werden nog niet aangevat.

 

Huidige toestand

-          onbebouwd lot 1A, in verkaveling 20132/20194.

 

Gewenste toestand

-          vellen van drie bomen;

-          nieuwe eengezinswoning in halfopen bebouwing, bestaande uit 2 bouwlagen onder zadeldak, met een voorgevelbreedte van 8 m, een totale bouwdiepte van 12 m, op het gelijkvloers en op de 1ste verdieping, met daarboven een zadeldak op een basis van 9 m – voorzien van een inpandig terras op de eerste verdieping en een dakkapel in het achterste dakvlak;

-          gevels afgewerkt in lichtgrijze gevelsteen, grijs aluminium buitenschrijnwerk, dorpels in blauwe hardsteen en antracieten keramische dakpannen.

 

Inhoud van de aanvraag

-          vellen van drie bomen;

-          bouwen van een eengezinswoning in halfopen bebouwing.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering

30 juli 2021

3 augustus 2021

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

30 juli 2021

18 augustus 2021

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Steenstraat, goedgekeurd op 8 maart 2012. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zones: artikel 1: zone voor wonen - (wo1) en artikel 3: zone voor wonen - (wo3).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'.)

De aanvraag ligt in de verkaveling EK/2013/V/0002, goedgekeurd op 22 maart 2013, meer bepaald in lot(en) 1 en 1A.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden op volgend(e) punt(en):

-          artikel. 3.3. – Afsluitingen: er worden in de richtlijnen van de verkaveling expliciet geen tuinafsluitingen in hout toegelaten en het is aan de hand van de aangeleverde informatie niet op te maken in welk materiaal de voorziene tuinafscheiding zal worden voorzien.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De aanvraag is in overeenstemming met de verordening hemelwater.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend(e) punt(en):

  • artikel 12 – Levendige plint: er wordt op het gelijkvloers aan de straatzijde geen verblijfsruimte voorzien;
  • artikel 30 – Autostalplaatsen en autoparkeerplaatsen: de woning beschikt niet over een autostalplaats die voldoet aan de voorgeschreven richtlijnen inzake de minimale afmetingen – in deze dient een minimale dieptemaat van 5 m te worden voorzien, terwijl er hier slechts sprake is van 4 m.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijndecreet: het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen
(Het Rooilijndecreet kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het Rooilijndecreet.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Beoordeling afwijkingen van de voorschriften

Er zijn geen gegronde redenen om af te wijken van de geldende voorschriften.

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag beoogt louter het optrekken van een eengezinswoning en gelet op de overeenstemming van laatstgenoemde functie met de specifieke bestemmingsvoorschriften van de het van kracht zijnde Ruimtelijk Uitvoeringsplan en de geldende verkaveling, is er in deze dan ook effectief sprake van een correcte functionele inpasbaarheid.

 

Schaal - ruimtegebruik – bouwdichtheid

De volumetrie van de woning is ruimtelijk aanvaardbaar, gelet op de richtlijnen dienaangaande van de verkaveling. Het advies inzake schaal en ruimtegebruik is bijgevolg eenduidig gunstig.

 

Visueel-vormelijke elementen

De gehanteerde materialen van het gebouw, lichtgrijze gevelsteen, grijs aluminium schrijnwerk en donkergrijze dakpannen, zijn geheel in overeenstemming met de voorschriften dienaangaande van de van kracht zijnde verkaveling en visueel in harmonie met de gebouwde context.

Het advies voor dit deelaspect van de aanvraag is dan ook zonder meer gunstig.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat een bouwaanvraag in vele gevallen een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, dient het parkeren maximaal op eigen terrein te worden voorzien, het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeernormen uit de bouwcode artikel 30 (tabel) goedgekeurd door het college op 25 oktober 2014 en herzien op 1 maart 2018 vormen de facto de algemene beleidslijn voor bouwen, verbouwen, vermeerderen van wooneenheden en functiewijzigingen. Wie niet op eigen terrein voorziet in de werkelijke parkeerbehoefte, dient hiervoor een compensatie te betalen.

 

Voorliggende aanvraag genereert een werkelijke parkeerbehoefte van 1 parkeerplaatsen.

 

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning.

 

Bij projecten tot 5 wooneenheden is de parkeernorm 1.

 

Gezien het om de bouw van 1 woning gaat is de werkelijke parkeerbehoefte is 1.

 

De plannen voorzien in 0 nuttige autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Er werd een parkeergarage voorzien. Echter is deze maar 4 meter diep, wat ervoor zorgt dat hier geen doorsnee wagen in kan parkeren. De minimaal te voorziene diepte is 5 m – betreffende zal dan ook als dusdanig in de eindvoorwaarden worden opgenomen.

 

Het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 1.

 

Dit aantal is toereikend.

 

Het (bijgestelde) aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt dan 1 – 1 = 0.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 1 – 1 = 0.

Dit is het verschil tussen het aantal autostal- en/of autoparkeerplaatsen volgens de werkelijke parkeerbehoefte en het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen wordt belast op basis van het belastingreglement op de omgevingsvergunning van 17 december 2019. In deze aanvraag is dit dus van toepassing op 0 plaatsen.

 

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1.      de terrasafsluiting aan de achterzijde van de woning rechts dient te worden voorzien als een draadafsluiting of als een levende haag;

2.      om de levendigheid van de plint te garanderen dient het doorzicht vanaf de straatzijde gemaximaliseerd te worden. Hiervoor moet de wand tussen inkom en leefruimte geheel in glas worden uitgevoerd en dient de muur haaks op de zijgevel aan de achterzijde van de trap, daar waar hij op het gelijkvloers aanvat, verwijderd te worden;

3.      er moet 1 nuttige autostaanplaats gerealiseerd worden, dit door de muur tussen keuken en garage 1 m naar achteren op te schuiven, zodat de binnen-dieptemaat van de garage 5 m wordt;

4.      na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Fasering

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

5 juli 2021

Volledig en ontvankelijk

30 juli 2021

Start openbaar onderzoek

10 augustus 2021

Einde openbaar onderzoek

8 september 2021

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

12 november 2021

Verslag GOA

19 oktober 2021

naam GOA

Gerd Cryns

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

10 augustus 2021

8 september 2021

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1.      de terrasafsluiting aan de achterzijde van de woning rechts dient te worden voorzien als een draadafsluiting of als een levende haag;

2.      om de levendigheid van de plint te garanderen dient het doorzicht vanaf de straatzijde gemaximaliseerd te worden. Hiervoor moet de wand tussen inkom en leefruimte geheel in glas worden uitgevoerd en dient de muur haaks op de zijgevel aan de achterzijde van de trap, daar waar hij op het gelijkvloers aanvat, verwijderd te worden;

3.      er moet 1 nuttige autostaanplaats gerealiseerd worden, dit door de muur tussen keuken en garage 1 m naar achteren op te schuiven, zodat de binnen-dieptemaat van de garage 5 m wordt;

4.      na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.