Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08573 - Omgevingsvergunning - OMV_2021136313. Schrijnwerkersstraat 9. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08573 - Omgevingsvergunning - OMV_2021136313. Schrijnwerkersstraat 9. District Antwerpen - Goedkeuring 2021_CBS_08573 - Omgevingsvergunning - OMV_2021136313. Schrijnwerkersstraat 9. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

  1. de gemeentelijke projecten;
  2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2021136313

Gegevens van de aanvrager:

mevrouw Ilse Van Doorsselaere met als adres Kapitein A.Tobbackstraat 1 te 3190 Boortmeerbeek

Ligging van het project:

Schrijnwerkersstraat 9 te 2000 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 3 sectie C nr. 1634A

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

wijzigen van de voorgevel en het plaatsen van zaakgebonden publiciteit

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          01/01/1995: vergunning (86#947669) voor het verbouwen van een gebouwencomplex. 

 

Vergunde toestand/Geacht vergunde toestand

 

-          gelijkvloerse handelsruimte onderaan een gebouwencomplex.

 

Huidige toestand

 

-          conform de vergunde toestand;

-          29/03/2019: vastgesteld als bouwkundig erfgoed (ID: 4517) hotels des Pays-Bas;

-          02/09/1976: aangeduid als beschermd monument (ID: 4517) hotels des Pays-Bas.

 

Gewenste toestand

 

-          herschilderen van de bestaande raamkaders en schrijnwerk in grijsgroen;

-          plaatsen van plaatstalen onderaan het bestaande schrijnwerk;

-          plaatsen van een haakse lichtbak;

-          plaatsen van een verlichte reclamebak in het gevelvlak.

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          wijzigen van de voorgevel van een gelijkvloerse handelsruimte;

-          plaatsen van zaakgebonden publiciteit.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

15 september 2021

30 september 2021

Voorwaardelijk gunstig

Onroerend Erfgoed

15 september 2021

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Geen tijdig advies ontvangen waardoor het geacht wordt gunstig te zijn

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

15 september 2021

19 oktober 2021

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Binnenstad, goedgekeurd op 26 april 2012. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zones: culturele, historische en/of esthetische waarde en artikel  2:   zone voor wonen - (wo2).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'.)

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)


De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)


De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

 

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)


De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)


De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend punt:

 

  • Artikel 33 Zaakgebonden publiciteit:
    de haakse lichtbak wordt 75 cm uit de gevel en 30 cm van de eigendomsgrens geplaatst.

 

Sectorale regelgeving

 

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.


Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.


Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

 

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021�)


De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijndecreet: het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen.
(Het Rooilijndecreet kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen)


Het Rooilijndecreet is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

De aanvraag betreft een gevelwijziging en het plaatsen van publiciteit aan een handelspand en is in principe functioneel inpasbaar.

 

Visueel-vormelijke elementen en cultuurhistorische aspecten

 

De aanvraag heeft betrekking op een gecementeerde lijstgevel van zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak; opvallend geknikte gevellijn; muurankers met krulmotief verraden oude kern. Rechthoekige, aangepaste vensters met lekdrempels.

Merkwaardige poortomlijsting van blauwe hardsteen, in het eerste kwart van de 18de eeuw te dateren en uitgevoerd in een overgangsstijl Lodewijk XIV-rococo: brede, sterk geprofileerde segmentboog op imposten; profiel doorlopend in rechtstanden op neuten; gedeelte van de boog, de sluitsteen en een stuk van de bekronende waterlijst zijn afgevallen; zwikken opgevuld met vlechtwerk met rozetjes.

 

Gezien de ligging van de aanvraag in een woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde en palend aan een beschermd monument, de status van in de aanvraag betrokken constructies als beschermd monument en de opname van in de aanvraag betrokken constructies in de Inventaris van het cultuurbezit in België, moet de impact van de aanvraag op de erfgoedwaarde van de in de aanvraag betrokken constructies en de omgeving beoordeeld worden en staat de wenselijkheid van behoud voorop.

 

Het winkelpand vormt de symmetrische tegenhanger van het winkelpand ‘Princess’ aan de linkerkant van de historische poort. Beide winkelpuien werden uitgevoerd met een sober stijlvol schrijnwerk in donkergrijze staalprofielen met identieke verdeling, en flankeren de centrale inkompoort in perfecte symmetrie. Het wijzigen van deze winkelpui door middel van geprofileerde invulpanelen en het schilderen in een lichte grijsgroene kleur doet afbreuk aan dit geheel. We merken ook op dat in de bestaande toestand het bovenlicht reeds vervangen werd door een gesloten paneel. Dit is gebeurd zonder vergunning, het bovenlicht moet opnieuw in zijn oorspronkelijke staat worden teruggeplaatst. Dit wordt als voorwaarde opgelegd.

 

De haakse publiciteit kan wel vergund worden. Om te voldoen aan artikel 33 van de bouwcode moet ze volledig binnen een afstand van 60 cm ten opzichte van de gevel worden geplaatst. Ze moet ook 60 cm verwijderd blijven van de zijdelingse perceelsgrens.

 

Ook volgens artikel 33 van de bouwcode mag de naam van de handelszaak worden aangebracht in losse letters. Deze kunnen eventueel op de blauwe natuursteen boven de etalage geplaatst worden.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

 

1.      de haakse publiciteit moet volledig binnen een afstand van 60 cm ten opzichte van de gevel worden geplaatst. Ze moet ook 60 cm verwijderd blijven van de zijdelingse perceelsgrens conform artikel 33 van de bouwcode;

2.      het vast paneel boven de etalage en de inkomdeur moet opnieuw worden vervangen door een bovenlicht in glas, zoals oorspronkelijk vergund.

 

Uitsluitingen

 

3.      de gevraagde gevelwijziging.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Fasering

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

24 augustus 2021

Volledig en ontvankelijk

15 september 2021

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

14 november 2021

Verslag GOA

19 oktober 2021

naam GOA

Katrine Leemans

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

 

1.      de haakse publiciteit moet volledig binnen een afstand van 60 cm ten opzichte van de gevel worden geplaatst. Ze moet ook 60 cm verwijderd blijven van de zijdelingse perceelsgrens conform artikel 33 van de bouwcode;

2.      het vast paneel boven de etalage en de inkomdeur moet opnieuw worden vervangen door een bovenlicht in glas, zoals oorspronkelijk vergund.

 

Uitsluitingen

 

3.      de gevraagde gevelwijziging.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.