Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08429 - Omgevingsvergunning - OMV_2021116962. Dorpstraat 40. District Ekeren - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08429 - Omgevingsvergunning - OMV_2021116962. Dorpstraat 40. District Ekeren - Goedkeuring 2021_CBS_08429 - Omgevingsvergunning - OMV_2021116962. Dorpstraat 40. District Ekeren - Goedkeuring

Motivering

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

  1. de gemeentelijke projecten;
  2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2021116962

Gegevens van de aanvrager:

VZW WOONZORGCENTRUM ST. VINCENTIUS met als adres Dorpstraat_EK 32 te 2018 Antwerpen

Ligging van het project:

Dorpstraat_EK 40 te 2180 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 35 sectie F nrs. 0 en 519R

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

functiewijzigingen van unit 1 & 3 van handelspanden naar dienstverlening en kantoorfunctie

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          17/04/2020: vergunning (20194071) voor het slopen van een bestaand en het bouwen van een nieuw woonzorgcentrum, voor 104 personen, dagopvang, 20 zorgflats, commerciële ruimtes en de exploitatie daarvan;

-          12/10/2012: vervallen vergunning (20125060) voor het slopen van de bestaande gebouwen en het bouwen van een woonzorgcentrum voor 104 personen, dagopvang, 20 zorgflats en commerciële ruimtes;

-          18/7/1977: vergunning (803#4647) voor het afbreken van het bestaande gebouw en voor het bouwen van een ouderlingentehuis.

 

Vergunde toestand/Geacht vergunde toestand

-          woonzorgcentrum voor 104 personen, dagopvang, 20 zorgflats en commerciële ruimtes;

-          de zijde van de Dorpstraat wordt voorzien van een nieuwbouw van 3 bouwlagen onder plat dak, op het gelijkvloers ingericht met commerciële ruimtes en de inrit naar de ondergrondse garage;

-          daarnaast worden  op de bovengelegen verdiepingen nog 18 kamers voor het woonzorgcentrum ingericht, een dagcentrum en 20 zorgflats;

-          de gevels worden uitgewerkt met donkere gevelsteen en aluminium schrijnwerk.

 

Huidige toestand

-          nieuwbouw in uitvoering, conform vergunde toestand.

 

Gewenste toestand

-          conform vergunde toestand, afgezien van:

  • bestemmingswijziging van 2 van de vergunde commerciële ruimtes (units 1 en 3) naar dienstverlening (inrichten van een kinderdagverblijf in beide units en een bijkomende administratieve ruimte in unit 1).


Inhoud van de aanvraag

-          bestemmingswijziging van de commerciële units 1 en 3, naar gemeenschapsvoorzieningen en het wijzigen van de raamindeling ervan;

-          wijzigen in het binnengebied van:

  • de aanleg van een wandelpad in klinkers;
  • het plaatsen van een draadafsluiting, voorzien van een toegangspoortje;
  • het vervangen van de graszone door waterdoorlaatbare klinkers.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen

31 augustus 2021

12 oktober 2021

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Business en Innovatie

30 augustus 2021

6 september 2021

Stadsontwikkeling/ Klimaat en Leefmilieu/ luchtkwaliteit en geluid

30 augustus 2021

7 september 2021

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

30 augustus 2021

9 september 2021

stadsontwikkeling/ vergunningen/ milieuvergunningen)

30 augustus 2021

30 augustus 2021

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving/ Jeugd/ Regie Kinderopvang

30 augustus 2021

30 augustus 2021

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het bijzonder plan van aanleg BPA nr. 1-3A Hagelkruis en omgeving (zone rusthuis), goedgekeurd bij ministerieel besluit van 7 november 2005. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zones: zone b voor woningen, zone voor gemeenschapsvoorzieningen en rusthuis en zone voor openbare wegenis.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan en het bijzonder plan van aanleg.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de verordening toegankelijkheid.

 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend(e) punt(en):

  • Artikel 26 – Afvalverzameling: bij functies anders dan wonen dient er een afzonderlijke afvalberging te worden voorzien. Betreffende is in deze, voor beide units, niet het geval;
  • Artikel 43 – Septische putten: de aanpassing op de gebruikersequivalenten is niet weergegeven in de aanvraag.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
 

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021�)
De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.
 

-          Rooilijndecreet: het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen
(Het Rooilijndecreet kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen)
Het Rooilijndecreet is niet van toepassing op de aanvraag.
 

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Beoordeling afwijkingen van de voorschriften

Er zijn geen gegronde redenen om af te wijken van de geldende voorschriften.

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag voorziet het omvormen van 2 commerciële ruimtes naar gemeenschapsvoorzieningen (met de inrichting van 2 kinderdagverblijven) en gelet op de overeenstemming van laatstgenoemde functie met de specifieke bestemmingsvoorschriften van het van kracht zijnde Bijzonder Plan van Aanleg, is er in deze dan ook zonder meer sprake van een correcte functionele inpasbaarheid.

 

Schaal - ruimtegebruik – bouwdichtheid

De volumetrie van het vergunde gebouw wordt in de huidige aanvraag niet gewijzigd waardoor het advies inzake schaal en ruimtegebruik dan ook zonder meer gunstig is.

 

Visueel-vormelijke elementen

De te hanteren materialen zijn identiek aan die in vergunde toestand, zodat geen grote visuele impact van de wijzigingen te verwachten is. Bovendien zijn de nieuwe raamopeningen en de indeling daarvan aangepast aan het totale gevelbeeld waardoor er zonder meer sprake is van visuele harmonie en gepastheid.

Het advies voor dit deelaspect van de aanvraag is bijgevolg eenduidig gunstig.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke bouwaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien, het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De aanvraag betreft de functiewijzigingen van unit 1 & 3, van handelspanden naar dienstverlening en kantoorfunctie.

 

De parkeerbehoefte wordt bepaald op de functiewijziging van handelspand tot kinderdagverblijf.

 

Gezien in de voorgaande vergunde toestand er 11 parkeerplaatsen op overschot waren, het verschil tussen parkeerbehoefte en nuttige plaatsen, kunnen we besluiten dat er geen nieuwe parkeerbehoefte opgelegd moet worden voor het kinderdagverblijf.

 

Fietsparkeerbehoefte

Gezien de omvorming van handelspand tot kinderdagverblijf, kunnen we bepalen dat de fietsparkeerbehoefte gelijkend gaat zijn. Er zijn fietsbeugels voorzien op het openbare domein, die gebruikt kunnen worden om de fiets aan vast te hangen op het moment dat kinderen worden afgezet.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1.      de bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven;

2.      in beide kinderdagverblijven dient een lokaal voor afvalopslag te worden voorzien, zodat wordt voldaan aan artikel 26 van de Antwerpse bouwcode;

3.      de septische put dient te voldoen aan de richtlijnen inzake gebruikersequivalenten uit artikel 43 van de Antwerpse bouwcode;

4.      na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Fasering

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

4 augustus 2021

Volledig en ontvankelijk

30 augustus 2021

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

29 oktober 2021

Verslag GOA

12 oktober 2021

naam GOA

Gerd Cryns

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1.      de bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven;

2.      in beide kinderdagverblijven dient een lokaal voor afvalopslag te worden voorzien, zodat wordt voldaan aan artikel 26 van de Antwerpse bouwcode;

3.      de septische put dient te voldoen aan de richtlijnen inzake gebruikersequivalenten uit artikel 43 van de Antwerpse bouwcode;

4.      na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.