Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08582 - Omgevingsvergunning - OMV_2021130222. Walenhoek 62. District Berendrecht - Zandvliet - Lillo - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08582 - Omgevingsvergunning - OMV_2021130222. Walenhoek 62. District Berendrecht - Zandvliet - Lillo - Goedkeuring 2021_CBS_08582 - Omgevingsvergunning - OMV_2021130222. Walenhoek 62. District Berendrecht - Zandvliet - Lillo - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2021130222

Gegevens van de aanvrager:

mevrouw Evi de Bleyser met als adres Walenhoek 62 te 2040 Antwerpen

Ligging van het project:

Walenhoek 62 te 2040 Zandvliet (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 20 sectie C nrs. 0 en 179Z

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

verbouwen van een eengezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          er werd geen relevante voorgeschiedenis teruggevonden.

 

Vergunde/vergund geachte toestand

 

-          functie: eengezinswoning met een bruto-vloeroppervlakte van circa 81 m²;

-          bouwvolume:

 • halfopen bebouwing onder hellend dak van 2 bouwlagen (waarvan 1 onder mansarde);
 • bouwdiepte hoofdvolume tot 6,62 m met achteraanbouw aan linkerzijde tot een maximale bouwdiepte van ca. 15 m;
 • aangebouwde garage aan rechterkant van ca. 17 m², op bouwdiepte van ca. 9 m;
 • kroonlijsthoogte van 2,92 m en nokhoogte van 6,13 m;

-          gevelafwerking:

 • voorgevel:

-          roodbruine gevelsteen, garagegebouw met grijze cementpleister;

-          wit PVC buitenschrijnwerk;

-          dakpannen in antraciet;

 • zijgevel (rechts):

-          hoofdgebouw en garage in grijze cementpleister;

-          wit PVC buitenschrijnwerk;

 • achtergevel:

-          hoofdgebouw en garage in grijze cementpleister;

-          wit PVC buitenschrijnwerk;

-          inrichting:

 • zijtuin:

-          verharde oprit van ca. 27 m²;

-          garagegebouw achter oprit, aangebouwd aan hoofdvolume;

-          tuinafsluiting met betonnen muur/bakstenen muurtje met deksteen;

 • achtertuin:

-          gevelbreed verhard terras (grijze betondals) van ca. 33 m²;

-          rest van achtertuin gazon (ca. 420 m²);

-          bijgebouw achteraan op perceel (ca. 45 m²);

-          tuinafsluiting linkerkant: houten afsluiting t.h.v. terras, draadafsluiting en levende haag achteraan perceel;

-          tuinafsluiting rechterkant: houten afsluiting en draadafsluiting achteraan perceel.

 

Gewenste toestand

 

-          functie: eengezinswoning met een bruto-vloeroppervlakte van circa 84 m²;

-          bouwvolume:

 • halfopen bebouwing onder hellend dak van 2 bouwlagen;
 • carport aan rechtergevel met hoogte van 2,90 m onder plat dak (groendak);
 • bouwdiepte hoofdvolume tot 8,92 m met gelijkvloerse achteraanbouw aan linkerzijde tot een maximale bouwdiepte van ca. 17 m, onder plat dak (groendak);
 • kroonlijsthoogte van 2,92 m en nokhoogte van 6,27 m;
 • losstaand garagegebouw (ca. 40 m²) aan rechterkant perceel, op bouwdiepte van ca. 60 m;

-          gevelafwerking:

 • voorgevel:

-          lichtgrijze bepleistering;

-          antraciet PVC buitenschrijnwerk;

-          dakpannen in antraciet;

-          carport met houten gevelbeplanking;

 • zijgevel (rechts):

-          lichtgrijze bepleistering;

-          houten gevelbeplanking op verdieping

-          antraciet PVC buitenschrijnwerk;

 • achtergevel:

-          lichtgrijze bepleistering;

-          houten gevelbeplanking op verdieping;

-          antraciet PVC buitenschrijnwerk;

-          dakpannen antraciet;

-          carport met houten gevelbeplanking;

 • garagegebouw:

-          gevels (voor, achter, linkerkant) in lichtgrijze bepleistering;

-          antraciet garagepoort (geen overig buitenschrijnwerk wegens lichtkoepels);

-          inrichting:

 • zijtuin:

-          verharde oprit van ca. 30 m² in grijze betonklinkers, met overdekte carport (ca. 10 m²) op 8 m bouwdiepte;

-          oprijlaan naar garagegebouw (2x verharde strook van 0,5 m met beplanting rond) tot aan terras;

-          garagegebouw achter oprit, aangebouwd aan hoofdvolume;

-          tuinafsluiting met betonnen muur/bakstenen muurtje met deksteen;

 • achtertuin:

-          verhard terras (grijze betondals) van ca. 33 m²;

-          rest van achtertuin gazon (ca. 420 m²);

-          bijgebouw achteraan op perceel (ca. 45 m²);

-          losstaand garagegebouw (ca. 40 m²) aan rechterkant perceel, op bouwdiepte van ca. 60 m;

-          oprijlaan naar garagegebouw (2x verharde strook van 0,5 m met beplanting rond)

-          tuinafsluiting linkerkant: houten afsluiting t.h.v. terras, draadafsluiting en levende haag achteraan perceel;

-          tuinafsluiting rechterkant: houten afsluiting en draadafsluiting achteraan perceel.

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          verbouwen van de woning met stabiliteitswerken;

-          uitbreiden van het bouwvolume;

-          slopen van de garage;

-          bouwen van een garage;

-          bouwen van een carport;

-          sloop en heraanleg van de verharding;

-          wijzigen van de gevel.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen). In gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud, (Artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)


De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)


De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

 

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)


De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)


De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 

 • artikel 15 In- en uitsprongen aan daken: de dakkapel is niet voorzien van een minimale afstand van 60 cm tegenover de linker perceelsgrens;
 • artikel 34: het is in de snede niet duidelijk of een opstand van minimaal 30 cm wordt voorzien;
 • artikel 43 Septische putten: de septische put die voorzien wordt, heeft een inhoud van slechts 1.500 l.
   

Sectorale regelgeving

 

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.


Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.


Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

 

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021�)


De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijndecreet: het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen.
(Het Rooilijndecreet kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen)
 

Het Rooilijndecreet is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

Het verbouwen van de bestaande eengezinswoning is in overeenstemming met de bestemming van het perceel en de woonfuncties op de omliggende percelen.

 

Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid

 

De voorliggende aanvraag voorziet in een dakkapel achteraan in het schuine dak en een uitbouw (carport) aan de rechterzijde, waar een bestaand bijgebouw wordt gesupprimeerd. In het midden van het perceel wordt een garage voorzien die aansluit op de garage van de rechterbuur.

 

De dakkapel is eerder aan de grote kant en is strijdig met artikel 15 van de bouwcode doordat er geen afstand van 60 cm van de linker perceelsgrens wordt behouden. Daardoor is het schuine dak niet meer duidelijk herkenbaar en is de dakkapel niet in verhouding. Door deze minimale afstand te voorzien is er een treffende gelijkenis met de vergunde uitbouw/dakkapel gesitueerd in de Walenhoek nr. 60. De dakkapel is, mits voldaan aan de opgelegde voorwaarden, bijgevolg in overeenstemming met de omgeving.

 

Achteraan de woning wordt een terras voorzien. De tuin blijft voldoende groot om hemelwater te laten infiltreren en de oprit naar de garage wordt voorzien van een karrespoor, wat toelaat om extra hemelwater te laten infiltreren.

 

Visueel-vormelijke elementen

 

De dakkapel en de uitbouw aan de rechterzijde (carport) worden voorzien in houten gevelplanken. Het hoofdvolume wordt voorzien van een lichtgrijze sierpleister, net zoals de achterliggende garage. Het buitenschrijnwerk wordt voorzien in PVC antraciet schrijnwerk. De omgeving van de aanvraag is voornamelijk gekenmerkt door bakstenen gevels in een rode of lichte kleurstelling.

 

Aangezien de linkerwoning, die nagenoeg een tweewoonst omvat met de woning van de aanvraag, ook in sierpleister voorzien is kan dit worden toegelaten en wordt er visueel geen storend effect gecreëerd. Ook houten gevelplanken worden in de onmiddellijke omgeving toegepast in dakkapellen of uitbouwen, waardoor ook in voorliggende aanvraag dit gevelmateriaal inpasbaar is.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

 

De aanvraag betreft een eerder kleine eengezinswoning op een groot perceel. De woning wordt verbouwd en uitgebreid om de woonkwaliteit te verbeteren. Op het gelijkvloers krijgt de keuken en leefruimte meer lichtinval en zicht op de achtertuin. Vooraan wordt een bureauruimte voorzien. Op de eerste verdieping wordt een zolderruimte omgebouwd tot twee slaapkamers die, mits voldaan aan de opgelegde voorwaarden, voldoen aan de bouwcode. Een overdekte inkomzone (carport) aan de rechterzijde zorgt voor het comfortabel betreden van de woning aan de zijkant.

 

In de snede van de aanvraag is het onduidelijk of de aanvraag voldoet aan artikel 34 van de bouwcode en een opstand van minimaal 30 cm voorziet. Omdat de (brand)veiligheid van belang is kan hier niet van worden afgeweken. De platte daken zijn voorzien van een groendak. Het is bijgevolg voldoende om een niet-brandbare strook (reactie bij brand van minimum klasse A2FL-s2) van minstens 30 cm breed te voorzien tussen het groendak en de scheidingswand. Dit wordt opgelegd als voorwaarde voor vergunning.

 

De septische put die voorzien wordt vooraan de rechterzijde heeft een inhoud van slechts 1.500 liter. Volgens artikel 43 van de bouwcode dient de minimale inhoud van de septische put in dit geval 2.000 liter te bevatten. Dit wordt opgelegd als voorwaarde voor vergunning.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

 

Het algemene principe is dat elke bouwaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien, het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de aanvraag betrekking heeft op de verbouwing van een eengezinswoning waarbij de functie en het aantal woongelegenheden ten opzichte van het bestaande ongewijzigd blijven.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

 

1.      het gedeelte van de scheidingsmu(u)r(en) dat geen opstand heeft van minimaal 0,30 m ten opzichte van het hoogste aangrenzende dakvlak, te voorzien van een niet-brandbare strook (reactie bij brand van minimum klasse A2FL-s2) van minstens 30 cm breed voorzien tussen het groendak en de scheidingswand;

2.      de dakkapel dient op een minimale afstand van 60 cm tegenover de linkerbuur te worden voorzien, conform artikel 15 van de bouwcode;

3.      de septische put dient een minimale inhoud van 2.000 liter te hebben, conform artikel 43 van de bouwcode;

4.      na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Fasering

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

18 augustus 2021

Volledig en ontvankelijk

15 september 2021

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

14 november 2021

Verslag GOA

22 oktober 2021

naam GOA

Katrine Leemans

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

 

1.      het gedeelte van de scheidingsmu(u)r(en) dat geen opstand heeft van minimaal 0,30 m ten opzichte van het hoogste aangrenzende dakvlak, te voorzien van een niet-brandbare strook (reactie bij brand van minimum klasse A2FL-s2) van minstens 30 cm breed voorzien tussen het groendak en de scheidingswand;

2.      de dakkapel dient op een minimale afstand van 60 cm tegenover de linkerbuur te worden voorzien, conform artikel 15 van de bouwcode;

3.      de septische put dient een minimale inhoud van 2.000 liter te hebben, conform artikel 43 van de bouwcode;

4.      na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.