Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08567 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2021100421. Ordamdijkweg zonder nummer. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08567 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2021100421. Ordamdijkweg zonder nummer. District Antwerpen - Goedkeuring 2021_CBS_08567 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2021100421. Ordamdijkweg zonder nummer. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 24 en 42 van het Omgevingsvergunningsdecreet heeft het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar de bevoegdheid advies uit te brengen voor de vergunningsaanvragen op haar grondgebied waarvoor de deputatie, de Vlaamse regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar de bevoegde overheid is, tenzij:

 

  1. de aanvraag ingediend is door het betrokken college;
  2. de aanvraag louter betrekking heeft op mobiele of verplaatsbare ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 

Het college heeft op 17 november 2017 (jaarnummer 2017_CBS_08858) beslist om de adviesbevoegdheid op te nemen.

Aanleiding en context

Er werd bij de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag wordt behandeld volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar verzoekt het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar om advies uit te brengen.

 

Projectnummer:

OMV_2021100421

Gegevens van de aanvrager:

NV PR Havenbedrijf Antwerpen met als contactadres Zaha Hadidplein 1 te 2030 Antwerpen

Ligging van het project:

Ordamdijkweg zonder nummer te 2030 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 16 sectie D nr. 131H6

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

plaatsen van vrijstaande zonnepanelen

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

Relevante voorgeschiedenis

Op 28 februari 2018 verleende de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar een stedenbouwkundige vergunning (DBA_20170215) voor de aanleg van een terrein aan de Ordamdijkweg.

 

Inhoud van de aanvraag

De aanvraag betreft het plaatsen van een PV-installatie (vrijstaande zonnepanelen).

 

 

Argumentatie

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn.

De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het zeehavengebied Antwerpen.

Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden vastgelegd, blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing. 

 

Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven. 

Zulk gebied is bestemd om te functioneren als Vlaams havengebied als onderdeel van de haven van Antwerpen. Het is bestemd voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en logistieke activiteiten en distributie-, opslag- en overslagactiviteiten die gebruikmaken van en aangewezen zijn op de zeehaveninfrastructuur.

Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming en voor de exploitatie van de haven en de bedrijven zijn toegelaten.

Daartoe worden ook de volgende werken, handelingen, voorzieningen, en wijzigingen gerekend:

- de aanleg en het onderhoud van infrastructuur die nodig is voor de toegankelijkheid of voor verbindingen langs de waterzijde en langs de landszijde;

- het laguneren of op een andere wijze bergen of verwerken van baggerspecie.

Daarnaast is de ontwikkeling, het herstel en de instandhouding van tijdelijke ecologische infrastructuur toegelaten.

In het gebied zijn eveneens gebouwen of lokalen voor bewakingspersoneel toegelaten.

In het gebied zijn kantoorgebouwen niet toegelaten, tenzij ze noodzakelijk zijn voor en een inherent onderdeel zijn van de exploitatie van haven en industriële activiteiten. De bestaande kantoorgebouwen kunnen behouden blijven binnen het bestaande bouwvolume op het moment van definitieve vaststelling van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Uitbreidingen zijn niet toegelaten.

 

De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Voor een straal van 500 meter rond de aanvraag is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Hier gelden voornamelijk de bestemmingsvoorschriften Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven en – voor het Hansadok, de Boudewijnsluis en de Van Cauwelaertsluis – Gebied voor waterweginfrastructuur. De Scheldelaan, de Kruisschansweg en de Ordamdijkweg hebben als bestemming Gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur. Parallel met deze wegen lopen overdrukken met als aanduiding Leidingstraat.

 

Ten zuidwesten van de aanvraag bevindt zich de grens van het afgebakende zeehavengebied. Buiten de afbakeningslijn is het gewestplan Antwerpen nog van toepassing, met bestemmingen Bestaande waterwegen (voor de Schelde) en Bijzondere natuurgebieden (waterzuivering, afvoerleidingen en leidingstraten).

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen 

Hemelwater: Het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

De gewestelijke hemelwaterverordening is niet van toepassing op de aanvraag.  
 

Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.

De gewestelijke verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag betreft het plaatsen van een fotovoltaïsche (PV) installatie op een braakliggend terrein gelegen ten zuiden van de Van Cauwelaertsluis. Deze PV-installatie zal dienen ter ondersteuning van de elektrische energievoorziening van havenactiviteiten. De primaire gebruiker zal de Van Cauwelaertsluis zijn en ongeveer 1/3de van de productie zal op het openbare net voorzien worden. 

 

De installatie wordt geplaatst op een terrein ten zuiden van de vaargeul van de Van Cauwelaertsluis, en bestaat uit twee delen van respectievelijk 2440 m² (noordelijk gedeelte) en 1000 m² (zuidelijk gedeelte). De zonnepanelen worden zuidgeoriënteerd geplaatst waarbij de tussenafstand tussen de rijen met zonnepanelen varieert van 4,8 meter en 7,18 meter. Het hoogste punt van het hellend vlak van de panelen bedraagt 2,64 meter boven het maaiveld. De PV-opstelling heeft een totaal vermogen van ongeveer 278,2 kWp.

 

Tevens wordt bovengrondse bekabeling en vier omvormers (50 kVA) voorzien. De omvormers worden geplaatst in het bedieningsgebouw van de Van Cauwelaertsluis (dienstgebouw GD067). De bekabeling tussen de zonnepanelen wordt bovengronds op maaiveldniveau aangelegd en de kabel van de zonnepanelen naar de omvormers wordt op vorstvrije diepte aangelegd naar gebouw GD145. 

 

De installatie staat in functie van het opwekken van energie door toepassing van een hernieuwbare energiebron. Aangezien deze technische installatie wordt geplaatst in de industriële omgeving van het havengebied, en bijdraagt aan de elektriciteitsvoorziening van havengerelateerde constructies is de aanvraag functioneel inpasbaar.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

Het project sluit aan bij de bestaande technische infrastructuren van de Antwerpse haven. De aanvraag is in overeenstemming en verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied.

 

Visueel-vormelijke elementen

De constructie bestaat uit 752 fotovoltaïsche panelen die gemonteerd worden op een roestvrij stalen of aluminium frame dat in een hoek van 30° geplaatst wordt. Hierdoor heeft de installatie een maximale hoogte van circa 2,64 meter. Deze technische installatie is aanvaardbaar in deze industriële omgeving.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Daar de aanvraag zich bevindt in de directe nabijheid van pijpleidingen, heeft de vergunningverlenende overheid het advies gevraagd aan de beheerders van deze leidingen.

 

Het terrein waar de constructie wordt voorzien is braakliggend en bevat geen specifieke natuurwaarden. Het terrein maakt geen onderdeel uit van een Speciale beschermingszone, noch van VEN-gebied. De ondergrond tussen de PV-installatie wordt voorzien van geschikte plantengroei (o.a. halfschaduw-of schaduw planten, geschikt voor droge bodem, geschikt voor hogere windturbulentie,…).

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

De aanvraag genereert geen bijkomende parkeerbehoefte en geen significante toename van het aantal verkeersbewegingen.

 

Advies van het college

Gunstig advies te verlenen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Fasering

Procedurestap

Datum

Ontvangst adviesvraag

29 september 2021

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste adviesdatum

29 oktober 2021

 

Onderzoek

De aanvraag moet niet onderworpen worden aan een openbaar onderzoek.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist een gunstig advies, zoals geformuleerd in de argumentatie, te geven op de aanvraag.

Artikel 2

Het college geeft opdracht aan:

DienstTaak
SW/VHet advies te bezorgen aan de instantie die om het advies gevraagd heeft.


Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.