Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08619 - Stedelijk patrimonium. Sport- en evenementenhal. Damplein 31-35 - Onderhouds- en instandhoudingswerken van gevels, dekstenen en dakgoten. Actualisatie projectbudget - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08619 - Stedelijk patrimonium. Sport- en evenementenhal. Damplein 31-35 - Onderhouds- en instandhoudingswerken van gevels, dekstenen en dakgoten. Actualisatie projectbudget - Goedkeuring 2021_CBS_08619 - Stedelijk patrimonium. Sport- en evenementenhal. Damplein 31-35 - Onderhouds- en instandhoudingswerken van gevels, dekstenen en dakgoten. Actualisatie projectbudget - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Op 25 november 2019 (jaarnummer 652) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst 2019-2024 tussen de stad Antwerpen en AG Vespa goed. Specifiek met betrekking tot realisatie van bouw- en onderhoudsprojecten van het stedelijk patrimonium zijn onder andere volgende artikels van toepassing:

  • In artikel 6 §3 wordt de opdracht aan AG Vespa voor het patrimoniumbeheer van het stedelijk patrimonium omschreven. De beleidsbeslissing tot het realiseren van bouw- en onderhoudsprojecten ligt bij de stad Antwerpen. De stad legt tevens het projectbudget vast.
  • artikel 6 §3.4 bepaalt dat AG Vespa instaat voor de realisatie van bouw- en onderhoudsprojecten van het stedelijk patrimonium en dat deze opdracht de beslissingsbevoegdheid inzake het plaatsen en uitvoeren van overheidsopdrachten omvat, in eigen naam en voor rekening van de stad. De stad dient hiervoor de beleidsbeslissing tot realisatie van het project te nemen en het projectbudget vast te leggen.
  • In artikel 7: lastgeving stedelijk patrimonium, verleent de stad een volmacht aan AG Vespa om in de realisatie van bouw-, onderhouds- en publieke domein projecten alle daden van beschikking en beheer te stellen in eigen naam en voor rekening van de stad voor wat betreft het stedelijk patrimonium. Onder deze lastgeving valt expliciet ook de bevoegdheid tot het nemen van alle beslissingen in het kader van overheidsopdrachten met betrekking tot het stedelijk patrimonium;
  • In artikel 11 §2 staat dat in uitvoering van de beheersovereenkomst, de stad alle kosten die AG Vespa opneemt, te laste neemt.

Argumentatie

Er is momenteel een architectenbureau en een stabiliteitsbureau met de studie van de instandhoudingswerken bezig. Tijdens die studiefase werd het gebouw door de architecten nauwgezet bestudeerd en werden naast de reeds eerder gekende problemen met de gootdichtingen en gootafwerkingen, de gevelscheuren en de loskomende betonnen consolen ook bijkomende scheurvorming en problemen met de waterddichtheid van de gevelplinten en de betonnen muurafdekkingen vastgesteld. Dit zijn instandhoudingswerken aan gebouwdelen die idealiter in deze fase mee opgenomen worden in het herstellingspakket van het gebouw om het gebouw gezond te houden.  

Het dossier neemt daarom de vervangings-, onderhouds- en instandhoudingswerken aan de gevels, plinten, betonnen consolen, betonnen dekstenen en bakgootdichtingen en -bekledingen van de hellende daken op. Aangezien het een restauratieproject betreft waarin te herstellen geveldelen opgenomen zijn, worden een aantal posten in vermoedelijke hoeveelheid opgenomen, waarmee omwille van het spel van vermoedelijke hoeveelheden in het projectbudget moet rekening gehouden worden.

Om bovenstaande redenen is het aangewezen het projectbudget te actualiseren naar de raming van de heden gekende herstellingswerken. 

Juridische grond

Artikel 30, §1 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt met betrekking tot in-housetoezicht volgende voorwaarden:

1° de aanbestedende overheid oefent op die rechtspersoon toezicht uit zoals op haar eigen diensten;
2° meer dan 80 % van de activiteiten van de gecontroleerde rechtspersoon behelst de uitvoering van taken die hem zijn toegewezen door de controlerende aanbestedende overheid of door andere, door diezelfde aanbestedende overheid gecontroleerde rechtspersonen; en
 3° er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde rechtspersoon, met uitzondering van geen controle of blokkerende macht opleverende vormen van participatie van privékapitaal, vereist krachtens de nationale wetgeving, in overeenstemming met de verdragen, die geen beslissende invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon.

Aanleiding en context

Conform de beheersovereenkomst 2019-2024, goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 november 2019 (jaarnummer 652), staat AG Vespa in voor de regie van het onderhoud van het stedelijk patrimonium en voert dit voor afgelijnde opdrachten uit onder opdrachthouderschap.

Op 4 september 2020 (jaarnummer 7297) keurde het college een lijst van projecten in opdrachthouderschap voor het realiseren van onderhoudsprojecten goed. Het herstellen van de gevels van Damplein 31-35 te Antwerpen, stedelijk patrimonium dat sinds 2014 wordt gebruikt als sport- en evenementenhal, was één van deze opdrachten. Voor die werken werd een projectbudget van 1.170.796,74 euro inclusief btw vooropgesteld.

Op 23 december 2012 werd een notariële verkoopakte verleden, waarin Artesis-Plantijn-Hogeschool  (AP-Hogeschool) een aandeel van 19% in de sporthal verwerft, met een grondaandeel van 24,19% van de perceelsoppervlakte. De stad Antwerpen behoudt de rest van het gebouwencomplex. Kosten van infrastructurele onderhouds- en instandhoudingwerken aan het pand worden pro rata de eigendomsverdeling gesplitst.

Tijdens een deepscan in augustus 2018 in het kader van een meerjarenonderhoudsplan van de sport- en evenementenhal werden problemen aan de gevels en dakgoten vastgesteld. Scheurvorming, verweerde dekstenen en losliggende gootdichting zorgen voor waterinfiltratie in de lokalen. Daarnaast kwamen meldingen van neervallende brokstukken aan de gevels binnen.

Doel van dit onderhoudsproject is om de waterinfiltratie via de goten en dekstenen op te lossen. Daarnaast willen de stad Antwerpen en AG Vespa het onderhoud aan hun patrimonium minimaliseren, zodat de meerjaarlijks terugkomende kosten worden beperkt. Afwerking met onderhoudsvrije, duurzame materialen is daarom noodzakelijk. Tevens dient de veiligheid van de gebruikers en passanten gewaarborgd te blijven. Om die reden moeten de scheuren in de gevels en loskomende consoles terug worden bevestigd.

Algemene financiële opmerkingen

Er is momenteel in het collegebesluit van 4 september 2020 (jaarnummer 7297) voor dit project een budget vastgelegd van 1.170.796,74 euro inclusief btw, gebaseerd op de ramingen tijdens de voorstudie. De totale projectkost voor deze werken wordt heden geraamd op 1.634.935,37 euro (inclusief btw, erelonen, buffer en prijsherzieningen), waarvan de totale netto bouwkost 1.052.181,60 euro exclusief btw bedraagt.

Volgens de notariële verkoopsakte van 23 december 2012 heeft AP-Hogeschool een aandeel van 4,6% in de onderhouds- en instandhoudingswerken te dragen, zijnde 19% van 24,19% van de perceelsoppervlakte. De stad Antwerpen bezit 95,4%. Dat resulteert in volgende verdeling van de projectkost:

  • De stad Antwerpen (95,4%) : 1.559.728,34 euro (inclusief btw)
  • AP-Hogeschool (4,6%) : 75.207,03 euro (inclusief btw)

Aanvankelijk werd geredeneerd dat deze doorfacturatie naar AP-Hogeschool vanuit de stad zou plaats vinden. Daarom werd bij AMJP4 deze 75.207,03 euro gebudgetteerd aan uitgavenzijde en aan ontvangstenzijde binnen PA3894. Door voortschrijdend inzicht, is het vlotter om deze kosten rechtstreeks te factureren vanuit AG VESPA naar AP-Hogeschool. De stad moet dus enkel de netto-kost van 1.559.728,34 euro voorzien. Bij AMJP5 zullen de ontvangsten en uitgaven binnen dit project dus verlaagd worden met 75.207,03 euro. Bij de opmaak van de bestelbonnen werd hier al rekening mee gehouden.

AP-Hogeschool bevestigde reeds haar aandeel van 4,6% in de totaliteit der werken op zich te nemen en heeft reeds een samenwerkingsovereenkomst tussen AG Vespa en AP-Hogeschool ondertekend. Zij voorzien het bedrag van hun tussenkomst in de begroting van 2022.

Het project wordt aan 21% btw uitgevoerd.

Project Collegebesluit 4 september 2020 (jaarnummer 7297)
in euro inclusief btw
Projectbudget bij voorontwerp
in euro exclusief btw
Netto bouwkost
1.052.181,60
Buffer voor onvoorziene werken  aan daken en gevels teneinde een vlot projectverloop van dit restauratiewerk te garanderen

105.218,16
Prijsherziening van de inschrijvingsprijs, inbegrepen de indexatie van de eenheidsprijzen omwille van continu stijgende materiaal- en werkingskosten.

113.428,49
Erelonen voor architectenbureau en veiligheidscoördinatie
72.247,64
Ondersteuning voor publicatie aanbesteding, ABR-verzekering, communicatie werf en fotografie
8.110,36
Aftrek aandeel AP-Hogeschool

- 62.154,57
TOTAAL excl. BTW
1.289.031,69
BTW 21%
270.696,65
TOTAAL incl. BTW 1.170.796,741.559.728,34


Meerjarenverdeling budget :

ProjectOmschrijvingRef.Verdeling budget
in euro inclusief btw
Bedrag 
in euro
inclusief btw
2021
Bedrag
in euro
inclusief btw

2022
Bedrag 
in euro 
inclusief btw
2023
Totaal 
in euro inclusief btw
Parkloods
evenementenhal
Damplein 31-35
2060 Antwerpen
Herstellen van de gevels
van het de sporthal en
evenementenhal.
Verschillende dekstenen
en gevelvlakken
vertonen scheuren.
Vervangen van de
houten boeiborden door
een
onderhoudsvriendelijker
materiaal en herstellen
van loskomende EPDM
dakgootbekleding.

PA3894
Reeds vastgelegd in bestelbon 40054120410
1.170.796,74


Nog vast te leggen in nieuwe bestelbon 4005459765
322.431,60
66.500,00
TOTAAL0
1.493.228,34
66.500,00
1.559.728,34


Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt bestelbon 4005459765 voor een bedrag van 388.931,60 euro inclusief btw goed, ter actualisatie van het projectbudget voor de onderhouds- en instandhoudingswerken aan de gevels, dekstenen en dakgoten van de sport- en evenementenhal gelegen Damplein 31-35 te 2060 Antwerpen.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving
Bedrag
Boekingsadres 
Bestelbon
Herstellen van de gevels
van het de sporthal en
evenementenhal.
Verschillende dekstenen
en gevelvlakken
vertonen scheuren.
Vervangen van de
houten boeiborden door
een
onderhoudsvriendelijker
materiaal en herstellen
van loskomende EPDM
dakgootbekleding.

AG Vespa
Paradeplein 25
2018 Antwerpen
OND 0267 402 076
BE37091012706928
388.931,60 euro inclusief btw
budgetplaats: 5325500000
budgetpositie: 221
functiegebied: 2SBS070101PA3894
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080119
budgetperiode: 2200-2300
4005459765