Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08452 - Stedelijk patrimonium. Modenatiegebouw. Drukkerijstraat 9-17 - Onderhoudswaarborg aannemer voor twee jaar en bijbestellingen. Vastlegging kredieten. Correctiebestelling. - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08452 - Stedelijk patrimonium. Modenatiegebouw. Drukkerijstraat 9-17 - Onderhoudswaarborg aannemer voor twee jaar en bijbestellingen. Vastlegging kredieten. Correctiebestelling. - Goedkeuring 2021_CBS_08452 - Stedelijk patrimonium. Modenatiegebouw. Drukkerijstraat 9-17 - Onderhoudswaarborg aannemer voor twee jaar en bijbestellingen. Vastlegging kredieten. Correctiebestelling. - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Algemene financiële opmerkingen

De goedgekeurde totale projectkost voor de uitbreiding Modemuseum en de renovatie van het modenatiegebouw bedraagt 10.132.194,00 euro inclusief btw, deze projectkost werd ter kennisgeving voorgelegd aan het college op de zitting van 9 maart 2018 (jaarnummer 2227 paragraaf algemene financiële opmerkingen).

Dit totaalbudget dient te worden geactualiseerd met enerzijds de bijbestellingen gebouwgebonden investeringen voor een bedrag van 75.716,59 euro inclusief btw en 10% prijsherziening en anderzijds met de aanpassing technieken klimatisatie voor een bedrag van 272.637,84 euro inclusief btw en 10% extra vastlegging. In dit bedrag voor de aanpassing technieken klimatisatie is een begeleidingskost van 50.160,00 euro exclusief btw voorzien.

De budgetten voor de bijbestellingen gebouwgebonden investeringen zijn gebudgetteerd door de stad Antwerpen/TV/cultuur en beschikbaar op het boekingsadres 2100/53226000000/221/2BRS010104PA6338/SUB_NR/2SA070700. De bestelling aanpassing technieken klimatisatie is gezien de hoogdringendheid geplaatst en is gebudgetteerd door de stad Antwerpen/TV/cultuur en beschikbaar op het boekingsadres 2100/5322600000/221/2BRS010203PA6338/SUB_NR/2SA070709. 

De kost voor onderhoud tijdens waarborgperiode en die door de stad wordt betaald, bedraagt 192.289,54 euro inclusief BTW en 10% prijsherziening (waarvan de helft voor 2021 en de helft voor 2022) en is door de stad gebudgetteerd op het boekingsadres 2100-2200/5322600000/221/2SBS070101PA6338/SUB_NR/2SA080119. Gelet op de complexiteit van de installaties werd het onderhoud mee voorzien door de oorspronkelijke aannemer in functie van garantie en om discussies rond garantie te vermijden. Daarom wordt dit aanzien als essentieel onderdeel van het project, en op investeringen geboekt.

Regelgeving: bevoegdheid

Overeenkomstig artikel 56 § 3 ten 1°  van het Decreet Lokaal Bestuur is het college van burgemeester en schepenen bevoegd voor:
de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, in voorkomend geval binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 16 oktober 2017 (jaarnummer 636) goed dat de stad Antwerpen het Modenatiegebouw, gelegen in de Drukkerijstraat 9-17, 2000 Antwerpen in haar eigendom opneemt met ingang van 1 januari 2018. 

De stad gaf AG Vespa de opdracht om het gedelegeerd bouwheerschap op te nemen voor het bouwproject 'uitbreiding Modemuseum en renovatie van het Modenatiegebouw'.  De afspraken en samenwerkingsmodaliteiten voor dit bouwproject zijn vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten. De raad van bestuur van AG Vespa keurde op 26 januari 2018 de samenwerkingsovereenkomst 'Project Modemuseum 2020' en de samenwerkingsovereenkomst voor het 'Project Eigenaarsonderhoud Modenatiegebouw' goed. Deze samenwerkingsovereenkomsten werden goedgekeurd door de gemeenteraad. Op 26 februari 2018 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 124)  de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het Project Modemuseum 2020 met AG Vespa en De Museumstichting goed. Eveneens op 26 februari 2018 (jaarnummer 125) keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst met AG Vespa voor de realisatie van de herstellingswerken in het kader van het eigenaarsonderhoud van het Modenatiegebouw goed. 

Volgens beide samenwerkingsovereenkomsten eindigt de opdracht van AG Vespa voor het opvolgen van het bouwproject bij de definitieve oplevering van het gebouw (artikel 2.2 gedelegeerd bouwheerschap). De stad neemt het eigenaarsonderhoud op zich vanaf de voorlopige oplevering (zie de samenwerkingsovereenkomst 'Project Eigenaarsonderhoud Modenatiegebouw' artikel 2.2 gedelegeerd bouwheerschap).
Ten gevolge van het geïntegreerd vastgoedbeheer zullen in praktijk alle werkzaamheden onder beheer van AG Vespa worden uitgevoerd.

Op 23 juli 2018 werd door het directiecomité van AG Vespa de opdracht "uitbreiding Modemuseum en renovatie van het Modenatiegebouw"  gegund aan aannemer Artes Roegiers NV.   De werken zijn gestart op 15 oktober 2018 en werden opgeleverd op 4 september 2020.

Na een grondige renovatie en uitbreiding zal het ModeMuseum op 4 en 5 september 2021 opnieuw haar deuren voor het grote publiek openen.

Argumentatie

In het kader van de opening van het Modemuseum op 4 september 2021 zijn volgende bijbestellingen en investeringen nodig en op stedelijk budget voorzien:

 • Bijbestellingen/meerwerken gebouwgebonden investeringen,  omvat o.a.  extra schilderwerken, meerwerken parket, extra toegangscontrole, aanpassingen radiatoren hoofdzakelijk op vraag van de klant en is  geraamd op een totaalbedrag van 75.716,59 euro inclusief btw; 
 • Upgrade technieken klimatisatie op maat van het gebouw - tijdelijke ingrepen: maatregelen in functie van regeling binnenklimaat:  272.637,84 euro inclusief btw.
  Tijdens de testperiode na voorlopige oplevering kwamen immers problemen met de klimatisatie naar boven wat absoluut nefast is voor de kwetsbare collectiestukken. Na grondige analyse bleken de de problemen een gevolg van het gebruik van foute parameters in het rekenmodel van de ingenieur technieken. In functie van de dwingende opening van het museum werden er dringende werken besteld om de opening mogelijk te houden, zo niet zou de financiële schade zeer groot worden.
  Deze aanpassingswerken betreffen tijdelijke oplossingen die waar mogelijk ook als definitieve remediëring kunnen fungeren.
  Na de opening dient verder technisch en financieel onderzocht te worden welke ingrepen als definitieve remediëring kunnen bewaard worden en welke bijkomend nodig zijn voor een definitieve remediëring in alle betrokken ruimtes.
  AG Vespa streeft ernaar deze kosten maximaal af te wentelen op de verzekering van de aansprakelijke partij.

Naast enerzijds de bijbestellingen en anderzijds de aanpassing van de technieken klimatisatie, wordt 192.289,54 euro inclusief btw en prijsherziening voor de onderhoudsopdracht aan de hoofdaannemer tijdens de waarborgperiode voorzien door de stad Antwerpen op de centrale onderhoudsbudgetten, waarvan 96.144,77 euro voor 2021 en 96.144,77 euro voor 2022. 

Juridische grond

Artikel 30, §1 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt met betrekking tot inhousetoezicht volgende voorwaarden: 

1° de aanbestedende overheid oefent op die rechtspersoon toezicht uit zoals op haar eigen diensten;

2° meer dan 80% van de activiteiten van de gecontroleerde rechtspersoon behelst de uitvoering van taken die hem zijn toegewezen door de controlerende aanbestedende overheid of door andere, door diezelfde aanbestedende overheid gecontroleerde rechtspersonen; en

3° er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde rechtspersoon, met uitzondering van geen controle of blokkerende macht opleverende vormen van participatie van privékapitaal, vereist krachtens de nationale wetgeving, in overeenstemming met de verdragen, die geen beslissende invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon. 

Op 25 november 2019 (jaarnummer 652) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst 2019-2024 tussen de stad Antwerpen en AG Vespa goed. Specifiek met betrekking tot realisatie van bouw- en onderhoudsprojecten van het stedelijk patrimonium zijn onder andere volgende artikels van toepassing:

 • in artikel 6 §3 wordt de opdracht aan AG Vespa voor het patrimoniumbeheer van het stedelijk patrimonium omschreven. De beleidsbeslissing tot het realiseren van bouw- en onderhoudsprojecten ligt bij de stad Antwerpen. De stad legt tevens het projectbudget vast.
 • artikel 6 §3.4 bepaalt dat AG Vespa instaat voor de realisatie van bouw- en onderhoudsprojecten van het stedelijk patrimonium en dat deze opdracht de beslissingsbevoegdheid inzake het plaatsen en uitvoeren van overheidsopdrachten omvat, in eigen naam en voor rekening van de stad. De stad dient hiervoor de beleidsbeslissing tot realisatie van het project te nemen en het projectbudget vast te leggen.
 • in artikel 7, Lastgeving stedelijk patrimonium, verleent de stad een volmacht aan AG Vespa om in de realisatie van bouw-, onderhouds- en publieke domein projecten alle daden van beschikking en beheer te stellen in eigen naam en voor rekening van de stad voor wat betreft het stedelijk patrimonium. Onder deze lastgeving valt expliciet ook de bevoegdheid tot het nemen van alle beslissingen in het kader van overheidsopdrachten met betrekking tot het stedelijk patrimonium;
 • in artikel 11 §2 staat dat in uitvoering van de beheersovereenkomst, de stad alle kosten die AG Vespa opneemt, ten laste neemt.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de correctiebestelling voor de bijbestellingen van bijkomende gebouwgebonden investeringen in het kader van de renovatie van het modenatiegebouw goed, op naam van AG Vespa, voor een bedrag van 75.716,59 euro inclusief btw en 10% prijsherziening.

Artikel 2

Het college keurt de correctiebestelling voor aanpassing van technieken klimatisatie in het kader van de renovatie van het modenatiegebouw goed, op naam van AG Vespa, voor een bedrag van 272.637,84 euro inclusief btw en 10% extra vastlegging.

Artikel 3

Het college keurt de correctiebestelling voor de onderhoudskost tijdens de waarborgperiode voor een totaalbedrag van 192.289,54 euro inclusief btw en 10% prijsherziening goed, waarvan 96.144,77 euro voor 2021 en 96.144,77 voor 2022.

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt: 

OmschrijvingBedragBoekingsadresCorrectiebestelling
Bijbestellingen gebouwgebonden investeringen

AG Vespa
Paradeplein 25
2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE0267 402 076
Rekeningnummer: BE37 0910 1270 6928
75.716,59 euro inclusief btw
budgetplaats: 5322600000
budgetpositie: 221
functiegebied: 2BRS010104PA6338
subsidie: SUB_NR
begrotingsprogramma: 2SA070700
budgetperiode: 2100
4005470130
Aanpassingen technieken klimatisatie op maat van het gebouw

AG Vespa
Paradeplein 25
2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE0267 402 076
Rekeningnummer: BE37 0910 1270 6928
272.637,84 euro inclusief btw
budgetplaats: 5322600000
budgetpositie: 221
functiegebied: 2BRS010203PA6338
subsidie: SUB_NR
begrotingsprogramma: 2SA070709
budgetperiode: 2100
4005470130
Onderhoud tijdens waarborgperiode

AG Vespa
Paradeplein 25
2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE0267 402 076
Rekeningnummer: BE37 0910 1270 6928
96.144,77 euro inclusief btw
budgetplaats: 5322600000 
budgetpositie: 221
functiegebied: 2SBS070101PA6338
subsidie: SUB_NR
begrotingsprogramma: 2SA080119
budgetperiode: 2100
4005470130
Onderhoud tijdens waarborgperiode

AG Vespa
Paradeplein 25
2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE0267 402 076
Rekeningnummer: BE37 0910 1270 6928
96.144,77 euro inclusief btw
budgetplaats: 5322600000
budgetpositie: 221
functiegebied: 2SBS070101PA6338
subsidie: SUB_NR
begrotingsprogramma: 2SA080119
budgetperiode: 2200
4005470130