Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08586 - Omgevingsvergunning - OMV_2021131627. Cruyslei 94-96. District Deurne - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08586 - Omgevingsvergunning - OMV_2021131627. Cruyslei 94-96. District Deurne - Goedkeuring 2021_CBS_08586 - Omgevingsvergunning - OMV_2021131627. Cruyslei 94-96. District Deurne - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2021131627

Gegevens van de aanvrager:

mevrouw Radia Hitou met als adres Boterlaarbaan 47 te 2100 Antwerpen

Ligging van het project:

Cruyslei 94-96 te 2100 Deurne (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 32 sectie B nrs. 0 en 965P12

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

verbouwen en omvormen van een handelszaak naar een kinderdagverblijf

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          03/07/1974: vergunning (627#27780) voor het plaatsen van lichtreclame;

-          31/10/1973: vergunning (627#27469) voor het uitvoeren van voorgevel- en binnenveranderingen;

-          01/01/1952: toelating (626#13982) voor een werkplaats te vergroten;

-          01/01/1950: toelating (626#12703) voor het bijbouwen van een werkhuis;

-          01/01/1938: toelating (329#16174) voor het bouwen van een huis met werkplaats.

 

Vergunde toestand

 

-          functie: eengezinswoning met 5 slaapkamers en gelijkvloerse handelszaak;

-          bouwvolume:

 • besloten bebouwing van 2 bouwlagen onder een hellend dak met kelderverdieping;
 • bouwdiepte van circa 41,3 m op het gelijkvloers, 15,7 m op de eerste verdieping en van circa 8,4 m op de tweede verdieping;
 • perceel is volledig volgebouwd op het niveau van het maaiveld;
 • de kelder beslaat het volledige perceel, afgezien van het L-vormig stuk onder de garage, doorrit en winkel tot een bouwdiepte van circa 23 m en vanaf een bouwdiepte van circa 16 m;

-          gevelafwerking:

 • symmetrisch puntdak in sidings en 2 dakkappellen in de voorgevel;
 • voorgevelafwerking in gele baksteen op plint in blauwe hardsteen, omlijst bandraam op de eerste verdieping en gelijkvloerse pui in witte natuursteen;
 • garagepoort en toegangsdeur van de woning in hout, verdiept vitrineraamgeheel in aluminium met rolluiken in witte PVC;

-          inrichting:

 • volledig verharde voortuin op één boomvak na;
 • aparte inkom voor winkel en bovenliggende woning;
 • op het gelijkvloers een garage en overdekte doorrit met op- en afhelling naar de kelderverdieping en het achterliggende magazijn.

 

Huidige toestand

 

-          in overeenstemming met de laatst vergunde toestand, afgezien van:

 • het buitenschrijnwerk en de poort in de voorgevel werden vernieuwd in donkerblauwe kleurstelling;
 • nieuwe interne trappen en helling tussen de winkel en het achterliggende magazijn.

 

Gewenste toestand

 

-          functie: kinderdagverblijf (gemeenschapsvoorziening) op het gelijkvloers;

-          bouwvolume: het perceel wordt op het maaiveld voor circa 85 m² ontpit, waarvan circa 41,3 m² voorzien van een substraatlaag van 1 m;

-          gevelafwerking:

 • zwart buitenschrijnwerk voor het nieuwe gelijkvloerse raamgeheel en de inkomdeur;
 • verder wordt de voorgevel behouden zoals in de bestaande toestand;
 • de nieuwe achtergevels zijn voorzien in gebroken witte bepleistering;

-          inrichting:

 • er wordt één inpandige autostalplaats ingericht;
 • het gelijkvloers wordt volledig opnieuw ingericht ten behoeve van de nieuwe functie;
 • de voortuin wordt gedeeltelijk ontdaan van verharding. Enkel een oprit van 3 m en een toegangspad van 1,5 m breedte blijven behouden;
 • er wordt een open fietsenstalling ingericht voor 7 fietsen op grasdallen;
 • de voortuin wordt afgesloten van het openbaar domein met een lage haag.

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          wijzigen van de functie van de gelijkvloerse verdieping van detailhandel (winkel) naar gemeenschapsvoorziening (kinderdagverblijf);

-          ontpitten van de gelijkvloerse verdieping voor het creëren van een buitenruimte;

-          wijzigen van het schrijnwerk ter hoogte van de voorgevelpui;

-          regulariseren van de voorgevel;

-          heraanleggen van de voortuinstrook.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

14 september 2021

5 oktober 2021

Voorwaardelijk gunstig

Water-link

14 september 2021

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Geen tijdig advies ontvangen waardoor het geacht wordt gunstig te zijn

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Business en Innovatie

15 oktober 2021

18 oktober 2021

Stadsontwikkeling/ Klimaat en Leefmilieu/ luchtkwaliteit en geluid

14 september 2021

24 september 2021

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

14 september 2021

20 september 2021

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving/ Jeugd/ Regie Kinderopvang

14 september 2021

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)


De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)


De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de verordening toegankelijkheid op volgende punten:

 

 • artikel 18-19 Niveauverschillen:

de niveauverschillen tussen binnen en buiten van 10 cm (voordeuren naar ontvangstruimte en leefruimte peuters) en 15 cm (deuren naar de nieuwe patio en koer) zijn niet voorzien van integraal toegankelijke een helling;

 • artikel 24 Vrije en vlakke draairuimte:
  de vrije en vlakke draairuimte kan aan de duwzijde van de deur tussen de gang en de leefruimte van de dreumesgroep het deurvlak niet raken;
 • artikel 27 Parkeerplaatsen:
  er is geen aangepaste parkeerplaats van 3,50 x 6 m voorzien;
 • artikel 29/2 Sanitaire voorzieningen:
  er is geen integraal toegankelijk toilet van 2,2 x 1,65 m voorzien.

 

Algemene bouwverordeningen

 

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)


De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)


De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 

 • artikel 19 Tuinafsluitingen:

in de voortuin is geen afsluiting van maximum 1 m hoogte voorzien naar de directe aanpalers toe;

 • artikel 26 Afvalverzameling:

op de plannen is geen afgescheiden en verluchte afvalberging van minstens 4 m² ingetekend. Het is bijgevolg niet duidelijk of deze is voorzien;

 • artikel 27 Open ruimte:
  de patio bevindt zich volgens de snede boven een niet-onderkelderde zone. Waar mogelijk moeten de open ruimtes onverhard en groen aangelegd worden;
 • artikel 29 Fietsstalplaatsen en fietsparkeerplaatsen:

er dienen 2 overdekte en afsluitbare fietsstalplaatsen ingericht te worden voor het personeel;

 • artikel 34 Stabiliteit en scheidingsmuren:

het is onduidelijk of ter hoogte van de scheidingsmuren steeds een dakopstand van minstens 0,30 m is gegarandeerd ten opzichte van het hoogst aangrenzende dakvlak;

 • artikel 40 Privaat gescheiden rioolstelsel en afvoerleidingen:
  het is onduidelijk of het gebouw voorzien is van een privaat gescheiden rioolstelsel, aangeboden aan de straat conform artikel 41 van de bouwcode;
 • artikel 43 Septische putten

het is onduidelijk of het gebouw voorzien is van een reglementaire septische put;

 • artikel 44 Vetafscheiders en olieafscheiders:
  het is niet duidelijk of de afvoer van de keuken is aangesloten op een vetafscheider.

 

Sectorale regelgeving

 

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.


Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

 

 Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

 

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021�)


De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijndecreet: het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen.
(Het Rooilijndecreet kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen)


Het Rooilijndecreet is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

Voorliggende aanvraag betreft het verbouwen en omvormen van een handelszaak naar een kinderdagverblijf. De aanvraag omvat daarmee een functiewijziging van handel naar diensten. Voor de beoordeling van de vergunbaarheid werd onderstaand advies verleend door de dienst Business en Innovatie:

 

“Gunstig advies voor het wijzigen van de functie handel (voormalige videotheek) naar diensten (kinderdagverblijf) op de gelijkvloerse verdieping van een pand gelegen in de zone verspreide bewinkeling. De Beleidsnota Detailhandel 2020 stelt dat in deze zone behoud van de vergunde commerciële ruimten mogelijk is en dat optimalisatie ervan gunstig wordt geadviseerd.�

 

Dit advies wordt bijgetreden. De beoogde functiewijziging is functioneel inpasbaar.

 

Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid

 

In functie van het bekomen van een buitenruimte voor het kinderdagverblijf zal het op het maaiveld dichtgebouwde en volledig onderkelderde perceel deels worden ontpit. De twee open ruimtes die door de ontpitting worden bekomen, worden voorzien van plantenbakken met een aardelaag van één meter.

 

De aanvraag wijkt af van artikel 27 van de bouwcode. De patio bevindt zich volgens de snede boven een niet-onderkelderde zone. Waar mogelijk moeten de open ruimtes onverhard en groen aangelegd worden. De vloerplaat moet uitgebroken worden zodat het water ter plaatse kan infiltreren en ook het gelijkvloers beschikt over (integraal) toegankelijk groen. Dit wordt opgelegd als voorwaarde voor vergunning.

 

Visueel-vormelijke elementen

 

In de voorgevel wordt enkel het buitenschrijnwerk vervangen in zwart aluminium. De nieuwe achtergevels worden afgewerkt met een gebroken witte gevelbepleistering en buitenschrijnwerk in zwarte PVC.

 

De nieuwe materialen en lichte kleurstelling van de gevelafwerking zijn vanuit de optiek van harmonie en stedelijke opwarming gunstig te beoordelen.

 

Er is geen zaakgebonden publiciteit voorzien ten behoeve van het nieuwe kinderdagverblijf. Deze moet conform artikel 33 van de bouwcode worden aangevraagd in een nieuwe omgevingsvergunning.

 

Toegankelijkheid

 

De aanvraag wijkt op een aantal punten af van de bepalingen van de gewestelijke verordening inzake toegankelijkheid:

 

-          De niveauverschillen tussen binnen en buiten van 10 cm (voordeuren naar ontvangstruimte en leefruimte peuters) en 15 cm (deuren naar de nieuwe patio en koer) zijn niet voorzien van een helling conform artikel 18 en 19. Als voorwaarde voor vergunning wordt opgelegd de deuren en/of vloerpassen zo te voorzien dat bij iedere onderdorpel (zowel binnen als buiten) een maximaal hoogteverschil van 2 cm gerespecteerd wordt.

-          De vrije en vlakke draairuimte kan, in afwijking van artikel 24, aan de duwzijde van de deur tussen de gang en de leefruimte van de dreumesgroep het deurvlak niet raken. Als voorwaarde voor vergunning wordt opgelegd een bijkomende doorgang te voorzien tussen de twee leefgroepen die integraal toegankelijk is.

-          Er is geen aangepaste parkeerplaats van 3,50 x 6 m voorzien conform artikel 27. Een afwijking hiervan wordt toegestaan aangezien de nieuwe functie geen parkeerbehoefte genereert.

-          In afwijking op artikel 29/2 wordt er geen integraal toegankelijk toilet van 2,2 x 1,65 m voorzien. Dit wordt opgelegd als voorwaarde voor vergunning.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

 

De stedelijke dienst Klimaat en Leefmilieu geeft volgend advies:

 

“Op basis van het beoordelingskader luchtkwaliteit en geluidshinder (2018_CBS_04164) wordt gunstig mits voorwaarden geadviseerd voor het aspect geluid. De luchtkwaliteit is gunstig op deze locatie onder de gestelde voorwaarden:

 

-          De akoestische prestatie van de voorgevel is voldoende hoog om de streefwaarde van maximaal 35 dB(A) (enkel als gevolg van verkeerslawaai) in het midden van de leefruimte aan de straatzijde gemiddeld te benaderen tijdens een half uur van hoge verkeersintensiteit ter hoogte van de voorgevel. Ramen en deuren in de gevel aan de straatzijde hebben daarom een akoestische isolatiewaarde van minstens 34 dB(A).

-          Het ventilatiesysteem is geschikt om een gezond en aangenaam binnenklimaat te realiseren zonder het openen van ramen aan de straatgevel.â€�

 

Dit advies wordt bijgetreden. De gestelde voorwaarden worden opgelegd als voorwaarden voor vergunning.

 

De aanvraag wijkt af van artikel 19 van de bouwcode. In de voortuin is geen afsluiting van maximum 1 m hoogte voorzien naar de directe aanpalers toe. Dit wordt opgelegd als voorwaarde voor vergunning.


De aanvraag wijkt af van artikel 26 van de bouwcode. Op de plannen is geen afgescheiden en verluchte afvalberging van minstens 4 m² ingetekend. Het is bijgevolg niet duidelijk of deze is voorzien. Dit wordt opgelegd als voorwaarde voor vergunning. Mogelijks is het gunstiger deze in de kelder te voorzien en gebruik te maken van de bestaande verluchtingsschacht.

 

De aanvraag wijkt af van artikel 34 van de bouwcode. Het is onduidelijk of ter hoogte van de scheidingsmuren steeds een dakopstand van minstens 0,30 m is gegarandeerd ten opzichte van het hoogst aangrenzende dakvlak. Van dit voorschrift kan met het oog op het voorkomen van brandoverslag niet afgeweken worden. Deze opstand is echter niet vereist indien de dakbekleding onder brandreactie klasse BROOF (t1) valt of voorkomt op de lijst opgenomen in het ministerieel besluit van 21 november 2012 tot vaststelling van de lijst van dakbedekkingen die kunnen worden geacht aan de eisen ten aanzien van het prestatiecriterium « brandgedrag aan de buitenzijde » te voldoen (leien van leisteen of natuursteen, dakpannen van natuursteen, beton, terracotta, keramiek of staal, vlakke en geprofileerde platen of leien uit met vezels versterkt cement, geprofileerde of vlakke metalen platen, eindlaag van los aangebracht grind met een dikte van ten minste 50 mm enz.). Als voorwaarde voor vergunning wordt opgelegd dat het aangevraagde dient te worden uitgevoerd conform één van de bovenstaande mogelijkheden.


De aanvraag wijkt af van artikel 40, 41, 43 en 44 van de bouwcode. Het is onduidelijk of het gebouw voorzien is van een privaat gescheiden rioolstelsel aangeboden aan de straat, een reglementaire septische put en of de afvoer van de keuken is aangesloten op een vetafscheider. Deze zaken worden opgelegd als voorwaarden voor vergunning.

 

Mits het naleven van de gestelde voorwaarden voldoet het pand aan de actuele eisen wat betreft hinderaspecten, gezondheid en gebruiksgenot.

 

Mobiliteitsimpact

 

Toetsing parkeerbehoefte

 

Het algemene principe is dat een bouwaanvraag in vele gevallen een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, dient het parkeren maximaal op eigen terrein te worden voorzien, het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeernormen uit de bouwcode artikel 30 (tabel) goedgekeurd door het college op 25 oktober 2014 en herzien op 1 maart 2018 vormen de facto het beoordelingskader voor bouwen, verbouwen, vermeerderen van wooneenheden en functiewijzigingen. Wie niet op eigen terrein voorziet in de werkelijke parkeerbehoefte, dient hiervoor een compensatie te betalen.

 

Voorliggende aanvraag genereert een werkelijke parkeerbehoefte van 0 parkeerplaatsen.

 

De aanvraag betreft de functiewijziging van detailhandel naar een kinderdagverblijf. De parkeerbehoefte wordt bepaald op functiewijziging naar diensten.

Voor een kinderdagverblijf kleiner dan 500 m² moeten geen eigen parkeerplaatsen voorzien worden. Indien mogelijk wordt best wel plaats voorzien voor het afzetten en ophalen van de kinderen. Dit is mogelijk op de oprit voor de garage.

De werkelijke parkeerbehoefte is 0.

 

De plannen voorzien in 1 nuttige autostal- en autoparkeerplaats.

 

Er wordt 1 garage ingericht op het gelijkvloers.

 

Het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 1.

 

Dit aantal is toereikend.

 

 

Fietsvoorzieningen

 

Er moeten voldoende fietsenstallingen voorzien worden:

-          voor personeel: 312 m² x 0,6/100 m² = 1,9 afgerond 2;

-          voor bezoekers: 275 m² (publiek toegankelijk deel) x 2/100 m² = 5,5 afgerond 6.

 

Voor bezoekers wordt een fietsenstalling ingericht voor 7 fietsen in de voortuinstrook. Dit is afdoende. De fietsenstalling voor personeel moet overdekt en afgesloten zijn. Als voorwaarde voor vergunning wordt opgelegd een overdekte en afgesloten fietsenstalling te voorzien voor het personeel voor minimum 2 fietsen.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

 

1.      de bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven;

2.      de bijgevoegde voorwaarden van de stedelijke dienst Klimaat en Leefmilieu zijn stipt na te leven;

3.      het gedeelte van de scheidingsmu(u)r(en) dat geen opstand heeft van minimaal 0,30 m ten opzichte van het hoogste aangrenzende dakvlak, te voorzien van dakbekleding die valt onder brandreactie klasse BROOF (t1) of voorkomt op de lijst opgenomen in het ministerieel besluit van 21 november 2012 tot vaststelling van de lijst van dakbedekkingen die kunnen worden; geacht aan de eisen ten aanzien van het prestatiecriterium « brandgedrag aan de buitenzijde » te voldoen (leien van leisteen of natuursteen, dakpannen van natuursteen, beton, terracotta, keramiek of staal, vlakke en geprofileerde platen of leien uit met vezels versterkt cement, geprofileerde of vlakke metalen platen, eindlaag van los aangebracht grind met een dikte van ten minste 50 mm enz.);

4.      de deuren en/of vloerpassen moeten zo worden voorzien dat bij iedere onderdorpel een maximaal hoogteverschil van 2 cm gerespecteerd wordt conform artikel 18 en 19 van de gewestelijke verordening inzake toegankelijkheid;

5.      er dient een bijkomende, integraal toegankelijke doorgang te worden voorzien tussen de beide leefgroepen conform artikel 24 van de gewestelijke verordening inzake toegankelijkheid;

6.      er moet minstens één integraal toegankelijk toilet worden voorzien conform artikel 29/2 van de gewestelijke verordening inzake toegankelijkheid;

7.      de patio moet voorzien worden als onverharde, groene ruimte conform artikel 27 van de bouwcode;

8.      de voortuin moet afgesloten worden naar de directe aanpalers conform artikel 19 van de bouwcode;

9.      er moet een afgescheiden en verluchte afvalberging van minstens 4 m² voorzien worden conform artikel 26 van de bouwcode;

10.  het gebouw moet voorzien worden van een privaat gescheiden rioolstelsel, aangeboden aan de straat conform artikel 40 en 41 van de bouwcode;

11.  er moet een reglementaire septische put voorzien worden conform artikel 43 van de bouwcode;

12.  de afvoer van de keuken moet aangesloten zijn op een vetafscheider conform artikel 44 van de bouwcode;

13.  er moeten 2 overdekte en afsluitbare fietsstalplaatsen ingericht worden voor het personeel;

14.  na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Uitsluitingen

 

15.  de werken, handelingen en wijzigingen aan de niveaus boven en onder het gelijkvloers;

16.  zaakgebonden reclame.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Fasering

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

14 augustus 2021

Volledig en ontvankelijk

14 september 2021

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

11 november 2021

Verslag GOA

21 oktober 2021

naam GOA

Katrine Leemans

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

 

1.      de bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven;

2.      de bijgevoegde voorwaarden van de stedelijke dienst Klimaat en Leefmilieu zijn stipt na te leven;

3.      het gedeelte van de scheidingsmu(u)r(en) dat geen opstand heeft van minimaal 0,30 m ten opzichte van het hoogste aangrenzende dakvlak, te voorzien van dakbekleding die valt onder brandreactie klasse BROOF (t1) of voorkomt op de lijst opgenomen in het ministerieel besluit van 21 november 2012 tot vaststelling van de lijst van dakbedekkingen die kunnen worden; geacht aan de eisen ten aanzien van het prestatiecriterium « brandgedrag aan de buitenzijde » te voldoen (leien van leisteen of natuursteen, dakpannen van natuursteen, beton, terracotta, keramiek of staal, vlakke en geprofileerde platen of leien uit met vezels versterkt cement, geprofileerde of vlakke metalen platen, eindlaag van los aangebracht grind met een dikte van ten minste 50 mm enz.);

4.      de deuren en/of vloerpassen moeten zo worden voorzien dat bij iedere onderdorpel een maximaal hoogteverschil van 2 cm gerespecteerd wordt conform artikel 18 en 19 van de gewestelijke verordening inzake toegankelijkheid;

5.      er dient een bijkomende, integraal toegankelijke doorgang te worden voorzien tussen de beide leefgroepen conform artikel 24 van de gewestelijke verordening inzake toegankelijkheid;

6.      er moet minstens één integraal toegankelijk toilet worden voorzien conform artikel 29/2 van de gewestelijke verordening inzake toegankelijkheid;

7.      de patio moet voorzien worden als onverharde, groene ruimte conform artikel 27 van de bouwcode;

8.      de voortuin moet afgesloten worden naar de directe aanpalers conform artikel 19 van de bouwcode;

9.      er moet een afgescheiden en verluchte afvalberging van minstens 4 m² voorzien worden conform artikel 26 van de bouwcode;

10.  het gebouw moet voorzien worden van een privaat gescheiden rioolstelsel, aangeboden aan de straat conform artikel 40 en 41 van de bouwcode;

11.  er moet een reglementaire septische put voorzien worden conform artikel 43 van de bouwcode;

12.  de afvoer van de keuken moet aangesloten zijn op een vetafscheider conform artikel 44 van de bouwcode;

13.  er moeten 2 overdekte en afsluitbare fietsstalplaatsen ingericht worden voor het personeel;

14.  na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Uitsluitingen

 

15.  de werken, handelingen en wijzigingen aan de niveaus boven en onder het gelijkvloers;

16.  zaakgebonden reclame.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.