Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08580 - Omgevingsvergunning - OMV_2021129825. Julien Douwsstraat 2-34. District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08580 - Omgevingsvergunning - OMV_2021129825. Julien Douwsstraat 2-34. District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Goedkeuring 2021_CBS_08580 - Omgevingsvergunning - OMV_2021129825. Julien Douwsstraat 2-34. District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2021129825

Gegevens van de aanvrager:

NV DURABRIK BOUWBEDRIJVEN - DURABRIK ENTREPRISES DE CONSTRUCTION met als contactadres Landegemstraat 10 te 9031 Gent

Ligging van het project:

Julien Douwsstraat 2-34 te 2040 Berendrecht (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 19 sectie C nrs. 0 en 70A

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

plaatsen van tuinbergingen bij loten 9-25

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          16/07/2021: weigering (20211947) plaatsen van tuinbergingen bij loten 9-25;

-          18/10/2019: vergunning (20191189) voor het bouwen van 21 eengezinswoningen; 

-          21/12/2017: verkavelingsvergunning (20177) voor het verkavelen van een terrein in 23 eengezinswoningen (loten 3 t/m 25), twee appartementsgebouwen (lot 2), een gebouw met assistentiewoningen (lot 1), een buurtplein en nieuwe openbare wegenis.

 

Vergunde/vergund geachte toestand

 

-          eengezinswoningen loten 9-25:

-          bouwvolume:

 • de woningen op de loten 9 tot en met 13 bevatten 2 bouwlagen met een plat dak en hebben een kroonlijsthoogte van 6,55 m ten opzichte van het maaiveld ter hoogte van de voorgevel;
 • de woningen op de loten 14 tot en met 25 bevatten 2 bouwlagen met een hellend dak, hebben een kroonlijsthoogte van 6,55 m ten opzichte van het maaiveld en een nokhoogte van 10,10 m. De nok van de woningen loopt parallel met de voorgevel;
 • alle woningen hebben een bouwdiepte van 11 m;

-          gevelafwerking voorwaarde: het buitenschrijnwerk van alle woningen in voorliggende aanvraag voorzien van aluminium in een bruin grijze kleur;

-          inrichting voorwaarden:

 • de woningen op lot 9 tot en met lot 13 voorzien van 4 fietsstalplaatsen per woning, te plaatsen in de bijhorende garage;
 • de woningen op lot 14 tot en met 25 voorzien van een afsluitbare fietsenberging achteraan zoals opgenomen in de verkavelingsvoorschriften, het verkavelingsplan en zoals in rood aangeduid op het inplantingsplan. (fietsenbergingen in tuinzone telkens in de hoeken van het perceel). Afmetingen van 3 x 4 m en 2,5 m hoogte. Deze fietsenberging dient plaats te bieden voor minimaal 5 fietsen en dient in dezelfde materialen als de carport (bruin grijs PVC) uitgevoerd te worden.

 

Huidige toestand

 

-          inrichting: tuinzone bij eengezinswoningen.

-          woningen in aanbouw.

 

Gewenste toestand

 

-          tuinbergingen in tuinzone bij loten 9-25;

-          afmetingen:

 • breedte 4 m  x lengte 3 m;
 • hoogte 2,45 m;
 • aan de achter- en zijkant op de perceelgrens;

-          gevelafwerking:

 • houten gevelbekleding (natuurkleur);
 • buitenschrijnwerk in bruin grijs PVC;
 • dakrand in aluminium.

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          plaatsen van tuinbergingen in de tuinzone van eengezinswoningen op loten 9-25. 

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

15 september 2021

22 september 2021

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de verkavelingsvergunning.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)

 

De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)

 

De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

 

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)

 

De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de bouwcode.

 

Sectorale regelgeving

 

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.

 

Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

 

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

 

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021�)

 

De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijndecreet: het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen.
(Het Rooilijndecreet kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen)

 

Het Rooilijndecreet is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

De aangevraagde tuinbergingen worden voorzien binnen de daartoe bestemde zone volgens het verkavelingsplan en zijn functioneel inpasbaar.

 

Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid

 

Voorliggende aanvraag voorziet in 17 tuinbergingen op lot 9 tot en met lot 25. In voorliggende aanvraag wordt tegemoet gekomen aan de weigeringsmotieven van voorgaande aanvraag. In voorgaande aanvraag werden tuinbergingen achteraan de tuin voorzien met een afmeting van telkens 3 x 3 m. Deze tuinbergingen waren te klein en te beperkt voor het comfortabel stallen van 5 fietsen.

 

De tuinbergingen die nu voorzien worden hebben een afmeting van 4 x 4 m en nemen de volledige oppervlakte in zoals voorzien in de geldende verkavelingsvoorschriften. Ook de andere afmetingen, zoals de kroonlijsthoogte en de inplanting, voldoen in huidige aanvraag. In deze tuinbergingen kunnen telkens 5 fietsen kwalitatief en comfortabel worden gestald.

 

Visueel-vormelijke elementen

 

De tuinbergingen worden afgewerkt met houten gevelbekleding en buitenschrijnwerk in bruin grijze PVC. Een houten afwerking voor een tuinberging is kenmerkend en inpasbaar in de omgeving. Volgens de verkavelingsvoorschriften mag dit geen ‘herbruikt hout’ zijn. Dit wordt als voorwaarde opgenomen in de vergunning.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

 

Voor het comfort van de fietsenstalling/tuinberging dienen er voor elke tuinberging 5 vaste objecten voorzien te worden om de fietsen aan te bevestigen. Deze 5 vaste objecten dienen zich binnenin de fietsenstalling/tuinberging te bevinden.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

 

Het algemene principe is dat elke bouwaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien, het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de inhoud van de aanvraag geen impact heeft op de parkeerbehoefte.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

 

1.      de houten gevelbekleding mag geen herbruikt hout zijn, conform de geldende verkavelingsvoorschriften;

2.      er dienen telkens 5 vaste objecten voorzien te worden in iedere fietsenberging/tuinberging waar de fietsen aan bevestigd kunnen worden;

3.      na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Fasering

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

17 augustus 2021

Volledig en ontvankelijk

15 september 2021

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

14 november 2021

Verslag GOA

22 oktober 2021

naam GOA

Katrine Leemans

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

 

1.      de houten gevelbekleding mag geen herbruikt hout zijn, conform de geldende verkavelingsvoorschriften;

2.      er dienen telkens 5 vaste objecten voorzien te worden in iedere fietsenberging/tuinberging waar de fietsen aan bevestigd kunnen worden;

3.      na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.