Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08416 - Omgevingsvergunning - OMV_2021124228. Elisabethlaan 170. District Berchem - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08416 - Omgevingsvergunning - OMV_2021124228. Elisabethlaan 170. District Berchem - Goedkeuring 2021_CBS_08416 - Omgevingsvergunning - OMV_2021124228. Elisabethlaan 170. District Berchem - Goedkeuring

Motivering

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2021124228

Gegevens van de aanvrager:

de heer Dirk Dejonghe met als contactadres Pater Damiaanstraat 76 te 2610 Antwerpen

Ligging van het project:

Elisabethlaan 170 te 2600 Berchem (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 23 sectie C nrs. 0 en 219V2

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

uitbreiden van een meergezinswoning en het vermeerderen van het aantal woonentiteiten van 3 naar 4

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          26/08/1953: vergunning (957#3205) voor het bouwen van een woning.

Vergunde toestand/Geacht vergunde toestand

-          functie en bouwvolume:

 • meergezinswoning van 3 bouwlagen boven souterrain onder plat dak in gesloten bebouwing met een bouwdiepte van circa 14,52 meter en een kroonlijsthoogte van circa 11,27 meter;

-          visueel:

 • voorgevel afgewerkt met rode gevelsteen, plint en dorpels in blauwe hardsteen, elementen in witte-bruine zandsteen, buitenschrijnwerk in hout.

Huidige toestand

-          functie en bouwvolume:

 • meergezinswoning van 3 bouwlagen boven souterrain onder plat dak in gesloten bebouwing;
 • voormalige (niet-vergunde) onderkeldering werd opgevuld met volle grond en beerput;

-          visueel:

 • gewijzigde indeling van het buitenschrijnwerk in donkerbruin hout, gewijzigde witte dakgoot en gewijzigde pvc garagepoort.

-          interne wijzigingen aan de bestaande appartementen;

Gewenste toestand

-          functie en bouwvolume:

 • uitbreiden van de meergezinswoning door het voorzien van een nieuwe bouwlaag met een kroonlijsthoogte van circa 12,5 meter;
 • vermeerderen van het aantal wooneenheden van 3 naar 4;
 • met betrekking tot de nieuwe wooneenheden zijn volgende gegevens beschikbaar: 1 eenslaapkamerappartement met een netto vloeroppervlakte van circa 78,09 m² en een buitenruimte met een netto vloeroppervlakte van circa 6,28 m²;

-          visueel:

 • regularisatie van de bestaande toestand van de voorgevel;
 • gevel nieuwe verdieping afgewerkt met bepleistering in een witte-bruine kleur conform de bestaande elementen in zandsteen, balustrade, dakrand en buitenschrijnwerk in antraciet;

-          behoud van de bestaande interne wijzigingen aan de bestaande appartementen;

-          in de kelder werden twee autostalplaatsen voorzien.

Inhoud van de aanvraag

-          uitbreiden van een meergezinswoning met een nieuwe bouwlaag;

-          vermeerderen van het aantal woonentiteiten van 3 naar 4;

-          aanleggen van het nieuw plat dak als een groendak.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

6 september 2021

15 oktober 2021

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering

3 september 2021

15 september 2021

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

3 september 2021

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 • artikel 34 Stabiliteit en scheidingsmuren: de rechter scheidingsmuur ter hoogte van het terras van de derde verdieping wordt niet voorzien conform de bepalingen van dit artikel: namelijk niet in massief, ongeperforeerd materiaal met een minimale dikte van 0,18 meter.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijndecreet: het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen
(Het Rooilijndecreet kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen)
Het Rooilijndecreet is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Schaal - ruimtegebruik – bouwdichtheid en Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Dit deel van de Elisabethlaan wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door meergezinswoningen met hoofdvolume van 3 bouwlagen(of 3,5 bouwlagen). Een deel van de woningen in de omgeving werden reeds uitgebreid met een bijkomende daklaag (tot 4 bouwlagen).

 

De aanvraag betreft het toevoegen van een daklaag bovenop een bestaande meergezinswoning met 3,5 bouwlagen. De kroonlijsthoogte van de voorgevel wordt hierbij behouden en de totale hoogte van de daklaag wordt voorzien tot 12,5. Dit sluit voldoende aan bij de bebouwing in de omgeving.

 

De nieuwe bouwlaag wordt ingericht als een een-slaapkamerappartement van circa 78 m² met achteraan een terras van circa 6,3 m². Het nieuwe appartement beschikt over een voldoende leefkwaliteit.

 

Visueel-vormelijke elementen

Het bestaande schrijnwerk in de voorgevel werd reeds gewijzigd. Dit werd uitgevoerd in bruin houten schrijnwerk met een meer hedendaagse indeling. De garagepoort werd gewijzigd naar pvc en de kroonslijt werd gewijzigd naar een witte dakgoot. Er blijft hierbij een eenduidige harmonie behouden. De bestaande gewijzigde voorgevel is aanvaardbaar.

 

De daklaag wordt uitgevoerd in een gladde wit-bruine bepleistering in de vorm van zandsteen-imitatie. Dit geveldeel in stimuli verwijst naar de aanwezige zandsteenelementen ter hoogte van de ramen van de eerste en tweede verdieping. De ramen en balustrade wordt voorzien in antracietkleurige aluminium. Dit sluit voldoende aan bij het oorspronkelijke gevelontwerp van de woning.

 

De achtergevel van de daklaag wordt voorzien in gladde bepleistering in wit-bruine kleur. Ook hier wordt antracietkleurig schrijnwerk gebruikt. Gelet op de stedelijke context van de achtergevel is dit aanvaardbaar.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat een bouwaanvraag in vele gevallen een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, dient het parkeren maximaal op eigen terrein te worden voorzien, het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeernormen uit de bouwcode artikel 30 (tabel) goedgekeurd door het college op 25 oktober 2014 en herzien op 1 maart 2018 vormen de facto de algemene beleidslijn voor bouwen, verbouwen, vermeerderen van wooneenheden en functiewijzigingen. Wie niet op eigen terrein voorziet in de werkelijke parkeerbehoefte, dient hiervoor een compensatie te betalen.

 

Voorliggende aanvraag genereert een werkelijke parkeerbehoefte van 1 parkeerplaatsen.

 

De aanvraag heeft betrekking op één bijkomende woonentiteit.

De parkeerbehoefte betreft 1

 

De plannen voorzien in 0 nuttige bijkomende autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

De plannen tonen twee autostalplaatsen achter elkaar. Enkel de eerste autostalplaats in voldoende bruikbaar. Deze één nuttige autostalplaats was reeds in vergunde toestand aanwezig. Er worden dus geen bijkomende plaatsen voorzien.

 

Het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 0.

 

Voorliggende aanvraag heeft betrekking op een pand met een perceelsbreedte van minder dan of gelijk aan 8 m. Volgens artikel 12, §3, 1° (Levendige plint) van de bouwcode is een bijkomende toegangspoort voor een autobergplaats niet mogelijk.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt dan 1.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 1.

Dit is het verschil tussen het aantal autostal- en/of autoparkeerplaatsen volgens de werkelijke parkeerbehoefte en het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen wordt belast op basis van het belastingreglement op de omgevingsvergunning van 17 december 2019. In deze aanvraag is dit dus van toepassing op 1 plaats.

 

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven;

2. geen dak te voorzien boven het terras achteraan de derde verdieping en de rechter scheidingsmuur ter hoogte van dit terras niet op te hogen;

3. de septische put en de gewijzigde delen van het rioolstelsel te voorzien conform artikel 40 en 43 van de Antwerpse bouwcode;

4. na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex

Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Uitsluitingen

5. Het voorzien van een tweede autostalplaats achteraan de garage wordt uitgesloten uit de vergunning.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Fasering

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

7 augustus 2021

Volledig en ontvankelijk

3 september 2021

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

2 november 2021

Verslag GOA

20 oktober 2021

naam GOA

Wim Van Roosendael

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven;

2. geen dak te voorzien boven het terras achteraan de derde verdieping en de rechter scheidingsmuur ter hoogte van dit terras niet op te hogen;

3. de septische put en de gewijzigde delen van het rioolstelsel te voorzien conform artikel 40 en 43 van de Antwerpse bouwcode;

4. na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex

Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Uitsluitingen

5. Het voorzien van een tweede autostalplaats achteraan de garage wordt uitgesloten uit de vergunning.

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.