Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08572 - Omgevingsvergunning - OMV_2021128475. Nosestraat 4. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08572 - Omgevingsvergunning - OMV_2021128475. Nosestraat 4. District Antwerpen - Goedkeuring 2021_CBS_08572 - Omgevingsvergunning - OMV_2021128475. Nosestraat 4. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2021128475

Gegevens van de aanvrager:

Sebastiaan Erik Wouters namens de heer Nic Schuybroek met als contactadres Kattendijkdok-Oostkaai 9 te 2000 Antwerpen

Ligging van het project:

Nosestraat 4 te 2000 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 1 sectie A nrs. 0 en 2091G

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

regulariseren van een renovatieproject en omvormen van 14 appartementen naar 13 appartementen (1ste verdieping - duplexappartement)

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          vaststelling (ID: 14618) van een Parochiale Meisjesschool Sint-Paulus;

-          vaststelling (ID: 15003) van Museum Plantin-Moretus buffer als Unesco werelderfgoed bufferzone

-          vaststelling (ID: 140031) van Historische stadskern van Antwerpen als archeologisch geheel;

-          30/03/2018: gedeeltelijke voorwaardelijke vergunning (20173092) voor het renoveren en uitbreiden van een meergezinswoning;

-          06/06/1988: vergunning (86#880081) voor het verbouwen van een schoolgebouw tot appartementsgebouw.

 

Vergunde toestand/Geacht vergunde toestand

 

-          functie en bouwvolume:

 • meergezinswoning van 3 bouwlagen onder pseudo-mansardedak in gesloten bebouwing;
 • de meergezinswoning bestaat uit 13 appartementen:

-          kelder en gelijkvloers: 3 een-slaapkamerappartementen en 1 twee-slaapkamerappartement (app. 1, 2, 3 en 4);

-          eerste verdieping en tussenverdieping: 3 een-slaapkamerappartementen, 1 twee-slaapkamerappartement en 1 berging (app. 5, 6, 7, 8 en berging 9);

-          tweede verdieping: 1 een-slaapkamerappartement, 1 twee-slaapkamerappartement en 1 twee-slaapkamerduplexappartement met leefruimte op de derde verdieping (app. 10, 11 en 12);

-          derde verdieping: 2 een-slaapkamerappartementen (app. 13 en 14);

 • appartement 9 (1.05) volledig in te richten en te gebruiken als berging (voorwaarde);

-          gevelafwerking:

 • de voorgevel is afgewerkt met gele gevelsteen, natuursteen, houten verticale bekleding voor de derde verdieping, houten kroonlijst en buitenschrijnwerk in hout;
 • de bestaande oorspronkelijke openingen in de achtergevel inclusief latei moeten bewaard blijven;
 • het schrijnwerk in de voorgevel is uit te voeren naar oorspronkelijk model (bouwtekening uit 1906 is de referentie);
 • de achtergevel is niet te isoleren conform uitsluiting vergunning 2018 (cf. advies Monumentenzorg).
 • de gevel is af te werken conform voorwaarden 3, 4 en 5 van vergunning 2018 (20173092).

 

Gewenste toestand

 

-          functie en bouwvolume:

 • meergezinswoning van 3 bouwlagen onder pseudo-mansardedak in gesloten bebouwing;
 • de berging op de eerste verdieping werd samengevoegd bij het naastgelegen appartement zodat er in totaal 13 appartementen zijn (regularisatie):

-          het appartement 9 (1.05)  werd samengevoegd met 1.04  (circa 42 m²) en niet ingericht als berging (voorwaarden vergunning 20173092);

-          het betreft een twee-slaapkamerappartement met een netto-vloeroppervlakte van circa 70 m²;

 • de appartementen werden heringericht (regularisatie);
 • het gebouw werd verhoogd met circa 1 m (regularisatie);
 • de 2 fietsenbergingen werden vergroot (regularisatie);
 • de gemeenschappelijke inkom en de helling werden aangepast (regularisatie);
 • een afdak in de achtertuin werd afgebroken (regularisatie).

-          gevelafwerking:

 • de voor- en achtergevel werden uitgevoerd conform de voorwaarden uit de vergunning (voorwaarden vergunning 20173092);
 • het behoud en herstel van de authentieke achtergevel (regularisatie);
 • het buitenschrijnwerk in de voorgevel werd herzien (regularisatie);
 • de brievenbussen werden voorzien tegen de voorgevel;
 • het niet bepleisteren van de achtergevel. De isolatie aan de achtergevel wordt aan de binnenkant geplaatst en de achtergevel wordt niet bepleisterd.

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          regulariseren van het samenvoegen van de berging op de eerste verdieping bij het naastgelegen appartement zodat er in totaal 13 appartementen zijn;

-          regulariseren van het herinrichten van de appartementen;

-          regulariseren van het verhogen van het gebouw met circa 1 m;

-          regulariseren van het behouden en herstellen van de authentieke achtergevel;

-          regulariseren van het herzien van het buitenschrijnwerk in de voorgevel;

-          regulariseren van het vergroten van de 2 fietsenbergingen;

-          regulariseren van het aanpassen van de gemeenschappelijke inkom en de helling;

-          regulariseren van het afbreken van een afdak in de achtertuin.

-          het niet bepleisteren van de achtergevel doordat de isolatie aan de binnenkant wordt geplaatst.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

14 september 2021

12 oktober 2021

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering

14 september 2021

15 september 2021

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

14 september 2021

16 september 2021

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

14 september 2021

12 oktober 2021

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Binnenstad, goedgekeurd op 26 april 2012. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zones: culturele, historische en/of esthetische waarde en artikel  5:   zone voor centrumfuncties - publieksgerichte gebouwen (ce5).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'.)

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)


De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de verordening toegankelijkheid.

 

Algemene bouwverordeningen

 

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)


De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)


De aanvraag wijkt af van volgende bepaling van de bouwcode:

 

 • artikel 38 Groendaken: het nieuwe dak werd niet aangelegd als groendak, conform de voorwaarden uit vergunning 20173092.

 

Sectorale regelgeving

 

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.


Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.


Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

 

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021�)


De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijndecreet: het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen.
(Het Rooilijndecreet kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen)


Het Rooilijndecreet is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

De aanvraag omvat een aantal interne aanpassingen aan een vergund woongebouw en is functioneel inpasbaar.

 

Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid

 

Omwille van de minimale vrije hoogte van 2,60 m wordt de mansardeverdieping verhoogd waardoor de totale bouwhoogte ongeveer 1 m verhoogd wordt. Deze volumevergroting is niet storend in het straatbeeld en komt de verhoudingen van de gevel ten goede.

 

Visueel-vormelijke elementen en cultuurhistorische aspecten

 

Het gebouw, een voormalige meisjesschool, werd opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed en is bovendien gelegen in CHE-gebied. Het advies van de stedelijke dienst Monumentenzorg is gunstig:

 

“Vanuit oogpunt monumentenzorg kunnen we akkoord gaan met de gewenste regularisatie. De aanpassingen aan het schrijnwerk en de wijzigingen ter hoogte van de achtergevel, waar het oorspronkelijk parement en de raamopeningen behouden zijn i.p.v. geïsoleerd en bepleisterd, zijn een grote meerwaarde.�

 

Dit advies wordt bijgetreden. Het behoud van de achtergevel geeft inderdaad een grote meerwaarde voor de erfgoedwaarde van het pand.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

 

Het advies van de brandweer is voorwaardelijk gunstig en moet strikt worden nageleefd.

 

Het appartement dat wordt gecreëerd door samenvoeging van appartement 1.04 en berging 1.05 wordt voorgesteld als een twee-slaapkamerappartement met een totale oppervlakte van 72 m². De tweede slaapkamer bevindt zich op de mezzaninevloer. De badkamer is enkel bereikbaar via de eerste slaapkamer, wat het gebruiksgemak voor de tweede slaapkamer bemoeilijkt. Daarom wordt dit appartement beschouwd als een een-slaapkamerappartement met extra bureau of hobbyruimte.

 

Om te voldoen aan artikel 38 van de bouwcode en de voorwaarden uit de vorige vergunning wordt opgelegd dat het nieuwe dak moet worden uitgevoerd als groendak.

 

Mobiliteitsimpact

 

Toetsing parkeerbehoefte

 

Het algemene principe is dat elke bouwaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien, het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing gezien de aanvraag geen vermeerdering van het aantal woongelegenheden ten opzichte van de bestaande en vergunde of vergund geachte situatie inhoudt.

 

Fietsvoorzieningen

 

De fietsenbergingen worden uitgebreid t.o.v. de vergunde toestand. Op die manier kunnen vlot 29 fietsen gestald worden.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

 

1.      de bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven;

2.      de platte daken moeten worden uitgevoerd als groendak conform artikel 38 van de bouwcode;

3.      na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Fasering

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

10 augustus 2021

Volledig en ontvankelijk

14 september 2021

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

7 november 2021

Verslag GOA

20 oktober 2021

naam GOA

Katrine Leemans

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

2

0

0

0

 

Bespreking van de bezwaren

 

De bezwaren kunnen worden samengevat als volgt:

 

 1. Op het trappenhuis is een groot airconditioningstoestel geplaatst. Dit belemmert het uitzicht vanuit mijn dakterras. Er is ook vrees voor geluids- en warmteoverlast.
  Beoordeling:

Volgens artikel 16 van de bouwcode worden technische installaties bij voorkeur inwendig in het gebouw ondergebracht. Indien dit onmogelijk is kunnen ze uitwendig aan het gebouw worden aangebracht en dit enkel op het hoogst gelegen dak en op voorwaarde dat deze technische zone, inclusief alle onderdelen, niet hoger is dan:

 1. 2,50 m ten opzichte van de kroonlijst en;
 2. binnen een verticale hoek van 45° ten opzichte van alle gevelvlakken vertrekkend vanaf de bovenkant van de kroonlijst en;
 3. binnen het toegelaten bouwvolume.

Het is niet duidelijk waar exact het toestel geplaatst is en wat de afmetingen zijn. Indien de bezwaarindiener van oordeel is dat het toestel niet correct geplaatst is kan hij best een melding doen via de website: https://meldingen.antwerpen.be/. Geluidshinder en andere overlast kan via hetzelfde kanaal gemeld worden.

Dit bezwaar heeft geen betrekking op de gevraagde werken en is niet gegrond.

 1. Aan de ingang van het pand zijn brievenbussen geplaatst die de passage van voetgangers ernstig belemmeren, ik vermoed dat deze niet conform de richtlijnen zijn.
  Beoordeling:

Volgens de richtlijnen van Bpost (https://www.bpost.be/nl/adressering-mijn-brievenbus) moeten brievenbussen op de grens met de openbare weg geplaatst worden. Ook de minimale afmetingen zijn vastgelegd. De brievenbussen lijken te voldoen aan deze richtlijnen.

Dit bezwaar heeft geen betrekking op de gevraagde werken en is niet gegrond.

 1. De reparaties die gedaan zijn ter herstelling van de schade ooit veroorzaakt aan de gevel op de begane grond door een brand zijn lelijk en zien er ondeugdelijk uit.
  Beoordeling:

In de beschrijvende nota wordt deze schade niet vermeld, er is wel sprake van een grondige renovatie. Herstellingswerken aan de gevel zijn niet vergunningsplichtig. Er kan in alle redelijkheid worden aangenomen dat bij de renovatiewerken ook de schade wordt aangepakt.

Dit bezwaar is niet gegrond.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij:

 

-          de bespreking van de ingediende bezwaren zoals geformuleerd in het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt deze beoordeling tot zijn eigen standpunt;

-          het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

 

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

 

1.      de bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven;

2.      de platte daken moeten worden uitgevoerd als groendak conform artikel 38 van de bouwcode;

3.      na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.