Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08581 - Omgevingsvergunning - OMV_2021133720. Noordland 102. District Berendrecht - Zandvliet - Lillo - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08581 - Omgevingsvergunning - OMV_2021133720. Noordland 102. District Berendrecht - Zandvliet - Lillo - Goedkeuring 2021_CBS_08581 - Omgevingsvergunning - OMV_2021133720. Noordland 102. District Berendrecht - Zandvliet - Lillo - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2021133720

Gegevens van de aanvrager:

de heer Nadir Ozcan met als adres Noordland 23 te 2040 Antwerpen

Ligging van het project:

Noordland 102 te 2040 Zandvliet (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 20 sectie C nrs. 0 en 308W

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

uitbreiden van een eengezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          04/06/2021: weigering (20211192) voor het uitbreiden van een eengezinswoning en isoleren van de gevel en bekleden met crepi;

-          24/02/2021: proces-verbaal (11002_2021_13689_VPV) voor een proces verbaal van aanvulling voor gegevens betrokkene dewelke verkeerdelijk werden opgenomen in aanvankelijk proces verbaal met nummer 11002_2021_13508_VPV dd.18/01/2021;

-          22/01/2021: melding (2021211) aktename voor het uitbreiden van een eengezinswoning.

 

Vergunde toestand/Geacht vergunde toestand

 

-          functie en bouwvolume:

 • eengezinswoning opgevat als een halfopen bebouwing van 2 bouwlagen onder een zadeldak met kilkeper;
 • een berging in de tuinzone, gebouwd tegen de linker perceelgrens, met een diepte van circa 15 m en een breedte van circa 3,2 m en een volume van circa 144 m²;

-          gevelafwerking: rode bakstenen gevel met houten buitenschrijnwerk.

 

Huidige toestand

 

-          in overeenstemming met de vergund geachte situatie, behoudens enkele wijzigingen aan de voorgevel.

 

Gewenste toestand

 

-          functie en bouwvolume:

 • dakkapel aan de achtergevel met een breedte van 3,6 m;
 • uitbreiding aan de achterzijde op de gelijkvloerse en eerste verdieping tot een kroonlijsthoogte van 6 m en met een diepte van circa 14 m ten opzichte van de voorgevel;
 • berging in tuinzone behouden;
 • nieuw plat dak uitgevoerd als groen dak;

-          gevelafwerking voorgevel:

 • geïsoleerde (10 cm isolatie) voorgevel bekleed met baksteen;
 • behoud van de vorm van de oorspronkelijke voorgevel;

-          gevelafwerking overige gevels:

 • geïsoleerde gevels (10 cm isolatie) en afwerking in gebroken witte crepi;
 • gewijzigde gevelopeningen en aanbouw aan de linker gevel;

-          inrichting: totale verharding in tuinzone van circa 111 m²;

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          uitbreiden van een eengezinswoning;

-          isoleren van de gevel en bekleden met baksteen/crepi.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering

15 september 2021

16 september 2021

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

15 september 2021

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen). In gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud, (Artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)

 

De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)

 

De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

 

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)

 

De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)

 

De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 

 • artikel 6 Harmonie en draagkracht:

de zijgevels zijn niet in harmonie met de omgeving, door ze te voorzien in crepi;

 • artikel 27 §3 Open ruimte:

1/3de van de totale tuinoppervlakte mag verhard worden met een terras, autostalplaats of tuinhuis. De totale tuinoppervlakte bedraagt circa 230 m² waarvan 111 m² verhard is terwijl de maximale toegelaten verharding circa  77 m² mag zijn.

 

Sectorale regelgeving

 

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.

 

Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

 

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
 

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)

 

De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijndecreet: het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen.
(Het Rooilijndecreet kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen)

 

Het Rooilijndecreet is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

Voorliggende aanvraag omvat geen functiewijziging. De bestaande functie van eengezinswoning blijft behouden en is daarmee in harmonie met de kenmerkende woonfuncties in de omgeving van Noordland.

 

Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid

 

De aanvraag betreft het uitbreiden van de eengezinswoning door het voorzien van een nieuwe aanbouw over twee bouwlagen achteraan het hoofdvolume. Deze beperkte uitbreiding heeft  dezelfde diepte als de bestaande uitbouw op het gelijkvloers. De bestaande bouwdiepte blijft ongewijzigd en is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening.

 

Achteraan wordt in de voorliggende aanvraag een dakkapel voorzien. Een dakkapel aan de achterzijde kan positief geadviseerd worden. In de voorgaande weigering werd een dakkapel met een breedte van ca 5,5 m voorzien. Dit was niet in verhouding tot het dakvlak en was qua volume bijna gelijk aan een volledige uitbouw met een plat dak, hetgeen niet wenselijk is. De schuine dakvorm was bijgevolg ook niet meer herkenbaar. In de voorliggende aanvraag werd de dakkapel gereduceerd tot een breedte van ca 3,6 m met een vrije zone van ca 1,50 m aan beide zijden van het schuine dak. De schuine dakvorm blijft hierdoor herkenbaar en de dakkapel blijft ondergeschikt. De dakkapel is dan ook vatbaar voor vergunning.

 

Het nieuwe platte dak wordt voorzien van een groendak, zoals opgemerkt in de vorige aanvraag. Dit wordt uiteraard gunstig beoordeeld.

 

De tuin wordt met circa 111 m² verhard tegenover een totale tuinoppervlakte van 230 m². Dit is strijdig met artikel 27 van de bouwcode dat oplegt om slechts 1/3de van de totale tuinoppervlakte te verharden. De maximaal toegelaten verharding is bijgevolg 77 m². De niet noodzakelijke verharding werd reeds weggehaald tegenover de laatste aanvraag. Bijgevolg zijn de verharde oppervlaktes in de voorliggende aanvraag noodzakelijk (toegang tot garage, achtertuin en voordeur). Het aandeel verharding kan wel verminderd worden door de oprit in een karrespoor om te vormen. Dit te voorzien vanaf het pad naar de voordeur toe, om de toegankelijkheid tot de woning te behouden, tot aan de garage. De oprit aanleggen in waterdoorlatende verharding is alsook een optie, om zo de infiltratie van hemelwater mogelijk te maken. De aanvrager kan kiezen uit 1 van deze 2 opties. 1 van de opties dient uitgevoerd te worden om zo te voldoen aan artikel 27 van de bouwcode.

 

Visueel-vormelijke elementen

 

De voorgevel van de vrijstaande woning wordt geïsoleerd en afgewerkt met baksteen. Baksteen is in de onmiddellijke omgeving dan ook een kenmerkend materiaal. Er wordt geen terras meer voorzien op de eerste verdieping vooraan, zoals gewenst in voorgaande geweigerde aanvraag. De zijgevels en achtergevel worden voorzien in crepi (gebroken wit).

 

Beide zijgevels zijn duidelijk zichtbaar vanop de straat. Dit materiaal is niet kenmerkend en doet afbreuk aan de woning die gelegen is in een gebied met culturele, historische en esthetische waarde, hetgeen onderworpen is aan de wenselijkheid van behoud. In de begeleidende nota van de aanvraag worden enkele woningen aangehaald die voorzien zijn van witte crepi. Deze woningen zijn echter beperkt bepleisterd of liggen niet in de onmiddellijke omgeving van de aanvraag. Een bakstenen gevel blijft bijgevolg kenmerkend in de omgeving. In de voorwaarden wordt opgelegd om de vrijstaande linker zijgevel te voorzien in bakstenen steenstrips, net als de voorgevel, en de rechter zijgevel op de perceelsgrens als wachtgevel te concipiëren en met leien af te werken. Het isoleren van de gevels blijft toegestaan, net als de achtergevel voorzien in crepi, aangezien deze niet zichtbaar is vanop de straat en het geen negatieve impact heeft op de culturele, historische of esthetische waarde.

 

Het vervangen van de erker in de linkerzijgevel op het gelijkvloers door een evenveel uitspringende uitbouw is toelaatbaar, aangezien de erker zich eerder achtergaan bevindt en nauwelijks zichtbaar is vanop de straat. De erker in de voorgevel blijft behouden, wat als gunstig wordt beoordeeld.

 

Het na-isoleren van gevels is vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar. Rekening houdend met het rooilijndecreet enerzijds en de beoogde verduurzaming van de woning anderzijds, wordt opgelegd om het gevelpakket (isolatie en bekleding) maximaal te voorzien, met een totale dikte van 14 cm ten opzichte van de gevellijn.

 

Het toepassen van buitengevelisolatie leidt tot een vervlakking van het straatbeeld door een verlies aan detaillering. Om een verarming van het materiaal tegen te gaan, wordt er bij een gunstig advies opgelegd dat bestaande elementen in natuursteen (raamdorpel, plint, …) behouden blijven of worden vervangen door nieuwe elementen in natuursteen.

De uitstekende delen van een gevel (plint, raamdorpel, kroonlijst, …) zorgen voor een detaillering van de gevel. Daarnaast hebben deze details ook een functie. Zo beschermt de plint tegen beschadigingen, vervuiling, ...

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

 

De keuken, eetkamer en living worden één grote en open ruimte wat de ruimtelijke beleving ten goede komt.

 

Er worden voldoende ramen voorzien om lichtinval te garanderen. Op de eerste verdieping worden drie slaapkamers voorzien in plaats van twee. De zolderruimte wordt omgevormd tot slaapkamer met dakkapel. Aan de voorzijde heeft de slaapkamer een vrije hoogte van 2,80 m, de dakkapel is voorzien van een vrije hoogte van 2,50 m. Dit is voldoende om een kwalitatieve slaapkamer mogelijk te maken.

 

Mits voldaan aan de opgelegde voorwaarden voldoet de aanvraag aan de actuele eisen inzake hinderaspecten, gezondheid en gebruiksgenot.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

 

Het algemene principe is dat elke bouwaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien, het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de aanvraag betrekking heeft op de verbouwing van een eengezinswoning waarbij de functie en het aantal woongelegenheden ten opzichte van het bestaande ongewijzigd blijven.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

 

1.      de vrijstaande linker zijgevel van de woning volledig te voorzien in bakstenen steenstrips, net zoals voorzien in de voorgevel en de rechter zijgevel op de perceelsgrens als wachtgevel te concipiëren en met leien af te werken;

2.      de isolatie samen met het afwerkingsmateriaal uit te voeren met een totale dikte van 14 cm;

3.      de bestaande elementen in natuursteen te behouden of te vervangen door nieuwe elementen in natuursteen;

4.      de volledige oprit aan de linkerkant van het perceel voorzien in waterdoorlatende verharding of het gedeelte vanaf de toegang tot de voordeur tot aan de garage voorzien van een karrespoor conform artikel 27 van de bouwcode;

5.      na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Fasering

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

19 augustus 2021

Volledig en ontvankelijk

15 september 2021

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

14 november 2021

Verslag GOA

22 oktober 2021

naam GOA

Katrine Leemans

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

 

1.      de vrijstaande linker zijgevel van de woning volledig voorzien in bakstenen steenstrips, net zoals voorzien in de voorgevel en de rechter zijgevel op de perceelsgrens als wachtgevel te concipiëren en met leien af te werken;

2.      de isolatie samen met het afwerkingsmateriaal uit te voeren met een totale dikte van 14 cm;

3.      de bestaande elementen in natuursteen te behouden of te vervangen door nieuwe elementen in natuursteen;

4.      de volledige oprit aan de linkerkant van het perceel voorzien in waterdoorlatende verharding of het gedeelte vanaf de toegang tot de voordeur tot aan de garage voorzien van een karrespoor conform artikel 27 van de bouwcode;

5.      na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.