Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08665 - Bestek GAC_2021_01698. Raamovereenkomst voor luchtkwaliteitsmetingen van stikstofdioxide met behulp van stikstofdioxide meetbuisjes - Gunning - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08665 - Bestek GAC_2021_01698. Raamovereenkomst voor luchtkwaliteitsmetingen van stikstofdioxide met behulp van stikstofdioxide meetbuisjes - Gunning - Goedkeuring 2021_CBS_08665 - Bestek GAC_2021_01698. Raamovereenkomst voor luchtkwaliteitsmetingen van stikstofdioxide met behulp van stikstofdioxide meetbuisjes - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.

Inzake de kwalitatieve selectie werd de inschrijver betrouwbaar en geschikt bevonden.

De offerte van de inschrijver werd regelmatig bevonden.

De opdracht kan gegund worden aan de enige regelmatige inschrijver, zijnde de firma Buro Blauw bv.

Juridische grond

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 35 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

Aanleiding en context

Voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor luchtkwaliteitsmetingen van stikstofdioxide met behulp van stikstofdioxide meetbuisjes, werd onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking GAC_2021_01698 uitgeschreven. Op 13 oktober 2021 diende Buro Blauw bv, Nude 54 te 6702DN Wageningen, met ondernemingsnummer NL009191033B01, een offerte in.

Algemene financiële opmerkingen

Bij deze raamovereenkomst treedt de stad op als aankoopcentrale voor de aankoopgroep van de stad Antwerpen. Indien andere entiteiten dan de stad afnemen op deze raamovereenkomst, zal dat gebeuren in eigen naam en voor eigen rekening. De vastleggingen voor die deelopdrachten zullen dan ook op de eigen budgetten gebeuren.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS02 - Leefmilieu
2LMS0203 - Antwerpen wordt een natuur- en milieubewuste stad
2LMS020301 - Omgevingskwaliteit/ Beheer publiekswerking/ Stadslab 2050
2LMS020301PA5996 - Budget omgevingskwaliteit

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de gunning goed voor de raamovereenkomst voor luchtkwaliteitsmetingen van stikstofdioxide met behulp van stikstofdioxide meetbuisjes, op basis van bestek GAC_2021_01698, aan Buro Blauw bv, Nude 54 te 6702DN Wageningen, met ondernemingsnummer NL009191033B01.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Raamovereenkomst voor luchtkwaliteitsmetingen van stikstofdioxide met behulp van stikstofdioxide meetbuisjes

budgetplaats: 5152500000
budgetpositie: 613
functiegebied: 2LMS020301PA5996
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020350
budgetperiode: 2100
budgetperiode: 2200, 2300, 2400 en 2500 mits goedkeuring van de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan door college en gemeenteraad.

met orderbonsBijlagen

  • 01698_gunningsverslag.pdf