Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08568 - Omgevingsvergunning - OMV_2021133637. Bouvaertlaan 31B2. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08568 - Omgevingsvergunning - OMV_2021133637. Bouvaertlaan 31B2. District Antwerpen - Goedkeuring 2021_CBS_08568 - Omgevingsvergunning - OMV_2021133637. Bouvaertlaan 31B2. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

  1. de gemeentelijke projecten;
  2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2021133637

Gegevens van de aanvrager:

mevrouw Ellen Sinsinian met als adres Bouvaertlaan 31 bus B2 te 2050 Antwerpen

Ligging van het project:

Bouvaertlaan 31B2 te 2050 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 13 sectie N nrs. 0 en 725G

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

voorzien van een terras aan de voorgevel van een appartement

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          16/10/2015: vergunning (20152037) voor het isoleren en bepleisteren van de kopgevels van een appartementsgebouw;

-          5/02/1965: vergunnnig (18#80477) voor wijziging 18/46212 - verdaagd 18.12.1964 en (18#46960) voor wijziging 18/46212 - verdaagd 16.12.1964;

-          17/04/1964: vergunning (18#46212) voor een flatgebouw, autobergplaats - 12.2.1964.

Vergunde/vergund geachte toestand

-          functie: appartement zonder private buitenruimte in een meergezinsgebouw;

-          4 bouwlagen onder plat dak in open bebouwing;

-          gevelafwerking ter hoogte van het appartement uit de aanvraag:

  • langse gevels in zichtbetonskelet;
  • kopgevels in gevelpleister op EPS in RAL 1015 (eierschaal);
  • buitenschrijnwerk in donkerbruin aluminium.

Huidige toestand

-          conform de vergunde toestand.

Gewenste toestand

-          functie: appartement met private buitenruimte van 9 m²;

-          gevelafwerking ter hoogte van het appartement uit de aanvraag:

  • nieuw buitenschrijnwerk in antraciet aluminium ter hoogte van het terras;
  • nieuwe balustrade in RVS.

Inhoud van de aanvraag

-          creëren van een inpandig terras in de voorgevel bij één appartement in een meergezinsgebouw;

-          alle andere delen van het meergezinsgebouw en alle andere delen van het betrokken appartement behoren niet tot de aanvraag.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

14 september 2021

18 oktober 2021

Voorwaardelijk gunstig

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De aanvraag is in overeenstemming met de verordening toegankelijkheid.

 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend punt:

  • artikel 41 Kenmerken aansluiting van de leidingen met het openbaar rioolstelsel:
    het is niet duidelijk hoe de afwatering van het nieuwe terras voorzien is. Het gebruik van waterspuwers als waterafvoer van daken en terrassen is verboden, tenzij het gaat om noodoverlopen.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
 

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021�)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijndecreet: het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen
(Het Rooilijndecreet kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het Rooilijndecreet.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag is functioneel inpasbaar in de omgeving. Het bestaande vergunde meergezinsgebouw blijft behouden en blijft verenigbaar met het woongebied van Linkeroever.

 

Visueel-vormelijke elementen

De aanvraag is visueel-vormelijk inpasbaar in de omgeving. Het meergezinsgebouw is opgetrokken uit een betonnen skeletstructuur die de horizontale en verticale geleding van het gebouw aangeeft. Het gebouw telt 9 traveeën. De traveeën zijn hetzij ingevuld met schrijnwerk in het gevelvlak, hetzij voorzien van inpandige terrassen, afgeschermd met balustrades. De appartementen in de buitenste traveeën hebben geen terras. Het appartement uit de aanvraag situeert zich op de hoogste bouwlaag in de rechter buitenste travee. De aanvraag voorziet een inpandig terras met dezelfde diepte als dit van de bestaande terrassen. In het gevelvlak wordt een balustrade geplaatst die qua kleur en vormgeving wordt afgestemd op de andere appartementen. Aangezien het het bovenste appartement betreft en het op eenzelfde manier wordt vormgegeven als de reeds aanwezige terrassen, kan deze ingreep gunstig beoordeeld worden.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

De realisatie van een private buitenruimte komt tegemoet aan het wooncomfort van het appartement en is verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening.

 

Het is niet duidelijk hoe de afwatering van het nieuwe terras voorzien is. Het gebruik van waterspuwers als waterafvoer van daken en terrassen is verboden, tenzij het gaat om noodoverlopen (bouwcode, artikel 41). In de voorwaarden bij de vergunning moet worden opgenomen dat de afwatering van het terras moet worden aangesloten op het openbaar rioolstelstel.

 

Er zijn verschillende oude bouwtoelatingen en vergunningen beschikbaar waar de indeling van het appartement (aantal slaapkamers) telkens anders is opgetekend. Het is niet geheel duidelijk af te leiden of het appartement oorspronkelijk 3 of 4 slaapkamers telde. Door de betonnen skeletstructuur van kolommen en balken is de indeling van het appartement echter zeer flexibel en aanpasbaar zonder een omgevingsvergunningsaanvraag. Er worden dan ook verder geen uitspraken gedaan over de indeling van het appartement. In de voorwaarden moet duidelijk worden aangegeven dat de vergunning enkel handelt over de gevelwijziging aan de voorgevel ten gevolge van de inrichting van een buitenruimte. Dit is bovendien ook het onderwerp van de aanvraag. Daarom worden alle overige handelingen, werken en wijzigingen dan deze ter hoogte van het nieuwe terras, uitgesloten van vergunning.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De aanvraag is verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening. De schaal en het ruimtegebruik van het bestaande vergunde meergezinsgebouw blijft behouden.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke bouwaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien, het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

De parkeerparagraaf is niet van toepassing gezien de aanvraag geen vermeerdering van het aantal woongelegenheden ten opzichte van de bestaande en vergunde of vergund geachte situatie inhoudt.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1.      de bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven;

2.      de afwatering van het terras moet worden aangesloten op het openbaar rioolstelstel. Het gebruik van waterspuwers als waterafvoer van daken en terrassen is verboden, tenzij het gaat om noodoverlopen;

3.      na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Uitsluitingen

4.      alle handelingen, werken en wijzigingen aan het gebouw die geen betrekking hebben op de inrichting van het terras en de gevelwijziging ten gevolge daarvan.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Fasering

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

18 augustus 2021

Volledig en ontvankelijk

13 september 2021

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

12 november 2021

Verslag GOA

22 oktober 2021

naam GOA

Katrijn Apostel

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1.      de bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven;

2.      de afwatering van het terras moet worden aangesloten op het openbaar rioolstelstel. Het gebruik van waterspuwers als waterafvoer van daken en terrassen is verboden, tenzij het gaat om noodoverlopen;

3.      na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Uitsluitingen

4.      alle handelingen, werken en wijzigingen aan het gebouw die geen betrekking hebben op de inrichting van het terras en de gevelwijziging ten gevolge daarvan.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.