Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08703 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - 't Werkhuys vzw - Vastlegging nominatief krediet 2021 - Addendum afsprakennota - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08703 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - 't Werkhuys vzw - Vastlegging nominatief krediet 2021 - Addendum afsprakennota - Goedkeuring 2021_CBS_08703 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - 't Werkhuys vzw - Vastlegging nominatief krediet 2021 - Addendum afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Argumentatie

't Werkhuys vzw wil nog steeds tegemoet komen aan de reële nood die ontstaan is omwille van de Covid-19 pandemie door het aanbieden van warme take-away maaltijden aan buurtbewoners met een laag inkomen.

Op die manier kan ’t Werkhuys vzw nog steeds goedkope en gezonde maaltijden aanbieden alsook het sociale contact behouden met hun klanten.

Deze afsprakennota financiert volgende activiteiten:

  • Warme take-away maaltijden aanbieden aan mensen met een laag inkomen. 
  • Promotiemateriaal voorzien om de beoogde doelgroep te bereiken. 
  • Aankoop en bereiding van warme maaltijden.
  • Aankoop van take-away materiaal.

De ontvanger ontvangt hiervoor een bijkomende ondersteuning van 40.000,00 EUR. Het addendum bij de afsprakennota loopt van 1 september  2021 tot en met 31 december 2021.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Aanleiding en context

De principes voor het uitbetalen van de toelagekredieten op exploitatie aan derden werden goedgekeurd door het college op 27 november 2015 (jaarnummer 9823).

Het college bekrachtigde op 26 februari 2021 (jaarnummer 1656) de afsprakennota en keurde de uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 30.000,00 EUR goed aan 't Werkhuys vzw voor het project 'Take-away buurtmaaltijden'.

Op 26 april 2021 (jaarnummer 246) keurde de gemeenteraad de nominatieve toekenning goed voor een bijkomende ondersteuning van 20.000,00 EUR aan 't Werkhuys vzw voor het project 'Take-away buurtmaaltijden'.

Op 18 oktober 2021 (jaarnummer 591) keurde de gemeenteraad de nominatieve toekenning goed voor een bijkomende ondersteuning van 40.000,00 EUR aan 't Werkhuys vzw voor het project 'Take-away buurtmaaltijden'.

Algemene financiële opmerkingen

Het addendum voorziet in een totale bijkomende ondersteuning van 40.000,00 EUR. 

Gezien de korte looptijd van het addendum zal, in afwijking van het collegebesluit van 27 november 2015 omtrent 'Uitbetalen toelagekredieten exploitatiebudget aan derden' (jaarnummer 9823), aan 't Werkhuys vzw met ondernemingsnummer  0478 321 549, het volledige bedrag van de ondersteuning uitbetaald worden na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.

Indien het een uitgave op exploitatiekrediet betreft, is de procedure voor het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiekrediet van toepassing.

Budgetplaats Uitvoerder - project Bedrag
5402505000
't Werkhuys vzw - Take-away buurtmaaltijden40.000,00 EUR


Een geldelijke ondersteuning zal enkel uitbetaald worden als er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS05 - Armoedebestrijding
2HMS0501 - De stad zet de strijd tegen armoede verder

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt het addendum bij de afsprakennota met 't Werkhuys vzw, Zegelstraat 13, 2140 Borgerhout met ondernemingsnummer BE0478321549 waarin de afspraken en voorwaarden vervat zijn voor het bekomen van een bijkomende ondersteuning van 40.000,00 EUR voor  het project 'Take-away buurtmaaltijden'. Het addendum heeft een looptijd van 1 september 2021 tot en met 31 december 2021.

Artikel 2

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van de volgende ondersteuning goed:

  • 40.000,00 EUR aan 't Werkhuys vzw.

Artikel 3

Het college beslist in afwijking van het algemeen principe van uitbetalen van toelagekredieten exploitatiebudget aan derden (2015_CBS_09823) om de geldelijke ondersteuning van 40.000,00 EUR aan 't Werkhuys vzw met ondernemingsnummer 0478.321.549 in één keer uit te betalen na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

't Werkhuys vzw

Zegelstraat 13,

2140 Borgerhout

Ondernemingsnummer: 0478.321.549

IBAN BE58 0013 7967 7779

40.000,00 EUR budgetplaats: 5402505000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2HMS050101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA040949
budgetperiode: 2100
 4505128323