Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08575 - Omgevingsvergunning - OMV_2021129903. Schulstraat 32. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08575 - Omgevingsvergunning - OMV_2021129903. Schulstraat 32. District Antwerpen - Goedkeuring 2021_CBS_08575 - Omgevingsvergunning - OMV_2021129903. Schulstraat 32. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2021129903

Gegevens van de aanvrager:

de heer Ben Sledsens met als adres Schulstraat 32 te 2018 Antwerpen

Ligging van het project:

Schulstraat 32 te 2018 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 10 sectie K nrs. 0 en 1597Z6

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

verbouwen van een eengezinswoning met werkplaats

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

-          20/11/1953: vergunning (18#31832) voor gevel- en binnenveranderingen.

Vergunde toestand

-          eengezinswoning;

 • gelijkvloers en aanbouw ingericht als werkplaats.

-          4 bouwlagen onder zadeldak in gesloten bebouwing;

-          aanbouw van 2 bouwlagen onder plat dak met een open koer links centraal;

Huidige toestand

-          overeenkomstig vergunde toestand met uitzondering van:

 • volumeuitbreiding rechts achter het hoofdvolume op de 2de verdieping, plus nog een kleine uitbreiding op de 3de verdieping en een liftuitsprong;
 • het plat dak van de uitbreiding op de 2de verdieping ingericht als dakterras;
 • een zo goed als perceelsbrede dakkapel vooraan;
 • opgetrokken achtergevel van het hoofdvolume over heel de perceelsbreedte.

Gewenste toestand

-          overeenkomstig bestaande toestand met uitzondering van:

 • kleine ontpitting en sloop van een deel van het achterliggend magazijnvolume.

Inhoud van de aanvraag

-          slopen van een deel van het magazijn;

-          plaatsen en wijzigen van ramen in de achter- en zijgevel van het hoofdvolume en in de voorgevel van de werkplaats;

-          inrichten van de zolderverdieping met een slaapkamer plus bureauruimte.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 • artikel 15 In- en uitsprongen aan daken:

in- en uitsprongen in hellende daken dienen op ten minste 0,60 meter van de perceelsgrens te worden ingeplant.
Aan de voorgevel wordt een perceelsbrede dakuitbouw voorzien;

 • artikel 21 Minimale hoogte van ruimten:
  de slaapkamer en de bureauruimte op de zolderverdieping hebben een hoogte van slechts 2,38 m in plaats van de minimaal vereiste 2,60 m.
   

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt. 

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijndecreet: het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen
(Het Rooilijndecreet kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen)
Het Rooilijndecreet is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De bestaande en vergunde functie als eengezinswoning blijft behouden waardoor de functionele inpasbaarheid gegarandeerd blijft. Ook de complementaire functie in de vorm van een werkplaats in de achterbouw blijft ongewijzigd.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De aanvraag beperkt zich grotendeels tot interne wijzigingen die een beter gebruiksgemak tot doel hebben. Op het gelijkvloers wordt daarnaast een stuk bebouwing gesloopt om een ruimere patio te creëren die voor meer lichttoetreding zorgt. Door het verwijderen van een deel van het magazijnvolume is er geen reden om de bestaande scheimuren te behouden. In voorwaarde wordt daarom opgelegd om de scheimuren maximaal te verlagen waarbij een dakopstand van 30 cm gegarandeerd blijft ten opzichte van het hoogst aangrenzende dakvlak.
Daarnaast wordt de vloerplaat op de eerste verdieping van het achtergelegen werkhuis verwijderd waardoor deze ruimte dubbelhoog wordt. Door de nieuwe dakkoepels ontvangt het werkhuis meer daglicht.
Tot slot wordt met deze aanvraag ook de bestaande uitbouw op de tweede verdieping van het entresolvolume geregulariseerd.
De voorgestelde werken resulteren in een beter ruimtegebruik zonder de draagkracht van het perceel te overschrijden. De werken zijn in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening van de plaats en kunnen positief geadviseerd worden.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

De slaapkamer en de bureauruimte op de zolderverdieping hebben slechts een vrije hoogte van 2,36 m in plaats van de minimaal vereiste 2,60 m (bouwcode, art. 21). 

Hierdoor kunnen deze ruimtes niet als verblijfsruimtes fungeren en kunnen ze hooguit dienst doen als bergruimte. Dit wordt als voorwaarde opgenomen bij de vergunning.

Verder vormen de werken een verbetering inzake wooncomfort en gebruiksgemak zonder hierbij hinder te geven naar de nabijgelegen percelen. Het pand geniet van meer lichttoetreding en door een bijkomende ontpitting en de aanleg van groendaken wordt het perceel daarnaast ook klimaatrobuuster.

De aanvraag kan positief geadviseerd worden.

 

Visueel-vormelijke elementen en cultuurhistorische aspecten

De perceelsbrede, bestaande maar niet vergunde dakkapel is niet kenmerkend in de omgeving. Deze dakkapel leidt er overigens niet toe dat daardoor de ruimte in de dakverdieping voldoende hoog is om deze te gebruiken als verblijfsruimte. Deze ingreep draagt bijgevolg niet bij tot een verhoogde woonkwaliteit waardoor geadviseerd wordt om de dakkapel uit te sluiten van vergunning. In de achtergevel van de achterbouw van de woning worden twee nieuwe raamopeningen gemaakt in harmonie met de bestaande gevelopbouw en het schrijnwerk wordt voorzien in wit aluminium.

Rekening houdend met de voorwaarden, wordt de aanvraag positief geadviseerd.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1.      de ruimten op de zolderverdieping, aangeduid als “slaapkamer” en “bureauruimte” niet te gebruiken als verblijfsruimten;

2.      de scheimuren maximaal te verlagen. De hoogte wordt bepaald door het hoogste aangrenzende dak, vermeerderd met een dakopstand van 30 cm, conform artikel 34 van de bouwcode;

3.      na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021;

Uitsluitingen

4.      de dakkapel aan de voorzijde.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Fasering

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

18 augustus 2021

Volledig en ontvankelijk

14 september 2021

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

13 november 2021

Verslag GOA

22 oktober 2021

naam GOA

Katrijn Apostel

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

1

0

0

0

 

Bespreking van de bezwaren

Wijzigen van de scheimuren: De bezwaarindiener meldt dat hij geen bezwaar heeft op de aanvraag zolang er geen wijzigingen aangebracht worden aan de bestaande scheidingsmuur tussen pand Schulstraat 32 en pand Schulstraat 30;
Beoordeling: De aanvraag voorziet geen wijziging van de scheimuren met de linker buur. Echter wordt opgemerkt dat het magazijn gedeeltelijk verlaagd wordt. Er is geen enkele reden om de scheimuren niet mee te verlagen. Dit zorgt voor meer lichttoetreding in de tuinen en voor een betere luchtcirculatie in het binnengebied. Het verlagen van de scheimuren zal dan ook als voorwaarde van de vergunning worden opgelegd. Het bezwaar is ongegrond.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij:

 

-          de bespreking van de ingediende bezwaren zoals geformuleerd in het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt deze beoordeling tot zijn eigen standpunt;

-          het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

 

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1.      de ruimten op de zolderverdieping, aangeduid als “slaapkamerâ€� en “bureauruimteâ€� niet te gebruiken als verblijfsruimten;

2.      de scheimuren maximaal te verlagen. De hoogte wordt bepaald door het hoogste aangrenzende dak, vermeerderd met een dakopstand van 30 cm, conform artikel 34 van de bouwcode;

3.      na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021;

Uitsluitingen

4.      de dakkapel aan de voorzijde.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.