Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08562 - Omgevingsvergunning - OMV_2021129576. Aalscholverlaan, Victor Delhezstraat zonder nummer (zn). District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08562 - Omgevingsvergunning - OMV_2021129576. Aalscholverlaan, Victor Delhezstraat zonder nummer (zn). District Antwerpen - Goedkeuring 2021_CBS_08562 - Omgevingsvergunning - OMV_2021129576. Aalscholverlaan, Victor Delhezstraat zonder nummer (zn). District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

  1. de gemeentelijke projecten;
  2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2021129576

Gegevens van de aanvrager:

zie exploitant

Gegevens van de exploitant:

NV MEVACOM SERVICES (0462757504) met als contactadres Belcrownlaan 13 bus D te 2100 Deurne (Antwerpen)

Ligging van het project:

Aalscholverlaan, Victor Delhezstraat zonder nummer (zn) te 2050 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 13 sectie N nrs. 324X en 324W

waarvan:

 

-          20210810-0018

afdeling 13 sectie N nrs. 324X en 324W (Galgenweel te Linkeroever)

Vergunningsplichten:

Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorwerp van de aanvraag:

een tijdelijke bemaling technisch noodzakelijk voor bouwkundige werken

 

Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

Inhoud van de aanvraag

De aanvraag omvat een tijdelijke grondwaterbemaling technisch noodzakelijk voor de realisatie van een nieuwbouwproject en een verzoek tot een bijzondere lozingsvoorwaarde voor de parameter arseen.

 

Aangevraagde rubrieken

 

Rubriek

Omschrijving

Gevraagd voor

3.4.2°

het lozen van meer dan 2 m³/uur tot maximaal 100 m³/uur bedrijfsafvalwater;

12 m³/uur

53.2.2°a)

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor ofwel de verwezenlijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, gelegen in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1°, met een netto opgepompt debiet van maximum 30.000 m³ per jaar of een maximale verlaging van het grondwaterpeil tot vier meter onder maaiveld.

20.660 m³/jaar

 

Aangevraagde bijstelling bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van algemene of sectorale voorwaarden


1.

Bij te stellen voorwaarde:

1) Er worden verhoogde lozingsnormen aangevraagd voor arseen.

 

2) afwijking op Bijlage 4.2.5.1. Controle-inrichting voor lozingen van afvalwaters => aangezien het een tijdelijke bemaling en tijdelijke lozing betreft, wordt er geen meetgoot en speciale meetapparatuur geplaatst maar enkel een staalnamekraan voorzien. De debietmeter die geplaatst wordt, is conform Vlarem II artikel 5.53.3.2. §12 (meetinrichting tijdelijke bemaling);

 

3) afwijking op Bijlage 4.2.5.2. Controle en beoordeling van de meetresultaten op lozingen van bedrijfsafvalwater en koelwater => staalname bemalingswater voor opstart en gedurende bemaling door middel van staalnamekraantje op collector.

 

Voorgesteld alternatief/aanvulling:

1) arseen (50 µg/l)

2) zie hierboven

3) zie hierboven

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Vlaamse Milieumaatschappij/ Advies grondwater Antwerpen

9 september 2021

13 oktober 2021

Geen advies

Vlaamse Milieumaatschappij/ Advies Vergunning Afvalwater en Lucht

9 september 2021

8 oktober 2021

Voorwaardelijk gunstig

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Galgenweel Oost, goedgekeurd op 9 augustus 2012. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zones: artikel 1 zone voor wonen - (wo) en artikel 3 zone voor groen - (gr).

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een gebied voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen. Deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot, met uitzondering van afvalproducten van schadelijke aard, (Artikel 8 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het bijzonder plan van aanleg BPA Galgenweel-Borgerweert, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 2 mei 2007. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zone: zone voor openbare wegenis ow.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) en bijzondere plannen van aanleg (BPA's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

De aanvraag ligt niet in een verkaveling. 

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

De aangevraagde tijdelijke bemaling kadert in de uitvoering van bouwwerken. De bemaling is slechts tijdelijk van aard en is vanuit dat aspect aanvaardbaar.

 

Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu

 

De aanvraag voor deze tijdelijke bemaling kadert in de realisatie van een woningbouwproject in de Aalscholverlaan te Antwerpen Linkeroever (nabij het Galgenweel). Om het optrekken van 2 appartementsgebouwen met een ondergrondse parkeergarage mogelijk te maken is een uitgraving met bijhorende bemaling noodzakelijk.

 

De deskundige gaat in het opgestelde bemalingsadvies uit van een initieel grondwaterniveau van 4,13 TAW. De noodzakelijke verlaging van het grondwaterpeil varieert tussen 3 meter voor de bouwput en 4,13 meter voor de liftputten, de omvang van de bouwputten bedraagt circa 2.275 m².

 

Het bemalingsconcept bestaat uit een filterbemaling en open bemaling binnen waterkerende wanden en een diepere spanningsbemaling om opbarsten te voorkomen. Uit analyses blijkt dat het geborgen water verhoogde waarden aan arseen bevat, zuivering is noodzakelijk. Het diepere grondwater is niet gecontamineerd en wordt geretourneerd. Omdat de open bemaling binnen waterkerende wanden wordt uitgevoerd blijft het waterbezwaar relatief beperkt, het totale volume met inachtname van een veiligheidsmarge bedraagt 20.660 m³. Bij de opstart wordt het debiet geraamd op 12 m³/uur, het stationaire bemalingsdebiet bedraagt 4 m³/uur. De globale duurtijd van de bemaling bedraagt 6 maanden.

 

In de aanvraag is voorzien dat het opgepompte grondwater, wordt geloosd in het Galgenweel. Het akkoord van de beheerder werd reeds bekomen.

 

Er wordt een verhoogde lozingsnorm gevraagd voor arseen van 50 µg/liter, wat neerkomt op 10 keer het indelingscriterium. Dit is aanvaardbaar en wordt ook gunstig geadviseerd door de VMM.

 

Vanuit het voorzichtigheidsprincipe is het aangewezen dat de exploitant nagaat of ook rekening moet gehouden worden met de mogelijke aanwezigheid van PFAS in bodem en grondwater. De recente inzichten inzake deze stoffen rechtvaardigen een grote mate van voorzichtigheid en vereisen een voorafgaandelijke staalname en analyse van het grondwater op deze parameters.

 

Uit de in het dossier berekende invloedssfeer van de bemaling blijken geen cumulatieve effecten met andere bemalingen in de omgeving, dit is ook zo voor het eventueel aantrekken van gekende grondwaterverontreinigingen. Anderzijds kan ook de invloedssfeer van de recent aangevraagde en vergunde bemalingen (Castor en Azur) reiken tot de werfzone aan de Aalscholverlaan. Uit de berekende niveaus gaat het evenwel om een beperkte impact, tussen 5 en 10 cm zo blijkt uit de aanvraagdossiers.

 

De exploitant vraagt om te mogen afwijken van de algemene bepalingen inzake het plaatsen van een meetgoot (artikel 4.2.5.1.1§1 van Vlarem titel II). Bij tijdelijke bemalingen betekent een meetgoot geen meerwaarde. Controle van het geloosde bedrijfsafvalwater kan gebeuren via staalname ter hoogte van de lozingspunten, via aftappunten bij de bemalingsstrengen of aan de waterzuivering zelf. De exploitant voorziet hiervoor een staalnamekraan.

 

Om de stedelijke diensten toe te laten de bemalingsactiviteiten op te volgen, dient de exploitant de startdatum van de bemaling samen met de contactgegevens van de werfverantwoordelijke voor de opstart van de bemaling te melden aan de diensten Vergunningen en Milieu-Interventie. Ook het einde van de bemalingswerken wordt aan deze diensten meegedeeld.

 

Advies aan het college

 

Advies over de ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De inrichting kan worden geëxploiteerd conform de algemene en sectorale voorwaarden vervat in het Vlarem. Vanuit milieutechnisch oogpunt wordt voorgesteld de gevraagde vergunning te verlenen. De vergunning gaat in op de dag dat de bemaling wordt opgestart en blijft gelden voor een periode van 6 maanden en een totaal waterbezwaar van 20.660 m³.

 

Geadviseerde rubrieken

 

Rubriek

Omschrijving

Geadviseerd voor

3.4.2°

het lozen van meer dan 2 m³/uur tot maximaal 100 m³/uur bedrijfsafvalwater;

12 m³/uur

53.2.2°a)

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor ofwel de verwezenlijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, gelegen in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1°, met een netto opgepompt debiet van maximum 30.000 m³ per jaar of een maximale verlaging van het grondwaterpeil tot vier meter onder maaiveld.

20.660 m³/jaar

 

Geadviseerde bijzondere milieuvoorwaarden

1.

De aanwezigheid van PFAS in het bemalingswater (of in het effluent van de waterzuivering indien van toepassing) moet worden opgevolgd. Op het moment dat de bemaling wordt opgestart (na circa 30 minuten), dient er een staal genomen te worden van het bemalingswater. Na de eerste staalname wordt de bemaling stilgelegd tot de resultaten van de analyses bekend zijn. De PFAS-parameters worden geanalyseerd volgens de procedure opgenomen in WAC_IV_A_025 (cfr. VITO). De analyseresultaten worden overgemaakt aan milieuvergunningen@antwerpen.be, met vermelding van het projectnummer OMV_2021129576.

2.

De exploitant dient de startdatum van de bemaling voor de opstart van de bemaling te melden aan de diensten Vergunningen (milieuvergunningen@antwerpen.be) en Milieu-Interventie (mi@antwerpen.be) samen met de contactgegevens van de werfverantwoordelijke. Het einde van de bemalingswerken wordt eveneens gemeld aan voornoemde diensten.

3.

De exploitant hoeft geen meetgoot (artikel 4.2.5.1.1§1 van Vlarem titel II) te plaatsen. Controle van het geloosde bedrijfsafvalwater kan gebeuren via staalname ter hoogte van de lozingspunten, via aftappunten bij de bemalingsstrengen of aan de waterzuivering zelf. De exploitant voorziet hiervoor een staalnamekraan.

4.

De lozingsnorm voor arseen wordt vastgesteld op 50 µg/liter.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Fasering

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

23 augustus 2021

Volledig en ontvankelijk

8 september 2021

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

7 november 2021

Verslag GOA

22 oktober 2021

naam GOA

Bieke Geypens

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Bijzondere milieuvoorwaarden

1.

De aanwezigheid van PFAS in het bemalingswater (of in het effluent van de waterzuivering indien van toepassing) moet worden opgevolgd. Op het moment dat de bemaling wordt opgestart (na circa 30 minuten), dient er een staal genomen te worden van het bemalingswater. Na de eerste staalname wordt de bemaling stilgelegd tot de resultaten van de analyses bekend zijn. De PFAS-parameters worden geanalyseerd volgens de procedure opgenomen in WAC_IV_A_025 (cfr. VITO). De analyseresultaten worden overgemaakt aan milieuvergunningen@antwerpen.be, met vermelding van het projectnummer OMV_2021129576.

2.

De exploitant dient de startdatum van de bemaling voor de opstart van de bemaling te melden aan de diensten Vergunningen (milieuvergunningen@antwerpen.be) en Milieu-Interventie (mi@antwerpen.be) samen met de contactgegevens van de werfverantwoordelijke. Het einde van de bemalingswerken wordt eveneens gemeld aan voornoemde diensten.

3.

De exploitant hoeft geen meetgoot (artikel 4.2.5.1.1§1 van Vlarem titel II) te plaatsen. Controle van het geloosde bedrijfsafvalwater kan gebeuren via staalname ter hoogte van de lozingspunten, via aftappunten bij de bemalingsstrengen of aan de waterzuivering zelf. De exploitant voorziet hiervoor een staalnamekraan.

4.

De lozingsnorm voor arseen wordt vastgesteld op 50 µg/liter.

 

Artikel 3

De vergunning omvat thans volgende rubriek(en):

 

Rubriek

Omschrijving

Gecoördineerd

3.4.2°

het lozen van meer dan 2 m³/uur tot maximaal 100 m³/uur bedrijfsafvalwater;

12 m³/uur

53.2.2°a)

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor ofwel de verwezenlijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, gelegen in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1°, met een netto opgepompt debiet van maximum 30.000 m³ per jaar of een maximale verlaging van het grondwaterpeil tot vier meter onder maaiveld.

20.660 m³/jaar

Artikel 4

Het college beslist dat de omgevingsvergunning geldig is voor een periode van zes maanden vanaf de start der werken en een totaal waterbezwaar van 20.660 m³.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.