Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08748 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Museum Rubenshuis, Wapper 9-15, 2000 Antwerpen - Optimalisatie klimaatbeheersing en toegankelijkheid Rubenshuis. Aanvraag erfgoedpremie - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08748 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Museum Rubenshuis, Wapper 9-15, 2000 Antwerpen - Optimalisatie klimaatbeheersing en toegankelijkheid Rubenshuis. Aanvraag erfgoedpremie - Goedkeuring 2021_CBS_08748 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Museum Rubenshuis, Wapper 9-15, 2000 Antwerpen - Optimalisatie klimaatbeheersing en toegankelijkheid Rubenshuis. Aanvraag erfgoedpremie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 1° van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen de daden van beheer over gemeentelijke inrichtingen en eigendommen binnen de gemeenteraad vastgestelde algemene regels dient uit te voeren.

Argumentatie

De uitgevoerde studie over verbetering van het museale binnenklimaat, verbetering van de bouwfysische buitenschil, verbetering van de integrale toegankelijkheid biedt oplossingen voor verbetering van de condities van het beschermd monument Rubenshuis met zijn waardevolle collectie en talrijke bezoekersstromen. Naast de realisatie van het nieuwe onthaalgebouw en de heraanleg van de baroktuin vormt de optimalisatie van de klimaatbeheersing en toegankelijkheid van het museum Rubenshuis de derde pijler waarop het Rubenshuis bouwt om klaar te zijn voor de toekomst, klaar voor de 21ste eeuw en klaar voor Rubens’ 450ste verjaardag in 2027.

Voor de uitvoering van dit masterplan wordt een beroep gedaan op de relance-premie van de Vlaamse overheid en het agentschap Onroerend Erfgoed in samenwerking met Toerisme Vlaanderen in het bijzonder. De premieaanvraag is een tweetrapsprocedure waarbij eerst een selectieronde plaatsvindt waarvoor preselectieaanvragen moeten ingediend worden vóór 1 november 2021. Na selectie kan het eigenlijke premiedossier ingediend worden. De voorgestelde projecten moeten voor eind 2025 gerealiseerd zijn.

Aanleiding en context

FaseBestuursorgaanDatumJaarnummer

goedkeuring bestek GAC/2020/01171 en procedure 

college17 april 20203523

gunning bestek GAC/2020/01171 voor restauratie aan Maat_Werk architecten bv tegen 159.998,30 euro, inclusief btw.

 college 7 augustus 2020 6650
goedkeuring wijziging opdracht voor bijkomende vooronderzoeken tegen 28.611,38 euro, inclusief btw
college27 augustus 20216853


Algemene financiële opmerkingen

Gezien dit een kandidaatstelling betreft voor een toekomstige subsidieaanvraag, zullen de financiële gegevens aangevuld worden na de selectie waarbij de eventuele ontvangsten en uitgaven die met het project gepaard gaan, gekoppeld worden aan een subsidiefiche.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat een premieaanvraag bij het Agentschap Onroerend Erfgoed wordt ingediend voor de optimalisatie van de klimaatbeheersing en integrale toegankelijkheid van het Rubenshuis, Wapper 9-15, 2000 Antwerpen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.