Terug
Gepubliceerd op 30/11/2021

2021_GR_00701 - Ondersteuning. Woonstad - Verwijdering asbest. Reglement - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 29/11/2021 - 19:30 Bernarduscentrum
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Reglementen en verordeningen.

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Ikrame Kastit, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Karen Maes, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Erica Caluwaerts, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Goedele Toen, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Serge Muyters, korpschef; Glenn Verspeet, korpschef ad interim

Verontschuldigd

Koen Kennis, schepen; Peggy Pooters, raadslid; Imade Annouri, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2021_GR_00701 - Ondersteuning. Woonstad - Verwijdering asbest. Reglement - Goedkeuring 2021_GR_00701 - Ondersteuning. Woonstad - Verwijdering asbest. Reglement - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Algemene financiële opmerkingen

Voor de toegekende prijssubsidies aan burgers ontvangt de stad Antwerpen een subsidie van OVAM.  Voor de prijssubsidies worden, mits goedkeuring van de 4de aanpassing van het meerjarenplan door de gemeenteraad, 1.591.377,47 EUR als uitgave en ontvangst ingeschreven in 2022 op onderstaande budgetadressen:

  • Uitgaven: 5401510000/6495600/2WNS010403A00000/OVAM_ASBESTVERW_LB/2200
  • Ontvangsten: 5401510000/7405/2WNS010403A00000/OVAM_ASBESTVERW_LB/2200

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41 tweede lid, 23° van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van subsidiereglementen.

Aanleiding en context

Het impulsproject 'Antwerpse Woningen Asbestvrij Maken', goedgekeurd door het college op 31 augustus 2018 (jaarnummer 7877), hierna genoemd AWAM, kadert in de Vlaamse beleidsdoelstelling ’Asbestveilig Vlaanderen 2040’. 

Op 6 april 2020 (jaarnummer 219) keurde de gemeenteraad het 'subsidiereglement verwijdering asbest' goed, dat voor het laatst werd gewijzigd op 14 december 2020 (jaarnummer 750).

Op 31 mei 2021 (jaarnummer 319) keurde de gemeenteraad aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. 

Argumentatie

De inschrijvingen voor het eerste project asbestverwijdering leidingisolatie en vloerbekleding zijn gestart op 30 september 2020. Hoewel er via verschillende kanalen werd gecommuniceerd over dit project, werd vastgesteld dat het aantal kandidaatstellingen en inschrijvingen voor de verwijdering ver onder de verwachtingen valt, waardoor het volledige subsidiebudget nog niet werd uitgegeven. Slechts 696 burgers stelden zich kandidaat, waarvan 397 een staalname hebben gedaan en 183 zich hebben ingeschreven voor de verwijdering van asbest.

De coronacrisis is hier grotendeels verantwoordelijk voor, maar ook het lager dan verwacht aantal inschrijvingen door verenigingen van mede-eigenaars (VME's), die te weinig tijd hadden om een goedkeuring te bekomen omdat de algemene vergaderingen niet konden georganiseerd worden. 

Om toch substantieel meer kandidaten te kunnen bereiken en hierdoor ook meer middelen voor stad Antwerpen binnen te halen (financiering van het AWAM-project van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) gebeurt gedeeltelijk in functie van het aantal locaties), wordt in samenspraak met OVAM voorgesteld om het deelproject leidingisolatie en vloerbekleding een tweede maal te organiseren.

Bij de herneming van het project zal rekening gehouden worden met de klantbevraging en evaluatie van de deskundigen en aannemers, en zal het project bijgestuurd worden waar nodig in samenspraak met OVAM. Er zal ook ingezet worden op bredere communicatie naar de burgers en de VME's, in samenwerking met het Ecohuis, en dit via verschillende kanalen.

Er wordt een nieuw reglement voorgelegd ter goedkeuring door de gemeenteraad. Het oude reglement blijft bestaan tot einddatum van 1 april 2023 voor de nog in behandeling zijnde dossiers.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS01 - Wonen
2WNS0104 - Veilige en gezonde woningen
2WNS010403 - Conforme woningen

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het reglement verwijdering asbest goed met ingang van 3 december 2021.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.