Terug
Gepubliceerd op 30/11/2021

2021_GR_00700 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Taxicheques voor minder mobiele 65-plussers en voor personen met een handicap. Reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 29/11/2021 - 19:30 Bernarduscentrum
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Andere.

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Ikrame Kastit, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Karen Maes, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Erica Caluwaerts, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Goedele Toen, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Serge Muyters, korpschef; Glenn Verspeet, korpschef ad interim

Verontschuldigd

Koen Kennis, schepen; Peggy Pooters, raadslid; Imade Annouri, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2021_GR_00700 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Taxicheques voor minder mobiele 65-plussers en voor personen met een handicap. Reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring 2021_GR_00700 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Taxicheques voor minder mobiele 65-plussers en voor personen met een handicap. Reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 24 november 2015 (jaarnummer 664) keurde de gemeenteraad het reglement taxicheques voor minder mobiele en tijdelijk minder mobiele 65-plussers en voor personen met een handicap goed. Via de taxicheques wil de stad de mobiliteit van senioren en personen met een handicap bevorderen, hen in staat stellen te blijven deelnemen aan het sociale leven en te participeren aan vrijetijdsactiviteiten.

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid (KBPO) goed. Dit Kaderbesluit bevat de overkoepelende regels voor het toekennen van elke ondersteuning door stad en districten en trad in werking op 1 november 2020.

Op 14 december 2020 (jaarnummer 744) keurde de gemeenteraad het gewijzigde reglement taxicheques goed. Het reglement werd gewijzigd om de geldigheidsduur van taxicheques éénmalig te verlengen als gevolg van de COVID-19-pandemie.

Omwille van de COVID-19-pandemie wil de stad de geldigheidsduur van de taxicheques ook dit jaar éénmalig verlengen. Daarnaast wil de stad het reglement van de taxicheques in lijn brengen met het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid (KBPO) en de mogelijkheid bieden aan personen met een beperkte mobiliteit en beperkt inkomen om taxicheques te gebruiken in functie van de herhalingsinenting tegen corona.

Argumentatie

Het bestaande reglement 'Taxicheques voor minder mobiele en tijdelijk minder mobiele 65-plussers en personen met een handicap' legt in artikel 5 de regels rond de geldigheidsduur van de taxicheques vast. Een groot aantal aangekochte taxicheques werden omwille van de COVID-19-pandemie niet opgebruikt en dreigen te vervallen op 31 december 2021. Gezien de uitzonderlijke situatie dit jaar, wil de stad de geldigheidsduur van de taxicheques die eind dit jaar dreigen te vervallen, opnieuw éénmalig verlengen.  Om dit mogelijk te maken, moet het reglement worden aangepast. 

De huidige gebruikers zullen via een persoonlijk schrijven geïnformeerd worden over de mogelijkheid tot verlenging. Op eenvoudig verzoek kunnen zij hun 'oude' cheques omruilen voor nieuwe cheques. Het omruilen kan gebeuren vanaf 1 januari 2022 tot maximaal 4 maand nadien.

Daarnaast wordt het reglement in lijn gebracht met het nieuwe Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid (KBPO) en de mogelijkheid bieden aan personen met een beperkte mobiliteit en beperkt inkomen om taxicheques te gebruiken in functie van de herhalingsinenting tegen corona.

We maken van deze gelegenheid ook gebruik om extra wijziging door te voeren. Het reglement laat momenteel immers niet meer toe dat minderjarigen met een handicap taxicheques kunnen aanvragen. Om taxicheques te kunnen ontvangen moet de gebruiker volgens het reglement een attest van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zaken kunnen voorleggen. Minderjarige personen met een handicap ontvangen echter geen attest van de FOD, maar een zorgtoeslagevaluatie van de Vlaamse overheidsdienst Opgroeien in kader van de Vlaamse Zorgtoeslag. Door ook dit criterium op te nemen in het reglement, kunnen minderjarige personen met een handicap opnieuw gebruik maken van de taxicheques.

Tot slot nemen we in het reglement de mogelijkheid op om cheques te gebruiken in functie van de herhalingsinenting tegen het coronavirus. Deze mogelijkheid wordt toegekend aan personen met beperkte mobiliteit en een beperkt inkomen. De taxicheques kunnen uitsluitend gebruikt worden voor verplaatsingen van het thuisadres naar het vaccinatiecentrum en terug. 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van bepaalde toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983).

In de zitting van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) heeft de gemeenteraad het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd. Hierin wordt o.a. bepaald dat bij wijze van overgangsmaatregel, het algemeen reglement op de toelagen van 18 december 2006 (jaarnummer 2730) van toepassing blijft op de lopende toelagereglementen, waarbij de looptijd ten laatste op 31 december 2022 afloopt.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS07 - Gelijke kansen
2HMS0702 - Integrale toegankelijkheid

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad heft het reglement 'Taxicheques voor minder mobiele en tijdelijk minder mobiele 65-plussers en voor personen met een handicap' van 14 december 2020 (jaarnummer 744) op met ingang van 1 december 2021.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het bijgevoegde reglement 'Taxicheques voor minder mobiele  65-plussers en voor personen met een handicap' met ingang van 1 december 2021 goed.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.