Terug
Gepubliceerd op 30/11/2021

2021_GR_00711 - Ondersteuning. Werk - Horecaopleidingen. GATAM vzw en Horeca Forma Vlaanderen vzw. Nominatieve toekenning krediet 2021, 2022 en 2023 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 29/11/2021 - 19:30 Bernarduscentrum
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Karen Maes, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Erica Caluwaerts, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Goedele Toen, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Ikrame Kastit, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Serge Muyters, korpschef; Glenn Verspeet, korpschef ad interim

Verontschuldigd

Koen Kennis, schepen; Peggy Pooters, raadslid; Imade Annouri, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2021_GR_00711 - Ondersteuning. Werk - Horecaopleidingen. GATAM vzw en Horeca Forma Vlaanderen vzw. Nominatieve toekenning krediet 2021, 2022 en 2023 - Goedkeuring 2021_GR_00711 - Ondersteuning. Werk - Horecaopleidingen. GATAM vzw en Horeca Forma Vlaanderen vzw. Nominatieve toekenning krediet 2021, 2022 en 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet Lokaal Bestuur is de gemeenteraad bevoegd voor het toekennen van nominatieve subsidies.

Argumentatie

VDAB en de stad Antwerpen willen onderstaande projecten ondersteunen:

Instroom Academy van GATAM vzw biedt in de periode van september tot eind december 2021, acht cursisten met statuut 'asiel in aanvraag' een keukenopleiding aan, inclusief een aansluitende stageperiode welke plaatsvindt op de werkvloer van Instroom Academy, een pop-up restaurant dat de perfecte leeromgeving is voor deze cursisten. De keuze voor deze doelgroep sluit aan bij de oproep van staatssecretaris Mahdi om asielzoekers sneller te integreren op de arbeidsmarkt. Hiervoor vraagt GATAM vzw een ondersteuning van 25.000,00 EUR aan de stad Antwerpen.

In 2022 evolueert Instroom Academy naar een continue opleiding, met verschillende startmomenten doorheen het jaar. De focus zal liggen op niet-werkende werkzoekenden en leefloners. GATAM vzw wil doorheen 2022 minstens 50 cursisten opleiden tot keukenmedewerker of zaalbediening, er wordt een uitstroom naar werk van 70 % verwacht. GATAM vzw vraagt een gedeeltelijke financiering ter waarde van 60.000,00 EUR. Dit wordt voorzien uit het gemeenschappelijke budget binnen de samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en de stad Antwerpen, beschikbaar vanaf 1 januari 2022.

Horeca Forma Vlaanderen vzw, het sectorfonds van de horeca, wil in 2022 en 2023 verschillende opleidingen organiseren: hulpkelner, medewerker kamerdienst, afwasser, bartender en medewerker lunchbar. Via deze diverse opleidingen willen ze werkzoekenden en inactieven aan een duurzame job in de horeca helpen in de stad Antwerpen. In totaal bereiken ze zo 60 cursisten per jaar, met een positieve uitstroom van 80 %. Horeca Forma Vlaanderen vzw krijgt hiervoor 131.885,00 EUR in 2022 en 72.365,00 EUR in 2023. Dit wordt voorzien uit het gemeenschappelijke budget binnen de samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en de stad Antwerpen, beschikbaar vanaf 1 januari 2022.

Juridische grond

  • Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
  • Het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Aanleiding en context

Op 29 maart 2021 (jaarnummer 175) keurde de gemeenteraad het nominatief maken van de toelage van 36.000,00 EUR aan GATAM vzw, Stoopstraat 1, 2V, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer BE0478069349, voor het project 'Instroom Academy', goed.

Op 17 februari 2020 (jaarnummer 126) keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en de stad Antwerpen goed.

Op 18 juni 2021 (jaarnummer 5044) keurde het college de afsprakennota en de uitbetaling van de nominatieve toelages saldo 2021 voor het Project 'relancemaatregelen voor opleidingspartners en getroffen werkgevers', goed.

Op 31 mei 2021 (jaarnummer 319) keurde de gemeenteraad de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Op 28 september 2020 (jaarnummer 552) keurde de gemeenteraad de nominatieve toewijzing van relance middelen werk, goed.

De Antwerpse horecasector kreeg het de voorbije periode zwaar te verduren. Door de coronamaatregelen hielden velen de deuren gesloten, de (tijdelijke) werkloosheid leidde tot een massale uitstroom van medewerkers uit de sector. De horeca, die vóór corona ook al enkele knelpuntfuncties kende, was eind september goed voor 300 openstaande vacatures in de stad Antwerpen. Het aantal nieuwe vacatures stijgt reeds voor de zevende maand op rij. Algemeen wordt aangenomen dat deze aantallen een onderschatting zijn, gezien niet alle horecawerkgevers hun vacatures melden bij VDAB.

De stad Antwerpen en VDAB zetten sterk in op het ondersteunen van werkgevers bij het invullen van hun vacatures. Dit doen ze onder andere door organisaties te financieren die kwetsbare werkzoekenden opleiden naar duurzame functies in knelpuntsectoren. Deze projecten kaderen binnen de actieplannen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Antwerpen en VDAB die sinds februari 2020 in voege is. Binnen deze samenwerkingsovereenkomst is er vanaf 1 januari 2022 een gemeenschappelijk budget voorzien, bestaande uit middelen van zowel VDAB als van de stad Antwerpen. Dit budget wordt gebruikt voor de ondersteuning van projecten die beantwoorden aan de doelgroepen opgenomen in deze actieplannen, waaronder jongeren, leefloners, anderstaligen, ...

De stad Antwerpen en VDAB ondersteunen reeds enkele organisaties die opleidingen tot horecamedewerker aanbieden. Twee van hen willen de komende jaren met een versterkte capaciteit en uitgebreide opleidingen, meer kwetsbare werkzoekenden opleiden naar een job in de horecasector. Zij richten zich op anderstaligen, jongeren, leefloners, inactieve vrouwen en nieuwkomers met lopende asielaanvraag.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen voor de nominatieve toewijzing van 25.000,00 EUR in 2021 aan GATAM vzw, met maatschappelijke zetel te Stoopstraat 1, 2V, 2000 Antwerpen, met ondernemingsnummer BE 0478.069.349, zijn voorzien op 5318200000 / 6496800 / 2LWS050401A00000 / 2100. 

De middelen voor de nominatieve toewijzing van 60.000,00 EUR in 2022 aan GATAM vzw, met maatschappelijke zetel te Stoopstraat 1, 2V, 2000 Antwerpen, met ondernemingsnummer BE 0478.069.349, zijn voorzien op 5318200000 / 6496800 / 2LWS050301A00000 / 2200, onder voorbehoud van goedkeuring van de vierde aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 door de gemeenteraad.

De afsprakennota met GATAM vzw en uitbetaling van de ondersteuning worden een apart besluit ter goedkeuring voorgelegd aan het college.

De middelen voor de nominatieve toewijzing van 204.250,00 EUR, waarvan 131.885,00 EUR in 2022 en 72.365,00 EUR in 2023, aan Horeca Forma Vlaanderen vzw, met maatschappelijke zetel te Anspachlaan 111,  1000 Brussel, met ondernemingsnummer BE 0861.436.610, zijn voorzien op 5318200000 / 6496800 / 2LWS050301A00000 / 2200 + 2300, onder voorbehoud van goedkeuring van de vierde aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 door de gemeenteraad.

De afsprakennota met Horeca Forma Vlaanderen vzw en uitbetaling van de ondersteuning worden in een apart besluit ter goedkeuring voorgelegd aan het college.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS05 - Werk
2LWS0503 - Antwerpse werkgevers ondersteunen bij lokale tewerkstellingsnoden met extra aandacht voor speerpuntsectoren
2LWS050301 - Invulling arbeidsvraag: Antwerpenaren aan het werk met aandacht voor grootstedelijke problematieken
6 - Lerende en werkende stad
2LWS05 - Werk
2LWS0504 - Aanpak jeugdwerkloosheid
2LWS050401 - Innovatieve instrumenten voor kwetsbare jongeren

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, CD&V en Open VLD.
Hebben zich onthouden: Vlaams Belang en PVDA.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 25.000,00 EUR in 2021 aan GATAM vzw, met maatschappelijke zetel te Stoopstraat 1, 2V, 2000 Antwerpen, met ondernemingsnummer BE 0478.069.349, goed voor de opleiding van 18 kwetsbare werkzoekenden naar keuken- of zaalmedewerker.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 60.000,00 EUR in 2022 aan GATAM vzw, met maatschappelijke zetel te Stoopstraat 1, 2V, 2000 Antwerpen, met ondernemingsnummer BE 0478.069.349, goed voor de opleiding van 50 kwetsbare werkzoekenden naar keuken- of zaalmedewerker, onder voorbehoud van goedkeuring van de vierde aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 door de gemeenteraad.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 131.885,00 EUR in 2022 en 72.365,00 EUR in 2023 aan Horeca Forma Vlaanderen vzw, met maatschappelijke zetel te Anspachlaan 111, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer BE 0861.436.610, goed voor de opleiding van 120 kwetsbare werkzoekenden naar horecamedewerker, onder voorbehoud van goedkeuring van de vierde aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 door de gemeenteraad.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.