Terug
Gepubliceerd op 30/11/2021

2021_GR_00707 - Ondersteuning. Werk - Iedereen aan het werk. Reglement - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 29/11/2021 - 19:30 Bernarduscentrum
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Subsidie, premie, erkenning.

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Karen Maes, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Erica Caluwaerts, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Goedele Toen, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Ikrame Kastit, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Serge Muyters, korpschef; Glenn Verspeet, korpschef ad interim

Verontschuldigd

Koen Kennis, schepen; Peggy Pooters, raadslid; Imade Annouri, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2021_GR_00707 - Ondersteuning. Werk - Iedereen aan het werk. Reglement - Goedkeuring 2021_GR_00707 - Ondersteuning. Werk - Iedereen aan het werk. Reglement - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Algemene financiële opmerkingen

Het benodigde krediet alsook het concrete boekingsadres waarop dit krediet voorzien wordt, zullen telkens in afzonderlijke besluitvorming samen met de eigenlijke oproepen op basis van het reglement aan het college worden voorgelegd.
De nodige middelen zijn voorzien binnen de budgetten van de beleidsdoelstellingen 2LWS05 en 2LWS09. Op het moment van de besluitvorming rond goedkeuring door het college van de betreffende oproepen zal in de rubriek ‘algemene financiële opmerkingen’ verduidelijkt worden op welk boekingsadres de middelen voorzien zijn in het meerjarenplan 2020-2025

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet lokaal bestuur is de gemeenteraad bevoegd voor het vaststellen van subsidiereglementen.

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde in de zitting van 31 mei 2021 (jaarnummer 319) de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

De gemeenteraad keurde in de zitting van 17 februari 2020 (jaarnummer 126) de samenwerkingsovereenkomst met VDAB Antwerpen goed.

Argumentatie

Op de arbeidsmarkt is in de groep 20- tot 64-jarigen in de stad Antwerpen 66,4 % werkzaam, ten opzichte van 75,2 % op Vlaams niveau. De ambitie is om de Antwerpse en de Vlaamse werkzaamheidsgraad op te trekken naar respectievelijk 70 % en 80 %. De werkloosheidsgraad bij de Antwerpse jongeren is met 18,9 % beduidend hoger dan van jongeren in Vlaanderen (12,8 %). De stad Antwerpen heeft bovendien ook het hoogste aantal ongekwalificeerde schoolverlaters en een oververtegenwoordiging van NEET-jongeren (not in education, employment or training). Bij werkzoekenden behoren groepen met kenmerken als kortgeschoold, werkzoekenden met een arbeidsbeperking, allochtoon tot de kwetsbare groepen.

De stad Antwerpen en VDAB hebben de handen in mekaar geslagen en een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met volgende strategische doelstellingen:

  • de jongerenwerkloosheid in de stad Antwerpen wordt aangepakt en sluit dichter aan bij het Vlaamse gemiddelde;
  • mensen met een leefloon worden maximaal en ‘op maat’ geactiveerd;
  • de partners vinden en bereiken de inactieve arbeidsreserves in de stad Antwerpen en activeren hen indien mogelijk naar werk;
  • de partners ontwikkelen een gezamenlijk aanbod voor werkgevers dat ze uitrollen in een overkoepelende dienstverlening;
  • het aandeel langdurig werkzoekenden in de stad Antwerpen daalt en sluit dichter aan bij het Vlaamse gemiddelde;
  • werkzoekenden met een arbeidsbeperking vinden sneller werk: waar mogelijk in de reguliere economie, waar nodig in de sociale economie;
  • anderstaligen met een arbeidsperspectief worden snel geactiveerd.

Als niet wordt ingegrepen met een aangepast beleid, zal volgens de Be The Change studie van Agoria België tegen 2030 541.000 niet-ingevulde vacatures tellen. De recente Manpower barometer geeft aan dat 77 % van de werkgevers moeite heeft met het vinden van geschikt personeel. De helft van de werkgevers wil tegen het jaareinde extra personeel aanwerven. 

Met het reglement "Iedereen aan het werk" wil de stad Antwerpen financiële ondersteuning geven aan projecten of initiatieven die bijdragen tot een stijging van de werkzaamheidsgraad in de stad Antwerpen. Enerzijds wil de stad Antwerpen projecten ondersteunen die Antwerpse werkzoekenden zonder werk, leefloongerechtigden en niet-beroepsactieven (inclusief werkarme gezinnen) versterken, zodat zij kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Specifiek wil de stad Antwerpen inzetten op de meest kwetsbaren onder hen, alsook de kwetsbare werkenden. Anderzijds wil de stad Antwerpen projecten financieren die bijdragen tot de invulling van tewerkstellingsnoden van Antwerpse werkgevers, met bijzondere aandacht voor de knelpuntsectoren. In het bijzonder gaat de stad Antwerpen op zoek naar arbeidsmarktpartners die de kloof op de arbeidsmarkt kunnen dichten.

De thematische oproepen in dit kader zullen telkens afgestemd worden met VDAB Antwerpen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst en voorgelegd worden aan het college. De maximale ondersteuning wordt per thematische oproep gedefinieerd.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595). 

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS05 - Werk
2LWS0502 - Jobs in De Grote Verbinding
6 - Lerende en werkende stad
2LWS05 - Werk
2LWS0503 - Antwerpse werkgevers ondersteunen bij lokale tewerkstellingsnoden met extra aandacht voor speerpuntsectoren
6 - Lerende en werkende stad
2LWS05 - Werk
2LWS0504 - Aanpak jeugdwerkloosheid
6 - Lerende en werkende stad
2LWS09 - Sociale economie
2LWS0901 - Kansengroepen activeren met aandacht voor werkarme gezinnen, vrouwen met migratie achtergrond, personen met arbeidsbeperking en jongeren
6 - Lerende en werkende stad
2LWS09 - Sociale economie
2LWS0903 - Werkzoekenden en leefloongerechtigden krijgen een traject op maat

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, PVDA, CD&V en Open VLD. 
Hebben zich onthouden: Vlaams Belang. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het reglement "Iedereen aan het werk" goed. Het reglement gaat in op 1 december 2021 en eindigt op 31 december 2025.
 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.