Terug
Gepubliceerd op 21/12/2021

2021_DCAN_00734 - Prinsstraat. Wegeniswerken. SWOU12322 - Projectdefinitie en concept - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 20/12/2021 - 14:00 Virtueel via Zoom
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2021_DCAN_00734 - Prinsstraat. Wegeniswerken. SWOU12322 - Projectdefinitie en concept - Goedkeuring 2021_DCAN_00734 - Prinsstraat. Wegeniswerken. SWOU12322 - Projectdefinitie en concept - Goedkeuring

Motivering

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op SUB_NR/INTERN/5002500000/224/2ANT011101M01373/2AN090200/2300 en 2400.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Prinsstraat is een lokale straat.

Aanleiding en context

faseactiedatumjaarnummer
(woon)erven in de 16e-eeuwse binnenstad 
Kaderplan
goedkeuring college2 juni 20204696
adviescoördinatieoverleg openbaar domein21 september 2021

Volgens het Beeldkwaliteitplan Campus is dit een belangrijke verbinding voor fietsers, voetgangers, schoolgaande kinderen en studenten. 

Volgens “zilveren linten universiteitsbuurt” is de straat slecht toegankelijk en is er een tekort aan rustpunten. 

Het college keurde op 2 juni 2020 (jaarnummer 4696) de (Woon)erven in 16de-eeuwse binnenstad – Kaderplan goed.

De riolering is in slechte staat.

De ambitie van dit project is om van de Prinsstraat een woonerf te maken waar het aangenaam en veilig is om te wandelen, te fietsen en te verblijven.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de projectdefinitie en het concept ter goedkeuring voor.

Argumentatie

De Prinsstraat is een tweerichtingsstraat met éénzijdig parkeren in de universiteitsbuurt. In het concept wordt de straat aangelegd als woonerf. De dubbele rijrichting blijft behouden.

Een gelijkgrondse aanleg met asverschuivingen en extra groen en bomen zullen de straat een rustige aanblik geven, wat zal bijdragen aan de beleving en veiligheid in de straat.

Het woonerf wordt aangelegd in betonstraatstenen met natuursteengranulaat, hetzelfde materiaal dat in de recente woonerven in de omgeving ook werd gebruikt. De parkeervakken worden aangelegd in kasseien met waterdoorlatende voegen. 

Extra aandacht wordt gegeven aan de vele studenten en andere passanten door de toegangen van de universiteit en de stedelijke basisschool te accentueren met bomen en voldoende fietsenstalling. Er worden ook voldoende banken geplaatst, rekening houdend met de zilveren linten.

In de Prinsstraat bevinden zich veel panden die opgenomen zijn op de inventaris van het bouwkundig erfgoed of die beschermd zijn als monument. Het belangrijkste en meest beeldbepalende complex is het Hof van Liere, nu deel van Universiteit Antwerpen. De poort op nummer 13 is de belangrijkste toegang tot het universiteitscomplex en nummer 24 is de stedelijke basisschool Prins Dries. In het concept worden het zicht op en de toegang tot deze panden maximaal gevrijwaard.

Mobiliteitsvoorwaarden

De Prinsstraat wordt een woonerf in een schoolomgeving. Het parkeren in vakken met een P en asverschuivingen wordt elke 50m voorzien.

Verder blijft de straat gemengd verkeer in beide richtingen en geldt de voorrang van rechts.

Parkeerbalans

Het concept resulteert in een parkeerbalans van acht plaatsen in de bestaande toestand naar zes plaatsen in de nieuwe toestand. Rekening houdend met de breedte van de straat, inritten, asverschuivingen, straatmeubilair en bomen is er nog plaats voor zes parkeervakken.

Bomenbalans

Het concept resulteert in een positieve bomenbalans.

De drie bestaande bomen blijven behouden en acht nieuwe bomen, waarvan twee grote bomen, vergroenen het straatbeeld. De soort en grootte van de bomen worden in een later stadium of fase voorzien.

Hemelwaterplan

Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

De Prinsstraat ligt in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Daarnaast is het doel om maximale buffering en infiltratie te voorzien voor het regenwater binnen de straat zelf. Dit zal gebeuren via waterpasserende bestrating (kassei) die wordt aangelegd in de parkeerstroken en via groenzones.

Adviezen

Coördinatieoverleg openbaar domein zitting van 21 september 2021 Gunstig onder voorwaarden

Het coördinatieoverleg openbaar domein geeft gunstig advies op voorwaarde dat:

 • toevoegen terrassenplan.
  Er zijn momenteel verschillende terrassen in de straat, waarvan er slechts één vergund is ter hoogte van nummer 2. Naar de volgende fase zal in overleg met de handelaars en de stadsdiensten onderzocht worden of de uitbreiding van het aantal terrassen wenselijk en mogelijk is;
 • voldoende verkeersremming door middel van asverschuivingen voorzien.
  Er zijn vijf asverschuivingen voorzien. De straat is 175m lang;
 • een grote boom voor nummer 13b.
  Er kunnen mogelijk zelfs twee grote bomen voor nummer 13b geplaatst worden;
 • beweegscan toevoegen.
  Dit werd aangepast.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0111 - Strategisch Programma: Wandelstad
2ANT011101 - Wandelstad
2ANT011101M01373 - SWOU12322 Prinsstraat

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de projectdefinitie en het concept (25 november 2021) voor de wegeniswerken in de Prinsstraat, district Antwerpen, goed.

Artikel 2

Het districtscollege neemt kennis van de mobiliteitsvoorwaarden.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst
Taak
SW/PR/ONT
 • Opdracht aan Water-link:
  • opmaken ontwerpmaatregelen voor infiltratie.
 • Na de inspraakprocedure:
  • concept uitwerken tot een definitief ontwerp

 • SW/PR/ADM
  mobiliteitsvoorwaarden ter goedkeuring voorleggen aan het college
  Bestuurscoördinator district
  communicatie en participatietraject organiseren

  Bijlagen

  • 20211125_12322_PD.pdf
  • presentatie_BKP_20050622_def.pdf
  • IPR006-609_eindrapport.pdf