Terug
Gepubliceerd op 06/09/2021

2021_DRWI_00062 - Meerjarenplan 2020-2025 - Opvolgingsrapportering 1ste semester 2021 - Kennisneming

districtsraad Wilrijk
do 02/09/2021 - 20:00 Cultureel centrum De Kern
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Sophie Stukken, districtraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Maxime Peeters, districtsraadslid; Bart Vrints, districtssecretaris

Afwezig

Luk Lemmens, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Bart Vrints, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
2021_DRWI_00062 - Meerjarenplan 2020-2025 - Opvolgingsrapportering 1ste semester 2021 - Kennisneming 2021_DRWI_00062 - Meerjarenplan 2020-2025 - Opvolgingsrapportering 1ste semester 2021 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Vanaf 1 januari 2020 voorziet het Decreet Lokaal Bestuur dat er minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering, met een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan, over het eerste semester van het boekjaar wordt voorgelegd.

Het college keurde in de zitting van 27 maart 2020 (jaarnummer 2852) de werkwijze van opvolgingsrapportering goed.

Argumentatie

In BBC 2020 verschuift de focus in de rapportering over de beleidsplanning naar de prioritaire actieplannen. Het meerjarenplan en de jaarrekening worden opgesteld volgens nieuwe schema’s (die eenvoudiger en minder complex zijn) en het autorisatieniveau van de kredieten wordt verhoogd waardoor er meer mogelijkheden zijn om interne kredietverschuivingen uit te voeren die niet worden voorgelegd aan de districtsraad. Om ervoor te zorgen dat de districtsraad toch voldoende geïnformeerd blijft over het beleid heeft BBC 2020 de bijkomende verplichting opgelegd om minstens éénmaal per jaar, in de loop van het derde kwartaal, te rapporteren over de stand van zaken van het eerste semester van het lopende jaar, zowel op financieel als op inhoudelijk vlak. De rapportering is gebaseerd op wettelijke rapporten die worden gebruikt bij het meerjarenplan en de jaarrekening.

Alle raadsleden krijgen een aantal maal per jaar een rapportering over de beleidsdoelstellingen en de uitvoering ervan:

  1.  bij de aanpassing(en) van het meerjarenplan;
  2.  bij de vaststelling van de jaarrekening (in het voorjaar);
  3. bij de tussentijdse opvolgingsrapportering (in september).

De opvolgingsrapportering bevat volgende documenten:

  1. een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;
  2. een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar;
  3.  in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;
  4. in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's.

Juridische grond

Artikel 263 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (DLB) bepaalt dat er minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Artikel 143 DLB bepalen dat de verplichte opvolgingsrapportering in artikel 263 DLB ook van toepassing is op de districten.

Artikel 29 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen (BBC 2020) bepaalt dat de opvolgingsrapportering minstens volgende elementen bevat:

1° een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;

2° een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar;

3° in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;

4° in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0109 - Werking district
2WIL010901 - Begroting in evenwicht

Besluit

De districtsraad Wilrijk neemt kennis van het volgende besluit.
De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad van Wilrijk neemt kennis van de opvolgingsrapportering over het eerste semester 2021 van het meerjarenplan 2020-2025

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20210630_Opvolgingsrapportering_Wilrijk.pdf