Terug
Gepubliceerd op 01/12/2021

2021_DRBO_00066 - District Borgerhout. Fonteinstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies. Intrekking - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
ma 29/11/2021 - 20:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Lena Coene; Thanh Beels; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Koen Van Roey, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad
2021_DRBO_00066 - District Borgerhout. Fonteinstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies. Intrekking - Goedkeuring 2021_DRBO_00066 - District Borgerhout. Fonteinstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies. Intrekking - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Aanleiding en context

De Fonteinstraat in het district Borgerhout:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 27 juni 2011 (jaarnummer 833); 
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Intra-muros Zuid";
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart. 

De districtsraad adviseerde in zitting van 27 september 2021 (jaarnummer 40) het aangepast aanvullend verkeersreglement gunstig. Met dit aanvullend verkeersreglement werd er voorgesteld om het parkeerverbod met venstertijd langs de oneven zijde, vanaf het nummer 31, over een afstand van 30 meter te verwijderen.
Naar aanleiding van een tussentijdse melding wordt er nu, in overleg met de betrokken partijen, voorgesteld om de laad- en loszone te behouden. De laad- en loszone wordt, na onderzoek, wel ingekort tot een afstand van 20 meter.
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) stelt dan ook voor om het districtsraadbesluit van 27 september 2021 (jaarnummer 40) in te trekken en de ingekorte laad- en loszone goed te keuren.

Argumentatie

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) stelt voor om de beslissing van 27 september 2021 (jaarnummer 40) in te trekken aangezien het oorspronkelijk voorstel niet uitgevoerd zal worden.

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • het parkeerverbod met venstertijd langs de oneven zijde wordt ingericht vanaf het vanaf het nummer 31, over een afstand van 20 meter (artikel 2).
  Bevraging van betrokken partijen geeft aan dat de verkorte afstand van 20 meter voldoet voor de huidige situatie.
Door deze ingreep komen er permanent twee parkeerplaatsen bij.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0105 - Het districtsbestuur maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid naar de stad en andere overheden en externe partners
2BOR010503 - Mobiliteit

Besluit

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad beslist om het besluit van 27 september 2021 (jaarnummer 40) in te trekken.

Artikel 2

De districtsraad geeft gunstig advies over het geactualiseerd ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Fonteinstraat in het district Borgerhout, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 juni 2011 (jaarnummer 833).

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen