Terug
Gepubliceerd op 01/12/2021

2021_DRBO_00068 - Districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Merksem en Wilrijk - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
ma 29/11/2021 - 20:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Lena Coene; Thanh Beels; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Koen Van Roey, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad
2021_DRBO_00068 - Districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Merksem en Wilrijk - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring 2021_DRBO_00068 - Districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Merksem en Wilrijk - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Aanleiding en context

Het bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2019, jaarnummer 42) wil inzetten op uitbreiden van het aantal laadpunten. Zo lezen we in resolutie 22 dat het stadsbestuur “het netwerk van laadpunten voor elektrische voertuigen verder wil uitbreiden”. 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (hierna MPA AG) publiceerde op 11 februari 2021 een bestek voor ‘het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale laadinfrastructuur en/of snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen’. 

Op 24 augustus 2021 (2021_DCMPA_00218) besliste het directiecomité van MPA AG om de concessieovereenkomst voor het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen' (perceel 1), af te sluiten tussen MPA AG en Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902).

Er werden aanvragen ingediend voor de plaatsing van publieke laadpalen. Er werden 16 aanvragen goedgekeurd. Naar aanleiding hiervan werden 15 locaties geselecteerd.
MPA AG legt nu de goedkeuring voor de verschillende locaties en het aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen ter advies voor.

Argumentatie

MPA AG en de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling/Publieke Ruimte hebben de aanvragen onderzocht (voorwaarden, locatiebepaling, advies netaansluiting, enzovoort) en stellen voor publieke laadpalen te plaatsen op de volgende locaties: 

District Antwerpen

 • Lange Leemstraat 122;
 • Mechelsesteenweg 178;
 • August Vermeylenlaan 7;
 • Gloriantlaan 66; 
 • Julius De Geyterstraat 158.

District Berchem

 • Ferdinand Coosemansstraat 17 (deze publieke laadpaal zal worden geplaatst na de geplande heraanleg);
 • Strijdhoflaan 3.

District Borgerhout

 • Berchemlei 15

District Deurne

 • Van Notenstraat 89

District Merksem

 • Jozef Buerbaumstraat 87

District Wilrijk

 • Berkenveldplein 25;
 • Damhertenlaan 26;
 • Niedernhausenlaan 1;
 • Goudenregenlaan 8;
 • Ridderveld 1.

De laadpalen worden door de concessiehouder Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) geplaatst en geëxploiteerd.
Elke laadpaal heeft twee laadpunten. Er wordt per laadpaal steeds één parkeerplaats voor elektrische voertuigen voorzien.
Als uit de gebruikscijfers blijkt dat een tweede voorbehouden parkeerplaats nodig is, dan kan een extra parkeerplaats voor elektrische voertuigen worden ingericht.
 Er wordt verwacht dat in een volgende fase parkeersensoren zullen worden voorzien in de parkeervakken zoals voorzien in de concessieovereenkomst.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd; 
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0105 - Het districtsbestuur maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid naar de stad en andere overheden en externe partners
2BOR010503 - Mobiliteit

Besluit

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over de locatie die op het grondgebied van het district Borgerhout ligt:

 • Berchemlei 15.
 • Artikel 2

  De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor 'Publieke laadpalen' voor het deel dat op het grondgebied van het district Borgerhout ligt.

  Artikel 3

  Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

  Bijlagen

  • 20211026_Plan_AN_August Vermeylenlaan.pdf
  • 20211026_Plan_AN_Gloriantlaan.pdf
  • 20211026_Plan_AN_Lange Leemstraat.pdf
  • 20211026_Plan_AN_Mechelsesteenweg.pdf
  • 20211026_Plan_BE_Ferdinand Coosemansstraat.pdf
  • 20211026_Plan_BE_Strijdhoflaan.pdf
  • 20211026_Plan_BO_Berchemlei.pdf
  • 20211026_Plan_DE_Van Notenstraat.pdf
  • 20211026_Plan_ME_Jozef Buerbaumstraat.pdf
  • 20211026_Plan_WI_Berkenveldplein.pdf
  • 20211026_Plan_WI_Damhertenlaan.pdf
  • 20211026_Plan_WI_Goudenregenlaan.pdf
  • 20211026_Plan_WI_Niedernhausenlaan.pdf
  • 20211026_Plan_WI_Ridderveld.pdf
  • 20211110_Plan_AN_Julius De Geyterstraat.pdf