Terug
Gepubliceerd op 01/12/2021

2021_DRBO_00075 - Districtscollege, raadscommissie en districtsraad - Vergaderdata 2022. Vaststelling - Kennisneming

districtsraad Borgerhout
ma 29/11/2021 - 20:00 Districtshuis Borgerhout
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Lena Coene; Thanh Beels; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Koen Van Roey, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad
2021_DRBO_00075 - Districtscollege, raadscommissie en districtsraad - Vergaderdata 2022. Vaststelling - Kennisneming 2021_DRBO_00075 - Districtscollege, raadscommissie en districtsraad - Vergaderdata 2022. Vaststelling - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Argumentatie

Volgende vergaderdata worden vastgelegd voor 2022:


Districtscollege

(Telkens om 12.00 uur)

Raadscommissie 

(Telkens om 19.30)

Districtsraad

(Telkens om 20.00 uur)

18 januari 

24 januari

31 januari

8 februari

14 februari

21 februari

22 februari

 

 

15 maart

21 maart

28 maart

29 maart

 

 

12 april – digitaal college

19 april – is uitzonderlijk op een dinsdag! Maandag is een feestdag

25 april

19 april

 

 

3 mei

 

 

17 mei

23 mei

30 mei

31 mei

 

 

14 juni

20 juni

27 juni

28 juni

 

 

12 juli

 

 

30 augustus

 

 

13 september

19 september

26 september

27 september

 

 

11 oktober

17 oktober

24 oktober

25 oktober

 

 

15 november

21 november

28 november

29 november

 

 

6 december – digitaal college

12 december

19 december

13 december

 

 


Juridische grond

Artikelen 18-19, 37 §5, 50, 126-127,129-131 van het Decreet lokaal bestuur. Het districtscollege vergadert regelmatig, op de dagen en uren die het bepaalt, en zo dikwijls als de behandeling van de zaken het vereist. De voorzitter van het districtscollege kan in spoedeisende gevallen buitengewone vergaderingen bijeenroepen op de dag en het uur die hij bepaalt.

De districtsraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar. De voorzitter van de districtsraad beslist tot bijeenroeping van de districtsraad en stelt de agenda van de vergadering op.

Het huishoudelijk reglement bepaalt de nadere regelen inzake de samenstelling en de werkwijze van de commissie. Artikel 6 van het Basisreglement Bestuurlijke organisatie stad Antwerpen goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 februari 2019 (jaarnummer 130) bepaalt dat de oproeping van de raadscommissies digitaal worden verzonden. De oproeping bevat naast de uitnodiging ook de dagorde en de verwijzingen naar de ontwerpbesluiten die raadpleegbaar zijn op het digitaal besluitvormingsplatform, de dagorde van de commissie(s) en de eventuele dossiers waarop de ontwerpbesluiten betrekking hebben.

Aanleiding en context

De vergaderdata van het districtscollege, raadscommissie en de districtsraad van 2022 worden vooraf vastgelegd.

Besluit

.

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de vergaderdata voor 2022.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.